298.39 лв. дарени от 3300 лв.

Документи към Кампания


📖 Да помогнем една книга да достигне до повече читатели

Благотворителна кампания за превод на книга "откровеНИЕ"

Когато хората не отиват при книгите, книгите отиват при хората.

Четете ли? Коя беше последната книга, която прочетохте? Отговорът е анонимен, така че бъдете откровени със себе си! Откровени? Трудно или лесно е да си откровен? Да казваш каквото и когато мислиш?! Да си искрен и прям?! Изисква се смелост, нали?

Проявявайки смелост, вярвайки в себе си и в вас, ние ще бъдем откровени. Една книга има нужда от вашата помощ. Нейното име е „откровеНИЕ“. За да стигне до повече свои читатели, книгата със „стихо-проза или прозрения за непрозаични неща“ се нуждае от превод на английски език.

Както казва авторката – Ормай: „откровеНИЕ“  е скроена по  джоба на всеки - можеш да я носиш във вътрешния си джоб, в дамската си чанта или просто в куфара за  “low cost” пътуване…. Няма да заема друго място  освен, надявам се, в твоето сърце, няма да тежи, напротив – ще ти дава лекота и усещане за крила.."

В страниците на "откровеНИЕ", ще намерите есенция от смисли, усещания, озарения за света - проза за не прозаични неща....   На тези от вас, които искат да подслонят  в дома си, в сърцето си тази малка по размери книга с голяма душа, за тези от вас, които биха се радвали да я получат за да я подарят някому, ние предлагаме сега:

ДАРЕТЕ СУМА, С КОЯТО ДА ПОДПОМОГНЕТЕ ФИНАНСОВО ПРЕВОДА НА КНИГАТА ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

ВСЕКИ ДАРИЛ 50лева ЩЕ ПОЛУЧИ  ОТ НАС ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ КНИГАТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК С АВТОГРАФ ОТ АВТОРА! /за да получите книгата се свържете с фондация „ВИЗИОНЕРИ Европа“/

ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРИМ!

Ние от фондация „ВИЗИОНЕРИ Европа“ вярваме, че обединени от общите си вярвания, ценности, принципи и умения можем да положим заедно началото на една чиста и добронамерена кауза за високото общо благо на обществото, в което сме се родили и живеем.

„подарете  КНИГА“ е послание от нашия проект „ПОДАРИ“ от 2021г..  Проект "ПОДАРИ" е безсрочен и без бюджет! Той се реализира само и единствено с енергията, чистите мисли и добрите намерения на всеки от нас, до вас, пред, зад нас... Проект „ПОДАРИ“ ви кани да дарите някому книга, защото във всеки  дом има поне една книга, която стои забравена на рафта. И защото никоя книга не заслужава участ такава.... в проекта ние ви даваме предложение: Вземете я от полицата. Издухайте праха й. Отворете страниците й. Разгърнете я. ...Някому - подарете я!

Днес, в началото на януари 2022г., ние избрахме да променим нашата парадигма за света на книгите. Защото живеем във време когато хората не отиват при книгите, ние решихме да допринесем за това книгите да отидат при хората. Ние ще ви изпратим вашия личен екземпляр от „откровеНИЕ“ на български език в знак на благодарност за вашата сърдечна финансова подкрепа, с която да финансираме превода на книгата на английски език.

Ако сте дочели текста дотук Ние ви Благодарим.

Ако не можете да подпомогнете финансово нашата мисия, можете да я споделите с ваши приятели. Ние вярваме, че действителността е продукт на нашите мисли. Подарете добри мисли за нашата кауза и тя ще пребъде.

Благодарим на фондация „Павел Андреев“ за подадената ръка, за безусловната подкрепа, а скоро – вярваме, че -  ще имаме повод да им благодарим и за постигнатия резултат!

Целевата сума е сформирана по следния начин:

  • 1800лв за труда на художника - 18 илюстрации по 100лв - изработка и предпечат;
  • 1500лв за превод от български на английски език - приблизителен обем 75 страници по 20лв на стандартна страница с 1800 знака 

За книгата и автора, можете да видите/ чуете повече на:

_____________________________________________________________________________

 

Charity campaign for translation of the book "Revelation"

When people don't go to books, books are finding their way to people.

Do you read? What was the last book you read? The answer is anonymous, so be honest with yourself! Is it hard or easy to be honest? To be honest and straightforward ?! It takes courage, doesn't it?

By showing courage and believing in yourself , we will be honest, too. A book needs your help. Her name is "revelation". To reach more readers, the book "verse-prose or insights for  non-prose things" needs an English translation.

As the author says - Ormay: "revelation" is tailored to everyone's pocket - you can carry it in your inside pocket, in your handbag or just in the suitcase for "low cost" travel „. It will take no other place than, I hope, in your heart, it will not weigh, on the contrary - it will give you lightness and a feeling of wings ... "

In the pages of "Revelation", you will find the essence of meanings, feelings, insights into the world - prose for non-prosaic things .... For those of you who want to shelter in your home, in your heart this small book with great soul, for those of you who would be happy to receive it to give to someone, we offer now:

DONATE A AMOUNT TO FINANCIALLY SUPPORT THE TRANSLATION OF THE BOOK FROM BULGARIAN TO ENGLISH.

EVERY DONOR OF BGN 50 WILL RECEIVE FROM US ONE COPY OF THE BULGARIAN BOOK WITH AN AUTOGRAPH BY THE AUTHOR! / to receive the book contact the VISIONERS Europe Foundation /

THANK YOU IN ADVANCE!

We at the VISIONERS Europe Foundation believe that united by our common beliefs, values, principles and skills, we can start a pure and well-intentioned cause for the high common good of the society in which we were born and live.

"Give a BOOK" is a message from our project "GIVE" from 2021. Project "GIVE" is indefinite and without a budget! It is realized only with the energy, pure thoughts and good intentions of each of us, next to you, in front of, behind us ... Project "GIVE" invites you to donate a book to someone, because in every home there is at least one book that stands forgotten on the shelf. And because no book deserves such a fate .... in the project we give you a suggestion: Take it off the shelf. Blow out its dust. Open its pages.  Give it to someone!

Today, in early January 2022, we have chosen to change our paradigm for the world of books. Because we live in a time when people don't go to books, we decided to help make books go to people. We will send you your personal copy of Revelation in Bulgarian in gratitude for your heartfelt financial support to finance the translation of the book into English.

If you have read the text so far, we thank you.

If you can't support our mission financially, you can share it with your friends. We believe that reality is a product of our thoughts. Give good thoughts for our cause and it will last.

We thank the Pavel Andreev Foundation for the helping hand, for the unconditional support, and soon - we believe that - we will have occasion to thank them for the achieved result!

The target amount is formed as follows:

BGN 1,800 for the artist's work - 18 illustrations of BGN 100 each - production and prepress;

BGN 1500 for translation from Bulgarian into English - approximate volume 75 pages of BGN 20 per standard page with 1800 characters

For the book and the author, you can see / hear more at:

Как можете да помогнете?

  • чрез дарение тук в платформата, чрез виртуалния пос терминал (кликни на бутона Дари)
  • ако нямате финансова възможност - чрез споделяне на кампанията в социалните ви мрежи (кликни на бутона Сподели)

298.39 лв. дарени от 3300 лв.
лв.
BGN
.00

PavelAndreev.BG има 0% такса от Вашето дарение. Спада се само транзакционната такса. Платформата ще продължи да предоставя безплатно услугите си благодарение на хората, които ни подкрепят. Желая да подпомогна платформата с :

*
Сподели
avatar
279.21 лв. преди 3 месеца
avatar
19.18 лв. преди 6 месеца
Виж всички дарители
Дари
Сподели