Да помогнем на Алекс в борбата с Аутизма Let's help Alex fight Autism

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
59 Дарители
2005.03 EUR дарени от 18407 EUR
Организатор
Биляна Борисова
Бенефициент
Александра Теодорова Петкова
Крайна дата
Край след 71 дни
Налична сума
376.72 EUR
Биляна Борисова организира кампания за Александра Теодорова Петкова
Край след 71 дни
Налична сума
376.72 EUR

Да подкрепим Алекс, всички заедно!!!❤️❤️❤️ Let's support Alex, all together!!!❤️❤️❤️

17-ти май 2024

Здравейте истински и добри хора със златни сърца. Благодаря Ви още веднъж за подкрепата. Бъдете благословени! Искам да разкажа отново за дъщеря ми Александра. Тя е едно прекрасно момиченце на 6 години, жизнено, весело и много усмихнато дете. Диагностицирана е с детски Аутизъм от 2021г. Александра посещаваше център за деца с проблеми 6 месеца но напредъка е много малък. Тя е все още невербална, много хиперактивна и не е самостоятелна в много отношения. Също има проблем с храненето и разбирането. През изминалите години сме правили много терапии с логопеди, ерготерапевти ,добавки, диети. Подобрения се постигат трудно и са почти незначителни а разходите огромни. От няколко години родителите на деца с Аутизъм се насочват към терапия със стволови клетки, за това и ние проучихме и се насочихме към клиника в Сърбия. От там ни обясниха, че трябва да се направят три вливания, през месец време. Сумата за първото вливане е на стойност 5 хил.900 евро. Офертата от болницата съм прикачила тук в сайта. За трите вливания,сумата ще е общо 18 хил.Евро. Това са средства непосилни за нашето семейство! Най- голямата ми мечта е моето момиче Алекс, да започне да разбира и проговори, а най-прекрасното нещо на света е да я видя да кара колело и да тръгне на училище с нейните връстници!

Hello true and good people with hearts of gold. Thank you again for your support. Be blessed! I want to tell you again about my daughter Alexandra. She is a beautiful girl of 6 years old, lively, cheerful and very smiley child. She has been diagnosed with Childhood Autism since 2021. Alexandra attended a centre for children with problems for 6 months but very little progress. She is still non-verbal, very hyperactive and not independent in many ways. She also has a feeding and comprehension problem. Over the past years we have done many therapies with speech therapists, occupational therapists , supplements, diets. Improvements are hard to come by and are almost negligible and the costs are huge. For some years now parents of children with Autism have been turning to stem cell therapy, so we also researched and went to a clinic in Serbia. They explained to us that three infusions have to be done, over a month's time. The amount for the first infusion is 5 thousand 900 euros. I have attached the offer from the hospital here on the website. For the three infusions, the total amount will be 18 thousand Euros. This is unaffordable for our family! My biggest dream is for my girl Alex to start to understand and speak, and the most wonderful thing in the world is to see her ride a bike and go to school with her peers!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.