Да подкрепим Серафим от Габрово Let's support Seraphim from Gabrovo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да подкрепим Серафим от Габрово Let's support Seraphim from Gabrovo

68 Дарители
2540.65 EUR дарени от 10226 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Росица Бобева
Бенефициент
Серафим Румянов Бобев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Росица Бобева организира кампания за Серафим Румянов Бобев
Приключила
Налична сума
0 EUR

В ПОДКРЕПА НА СЕРАФИМ В ТОВА ДА ХОДИ ОТНОВО НОРМАЛНО

ОТНОВО ИМАМ ДОБРИ НОВИНИ ЗА МОЯТА КАМПАНИЯ,
ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ НАМАЛЯ НЕОБХОДИМАТА ЗА МОЕТО
ЛЕЧЕНИЕ СУМА, ЗАЩОТО ВЕЧЕ СА МИ НЕОБХОДИМИ
ОЩЕ САМО 20000ЛВ.
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!Здравейте, казвам се Серафим Румянов Бобев, на 48 г., от гр. Габрово. Женен съм, с една дъщеря на 14 години. През 1998 г., едва на 24 години ме диагностицираха с „Множествена склероза, пристъпно-ремитентната форма“. Множествената склероза е активна и прогресираща, като се среща предимно при млади хора. Заболяването засяга способността на нервните клетки на главния и гръбначния мозък да комуникират помежду си. Пристъпно-ремитентната форма се характеризира с рецидиви, които не могат да се предвидят.

Лечението ми започна с вливания на кортикостероиди и всичко отшумяваше, а аз се връщах към нормалното си състояние… С течение на годините, кризите на заболяването станаха много чести и много тежки. Симптомите - затруднена и скована походка, слабости в горни и долни крайници, нарушено зрение … Непредвидимите падания станаха ежедневие.

През 2000 г.  започнах лечение по здравна каса с „Интерферон бета“ за година и половина /толкова беше разрешеният срок/, което нямаше никакъв ефект, кризите се повтаряха, а аз се влошавах с всеки изминал месец.

През 2022 г. посетих УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД в гр. Плевен с надеждата отново да ми бъдат отпуснати лекарства по здравна каса. За съжаление това не стана, а отговорът на една млада лекарка беше „ТИ СИ МНОГО СТАР И УВРЕДЕН ВЕЧЕ“ за безплатни лекарства.

Вече 24 години съм с това коварно заболяване, което за съжаление отне най-хубавите години от моя живот, но с Вашата подкрепа вярвам, че ми предстоят нови, изпълнени с движение живот. Най-голямата ми мечта е да мога да хвана детето си за ръка и да идем на разходка, да я заведа до училище, до магазин - просто да повървя с нея и съпругата си!

През септември 2022г получих криза и бях хоспитализиран в продължение на месец. От януари 2023г до месец март, отново след криза, постъпих в болнично заведение и отпускът ми по болест бе продължителен. Към момента се придвижвам изключително трудно, изпитвам скованост в крайниците, всяко движение е нестабилно и изключително трудно. Ежедневието ми е свързано с непрекъсната зависимост от помощ в битова и работна среда.

Въпреки всичко надежда има и аз ще се боря за нея - терапия, която може да спре или поне да забави развитието на заболяването, и дори да подобри състоянието ми. Терапията се нарича HSCT (High-Dose Immunosuppressive Therapy - Висока доза имуносупресивна терапия), извършва се в Москва, в Институт Максимов болница Пирогов. Представлява комбинация от химиотерапия и трансплантация на собствени стволови клетки, чиято роля е да изгради наново имунната ми система. Получих одобрение и е назначена дата за начало на провеждането й -  месец Септември 2023г.

През последното десетилетие имуноаблативната химиотерапия с трансплантация се утвърждава като една от най-обещаващите терапевтични възможности за множествена склероза и други автоимунни заболявания. По информация от московската болница, ще бъде използван немиелоаблативен протокол. Наблюдавани са животозастрашаващи странични ефекти при по-малко от 1% от пациентите.    Ефективността при около 70-90% от пациентите е спиране на прогресията след трансплантация. Нивото на постигнати резултати на HSCT зависи от варианта на Множествената склероза, продължителността на заболяването както и нивото на увреждане, прогресията и възрастта. Степента на стабилизиране и подобрение на заболяването за RRMS (Relapsing-Remitting MS - Пристъпно ремитентна множествена склероза) е 85-90%, за PPMS (primary-progressive MS - първично прогресивна множествена склероза) е 60-70%.

При използването на този вид лечение е необходимо пациентът да бъде хоспитализиран около 30-40 дни, за да премине цял цикъл от диагностични и терапевтични процедури.

Сумата за лечението от 50 000 € е непосилна за мен и моето семейство, но аз вярвам и знам, че е посилна за обществото, в което живея и към което се обръщам, вярвайки колко добри и състрадателни хора има около нас. Моля, помогнете да се върна към нормален и жизнен живот, такъв какъвто бе той преди диагностицирането ми с множествена склероза!

БЛАГОДАРЯ ОТ СЪРЦЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО БИХА ПОМОГНАЛИ, КАТО ОТДЕЛЯТ ОТ ТОВА, КОЕТО ИМАТ, ЗА ДА МИ ПОМОГНАТ ДА НАБАВЯ НЕОБХОДИМАТА СУМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ, КОИТО БИХА СПОДЕЛИЛИ И РАЗПРОСТРАНИЛИ МОЯ ПРИЗИВ! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ, КОИТО СА СЪПРИЧАСТНИ С ТЕЖКАТА СИТУАЦИЯ, В КОЯТО СЪМ!

TO SUPPORT SERAPHIM IN WALKING NORMALLY AGAIN

AGAIN I HAVE GOOD NEWS FOR MY CAMPAIGN,
ONCE AGAIN I WILL REDUCE THE AMOUNT NEEDED FOR MY
TREATMENT BECAUSE I NOW NEED
ONLY 20000 MORE.
THANK YOU!!!Hello, my name is Serafim Rumiyanov Bobev, 48 years old, from the town of. I am 48 years old. I am married with one daughter 14 years old. In 1998, when I was only 24 years old, I was diagnosed with "Multiple Sclerosis, relapsing-remitting form". Multiple sclerosis is active and progressive, occurring mostly in young people. The disease affects the ability of nerve cells of the brain and spinal cord to communicate with each other. The relapsing-remitting form is characterized by relapses that cannot be predicted.

My treatment started with corticosteroid infusions and everything would subside and I would return to normal... As the years went by, the disease crises became very frequent and very severe. The symptoms - a difficult and stiff gait, weakness in the upper and lower limbs, impaired vision ... Unpredictable falls became a daily occurrence.

In 2000 I started treatment under the health insurance with "Interferon beta" for a year and a half /that was the allowed period/, which had no effect, the crises recurred, and I got worse with each passing month.

In 2022, I visited the University Hospital "Dr. George Stransky" EAD in the town of. I went to St. Andrews Medical University in Pleven with the hope that I would again be granted medicines under the health insurance fund. Unfortunately this did not happen, and the answer of a young doctor was "YOU ARE VERY OLD AND HUNGRY AGAIN" for free medicines.

I have been with this insidious disease for 24 years now, which unfortunately has taken the best years of my life, but with your support I believe I have a new life full of movement ahead of me. My biggest dream is to be able to hold my child's hand and go for a walk, take her to school, to the store - just walk with her and my wife!

In September 2022, I had a crisis and was hospitalized for a month. From January 2023 to March, again after a crisis, I was admitted to hospital and my sick leave was prolonged. At the moment I am finding it extremely difficult to move around, I am experiencing stiffness in my limbs, any movement is unstable and extremely difficult. My daily life involves constant dependence on help in domestic and work environments.

However, there is hope and I will fight for it - therapy that can stop or at least slow down the progression of the disease, and even improve my condition. The therapy is called HSCT (High-Dose Immunosuppressive Therapy), it is performed in Moscow, at the Maximov Institute Pyrogov Hospital. It is a combination of chemotherapy and transplantation of my own stem cells, whose role is to rebuild my immune system. I have received approval and a start date has been set for September 2023.

Over the past decade, immunoablative chemotherapy with transplantation has become established as one of the most promising therapeutic options for multiple sclerosis and other autoimmune diseases. According to information from the Moscow hospital, a non-myeloablative protocol will be used. Life-threatening side effects have been observed in less than 1% of patients. The efficacy in about 70-90% of patients is stopping the progression after transplantation. The level of HSCT results achieved depends on the variant of Multiple Sclerosis, the duration of the disease as well as the level of disability, progression and age. The rate of disease stabilization and improvement for RRMS (Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis) is 85-90%, for PPMS (Primary-Progressive Multiple Sclerosis) is 60-70%.

When using this type of treatment, it is necessary to hospitalize the patient for about 30-40 days to undergo a full cycle of diagnostic and therapeutic procedures.

The amount of €50,000 for the treatment is unaffordable for me and my family, but I believe and know that it is overwhelming for the society in which I live and to which I turn, believing how many good and compassionate people there are around us. Please help me return to a normal and vibrant life as it was before my diagnosis with multiple sclerosis!

THANK YOU FROM THE BOTTOM OF MY HEART TO EVERYONE WHO WOULD HELP BY GIVING OF WHAT THEY HAVE TO HELP ME RAISE THE AMOUNT NEEDED TO CARRY OUT MY TREATMENT! THANK YOU TO ALL WHO WOULD SHARE AND SPREAD MY APPEAL! THANK YOU TO ALL WHO ARE SYMPATHETIC TO THE PLIGHT I AM IN!

Виж още
Новини
24-ти ноември 2023
Росица Бобева организира кампания за Серафим Румянов Бобев
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Да подкрепим Серафим от Габрово към кампания Заедно за Адриан. Прехвърлена сума: 9.24лв. Donation from the Let's Support Seraphim from Gabrovo campaign to the Together for Adrian campaign. Amount transferred.
 
26-ти юни 2023
Росица Бобева организира кампания за Серафим Румянов Бобев
Одобрено изплащане Approved repayment
Вече почти е събрана наеобходимата сума за провеждане на моето лечението .Остават още две - три хиляди лева. Имам нова дата за прием в Болница "Пиро... I have a new date for admission to the Pyrogov Hospital in Moscow and it is 17.07. Heartfelt thanks to all the GOOD PEOPLE who helped me to get my lif...
4967.88 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.