Да дадем шанс на Матей да проходи Let's give Matei a chance.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да дадем шанс на Матей да проходи Let's give Matei a chance.

228 Дарители
5767.32 EUR дарени от 5000 EUR
Организатор
Марчела Георгиева
Бенефициент
Матей Венциславов Василев
Крайна дата
Край след 44 дни
Налична сума
5767.32 EUR
Марчела Георгиева организира кампания за Матей Венциславов Василев
Край след 44 дни
Налична сума
5767.32 EUR

Здравейте, мили хора!

Обръщам се към Вас с молба за помощ за нашето скъпо дете Матей. Казвам се Марчела Георгиева и съм майка на Матей-втори тризнак, който е на 1 годинка и 1 месец (11 месеца коригирана възраст). Матей Венциславов Василев е недоносен, роден след спешно секцио в 30 г.с. на 30.05.2023 г. в болница Майчин дом, гр. София. Той е роден с тегло 1240 кг., дължина 38 см.

Бременността ми протече тежко: на фона на тромбофилия, интрахепатална холестаза, прееклампсия и завишени трансминази. След раждането в неонатологията, при вкарване на сондата за хранене се установи, че детето е с прекъснат хранопровод и е изпратен за спешна операция в болница Пирогов. Въведен е сърфактант и инт. терапия за атрезията-хирургично лечение, с последваща дилатация и хемотрансфузия заради анемията. При операцията на хранопровода е поставена гастростома за пълноценно хранене, която в последствие беше отстранена, при една от дилатациите (разширение) на хранопровода.

Матей има последващи три разширения на хранопровода, заради настъпили усложнения. На 14.07.2023 г. на детето е направена операция на очите-лазер и инжекция EYLEA в болница Токуда, заради ретинопатия трета степен на недоносеното. Придружаващи заболявания:Хипоспадия-вроден дефект на уретрата на пениса, който е на лице още при раждането на детето. При хипоспадията отворът на уретрата вместо на върха на пениса се намира на друго място. Поради тази причина се налага планова операция при детски уролог на две годишна възраст.

Матей в следствие на тежката бременност, протекла с множество усложнения е имал кръвоизливи в мозъчните структури от лявата страна на главата, което в последствие засяга двигателната функция предимно на дясната страна.

Заради това при него се налагат непрекъснати рехабилитации до прохождането, а може би и след това. Матей го водим на рехабилитации в специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ в гр. София, но средствата по каса не са достатъчни и не покриват всички процедури, от които той има нужда, затова се нуждаем от Вашето съдействие и помощ. Нашето семейство прави всичко възможно, за да осигури необходимото лечение, но разходите са извън нашите възможности. Лекарите препоръчват аналитична лечебна физкултура-Кинезитерапия по Войта, лечение със средночестотни токове, позиционна терапия- ерготерапия, вестибуларно стимулиране и подпомагане на орално хранене-орофациална терапия.

Всеки лев е от значение и ще ни приближи до целта, да осигурим на Матей шанса за зраве и нормално детство. От името на нашето семейство и от името най-вече на бебе Матей, Ви благодарим от сърце за вашата щедрост и подкрепа. Всяка помощ е безценна в този труден момент за нас. С благодарност и надежда, 🙏❤️

Марчела Георгиева-майка на Матей

Hello, dear people!

I am turning to you with a request for help for our dear child Matthew. My name is Marchela Georgieva and I am the mother of Matthew-second triplet, who is 1 year and 1 month old (11 months corrected age). Matthew Ventsislavov Vasilev is premature, born after emergency cesarean section at the age of 30 on 30.05.2023 in the hospital Maichin Dom, Sofia. 30.30. He was born weighing 1240 kg, 38 cm long.

My pregnancy was difficult: on the background of thrombophilia, intrahepatic cholestasis, pre-eclampsia and elevated transaminases. After delivery in neonatology, upon insertion of the feeding tube, it was found that the child had a severed esophagus and was sent for emergency surgery at Pirogov Hospital. Surfactant and int. therapy for the atresia-surgery was instituted, with subsequent dilation and hemotransfusion for the anemia. During the esophageal surgery, a gastrostomy was placed for full nutrition, which was subsequently removed, during one of the dilatations (dilation) of the esophagus.

Matthew had three subsequent oesophageal dilatations because of complications that occurred. On July 14, 2023, the child had laser eye surgery and EYLEA injection at Tokuda Hospital because of retinopathy of prematurity grade 3. Accompanying diseases:Hypospadias-a congenital defect of the urethra of the penis, which was already present at the birth of the child. In hypospadias, the urethral opening is located elsewhere instead of at the tip of the penis. For this reason, elective surgery with a pediatric urologist is required at the age of two.

Matthew as a consequence of the difficult pregnancy with many complications had hemorrhages in the brain structures on the left side of the head, which subsequently affected the motor function mainly on the right side.

Because of this, he required continuous rehabilitation up to the time of the walk and perhaps beyond. We take him for rehabilitation in a specialized hospital for the rehabilitation of cerebral palsy "St. Sofia" in St. Sofia. We have been working with him at the Sofia Cerebral Palsy Hospital in Sofia, but the funds are not enough and do not cover all the procedures he needs, so we need your help. Our family is doing everything possible to provide the necessary treatment, but the costs are beyond our means. The doctors recommend analytical therapeutic exercise-Voit kinesiotherapy, mid-frequency current treatment, positional therapy- ergotherapy, vestibular stimulation, and oral feeding support- orofacial therapy.

Every penny counts and will bring us closer to our goal of giving Matthew the chance for a healthy and normal childhood. On behalf of our family and especially baby Matthew, we thank you from the bottom of our hearts for your generosity and support. Any help is invaluable at this difficult time for us. With gratitude and hope, 🙏❤️

Marchela Georgieva-Mother of Matthew

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.