Всички новини за кампания Църква "Света Петка" с. Ситово

9-ти май 2024
Светлозар Думков е организатор за бенефициент Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

сграда интериор, изработка и монтаж на носещи конзоли вградени в подпорната стена за бъдещо подпиране на носещи колони на покривна конструкция за складово помещение building interior, fabrication and installation of support brackets embedded in the retaining wall for future support of supporting columns of roof structure for storage room

2500 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
29-ти април 2024
Светлозар Думков е организатор за бенефициент Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

-доставка на допълнително количество камъни за по нататъшно изграждане на подпорната стена до нивото на двора -изработка и монтаж на носещи конзоли вградени в подпорната стена за бъдещо подпиране на носещи колони на покривна конструкция за складово помещение -delivery of additional stones for further construction of the retaining wall up to the level of the yard -fabrication and installation of supporting brackets embedded in the retaining wall for future support of supporting columns of the roof structure for the storage room

2600 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
6-ти март 2024
Светлозар Думков е организатор за бенефициент Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Одобрено изплащане Approved repayment

-доставка на шкафове за книги и маса за поставяне на църковна утвар -вертикална планировка в предната част на двора -подпорна стена –отстраняване на неустойчиво стоящи камъни от сухата зидария до ниво където са в добро състояние и отливане с кофраж и арматура на бетонен укрепващ пояс -supply of bookcases and a table for placing church utensils -vertical layout in the front part of the yard -support wall -removal of unstable standing stones from the dry masonry to a level where they are in good condition and casting with formwork and reinforcement of a concrete reinforcement belt

2600 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
21-ви февруари 2024
Светлозар Думков е организатор за бенефициент Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Одобрено изплащане Approved repayment

-сграда интериор – доставка и инсталиране на пелетна печка-калорифер 17 кв за отопление на вътрешността на сградата -доставка на пелети за печката-500 кг -изграждане на електроинсталация за осветление с пожектори PHILIPS 20W 3000 k с мека светлина, отделно електротабло с автоматични пред... -building interior - delivery and installation of pellet stove-calorifier 17 sq for heating the interior of the building -delivery of pellets for the stove-500 kg -construction of electrical installation for lighting with spotlights PHILIPS 20W 3000 k with soft light, separate electrical panel with...

2900 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
30-ти януари 2024
Светлозар Думков е организатор за бенефициент Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Одобрено изплащане Approved repayment

-ремонт на окачването на камбаната с подмяна ръждясалите и повредени закрепващи скоби с нови,поставяне на лагери за люлеещото движение и система от водещи ролки и неръждаемо въже -сграда интериор – доставка и инсталиране на пелетна печка-калорифер 17 кв за отопление на вътрешността на сградата... -repair of the bell suspension by replacing the rusted and damaged fixing brackets with new ones, installing bearings for the swinging movement and a system of guide rollers and stainless rope -building interior - supply and installation of a pellet stove-calorifier 17 sq for heating the interior of...

2700 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
27-ми януари 2024
Светлозар Думков е организатор за бенефициент Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Одобрено изплащане Approved repayment

сграда –стени -изработка и доставка на нови прозорци от импрегниран дървен материал със стъклопакет за северната фасада -2 бр и южната фасада 3бр в това число 2 бр с автоматични механизми за отваряне за проветрение,както и елипсовидни прозорци за източната и западна... building - walls - manufacture and supply of new windows of impregnated timber with glazing for the north facade -2 pcs and the south facade 3 pcs including 2 pcs with automatic opening mechanisms for ventilation, as well as elliptical windows for the east and west facades.

2500 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
19-ти януари 2024
Светлозар Думков е организатор за бенефициент Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Одобрено изплащане Approved repayment

Изработване на профилни конзоли поцинковани и прахово боядисани за закрепване на улуци от северната и късата южна страна -изработка и доставка на улуци индустриален размер (широки) Fabrication of galvanized and powder coated profile brackets for attaching gutters on the north and short south side - fabrication and supply of industrial size gutters (wide)

2900 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
19-ти декември 2023
Светлозар Думков е организатор за бенефициент Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Одобрено изплащане Approved repayment

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ НА ОБЕКТ ХРАМ СВ.ПЕТКА; с.Ситово община Родопи 30.11 .2023 1.покрив -почистване на покривните плочи от прорастнали мъхове и растения -почистване на съществуващите улуци от напълнените в тях пясък и растения -отстраняване на счупени плочи и подмяната им с к... REPORT ON REPAIR ACTIVITIES PERFORMED ON THE BUILDING OF THE TEMPLE OF ST PETKA; SITOVO Municipality Rodopi 30.11 .2023 1.Roof -cleaning of the roof slabs of overgrown mosses and plants -cleaning of the existing gutters of the sand and plants that have accumulated in them -removal of broken slabs an...

1900 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса