Да помогнем на Андрей Yes, we'll help on Andrei.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Андрей Yes, we'll help on Andrei.

69 Дарители
3129.07 EUR дарени от 9970 EUR
Организатор
Величка Тахтаджиева
Бенефициент
Андрей Слипенко
Крайна дата
Край след 96 дни
Налична сума
375.79 EUR
Величка Тахтаджиева организира кампания за Андрей Слипенко
Край след 96 дни
Налична сума
375.79 EUR

     Мили хора, моля за Вашата подкрепа и помощ!  Моят брат Андрей е със страшната диагноза - злокачествен тумор на мозъка в трети стадий.  Андрей е на 39 години, любящ баща и съпруг, страхотен брат, син и приятел.
     Андрей расте и живее до 18-тата си годишнина в гр. Кърджали, където завършва училище СОУ "Митко Палаузов". През 2017 г. среща съпругата си Ирина и през 2019 г. се ражда прекрасния им син Федя. Андрей работи като помощник-готвач в корабна компания през последните години. След началото на войната в Украйна, той и семейството му решиха да се приберат в България близо до нашето семейство. Така те получиха хуманитарен статут. Андрей продължи да  работи на корабите, като през последната една година е с постоянно главоболие. Посещаваше многократно лекар, но винаги намираха за причина на главоболието му,  високото му кръвно налягане. И така до 25-ти август тази година, когато с мъжа ми посрещнахме Андрей на летище Варна. Стана му много лошо и се почувства изключително зле.

След последвалите лекарски прегледи, резултатът беше шокиращ за нас - никой не е подготвен да чуе такова нещо - огромен тумор в мозъка с големина 7,5×7,5см. Лекарите в Бургас предложиха спешна операция, като заявиха, че ще премахнат част от тумора. Операцията беше извършена в болница „Сърце и мозък“. Сумата от  3800 лева я платихме със собствени средства.

След операцията обаче новините бяха лоши и надежда за Андрей и неговото лечение нямаше.

Ние се свързахме с жена с подобна диагноза и минала по същия път като Андрей. От нея научихме за болница Медикал парк в Истанбул и професор Тюркер Кълъч. И така заминахме за Турция.  Там поискаха да направят нов ядрено-магнитен резонанс. За наше голямо учудване се оказа, че в Бургас нищо не са му премахнали, а само са взели материал с големината на точица за биопсия.

След прегледа, се оказа че туморът е станал по- голям и е животозастрашаващ за Андрей.

Трябваше да се извърши спешно втора операция. Тогава получихме офертата от болницата. Имахме само една седмица, за да съберем парите. Бяхме отчаяни и уплашени, защото мислехме че няма да се справим. Благодарение на наши лични спестявания и негови приятели успяхме да съберем и заплатим сумата от 20 000 долара.

Операцията в Турция бе извършена на 10 Октомври и премина успешно. По-голямата част от тумора беше премахната. Андрей се възстанови много бързо след операцията, като още на следващият ден започна да се разхожда и се чувстваше много добре. Очаква се становище и оферта за следващото лечение ,като все още не е уточнена необходимата сума. Точната сума ще бъде оповестена след като има готови резултати от биопсията, но професорът назначи 30 лъчетерапии започващи от 30.10.2023 г.

Докторите очакват Андрей на 25.10 за подготовка за лъчетерапия. За съжаление нашите средства вече се изчерпиха. За да продължи лечението си ще са необходими химио- или лъчетерапии. Досега семейството ни се бореше със собствени сили и средства за живота на Андрей. Ние вярваме, че той ще се справи с тази битка, но вече нямаме финансовата възможност и затова търсим вашата подкрепа.

Не остава много време до следващия етап, за това молим всеки, който може да помогне за събирането на средства, за да дадем шанс за живот на Андрей!

Всяко дете  заслужава баща, който да му бъде опора в живота. Всяка съпруга заслужава мъж, който да я дарява с любов и нежност.

Ние оставаме с НАДЕЖДА и се надяваме на вашата ПОМОЩ!

My brother Andrey has the scary diagnosis of a stage 3 malignant brain tumor. Andrey is 39 years old, a loving father and husband, a great brother, son and friend.
Andrey is growing up and living until his 18th birthday in the town of. He graduated from Mitko Palauzov Secondary School in Kardzhali. In 2017 he met his wife Irina and in 2019 their beautiful son Fedya was born. Andrey has been working as an assistant chef in a shipping company for the past years. After the beginning of the war in Ukraine, he and his family decided to move to Bulgaria near our family. So they were granted humanitarian status. Andrei continued to work on the ships, with a constant headache for the last year. He visited the doctor many times, but they always found the cause of his headaches, his high blood pressure. And so until the 25th of August this year, when my husband and I met Andrei at Varna airport. He became very sick and felt extremely ill.

After the subsequent medical examinations, the result was shocking for us - no one is prepared to hear such a thing - a huge brain tumor measuring 7,5×7,5cm. The doctors in Burgas suggested emergency surgery, saying they would remove part of the tumor. The operation was performed at the Heart and Brain Hospital. The amount of 3800 leva we paid it with our own funds.

However, after the operation the news was bad and there was no hope for Andrei and his treatment.

We contacted a woman with a similar diagnosis and who had gone the same way as Andrei. From her, we learned about Medical Park Hospital in Istanbul and Professor Turker Culutch. So we went to Turkey. There they asked for a new MRI. To our great surprise, it turned out that in Burgas they did not remove anything, but only took material the size of a speck for biopsy.

After the examination, it turned out that the tumor had become larger and was life-threatening for Andrei.

A second operation had to be performed urgently. Then we received the offer from the hospital. We had only one week to raise the money. We were desperate and scared because we thought we wouldn't make it. Thanks to our personal savings and his friends, we were able to raise and pay the $20,000.

The surgery in Turkey was performed on October 10 and was successful. Most of the tumor was removed. Andrei recovered very quickly after the operation, and the very next day he started walking and feeling very well. An opinion and offer for the next treatment is awaited and the amount needed is not yet specified. The exact amount will be disclosed once the biopsy results are ready, but the professor has scheduled 30 radiation treatments starting 10/30/2023.

Doctors are expecting Andrew on 10/25 to prepare for radiotherapy. Unfortunately our funds have already run out. He will need chemo or radiation treatments to continue his treatment. So far our family has been fighting with our own strength and resources for Andrei's life. We believe that he will fight this battle, but we no longer have the financial ability, so we are looking for your support.

There is not much time left until the next stage, so we are asking anyone who can help raise funds to give Andrei a chance at life!

Every child deserves a father who will be his support in life. Every wife deserves a husband to give her love and tenderness.

We stay with HOPE and we hope for your HELP!

Виж още
Новини
16-ти януари 2024
Величка Тахтаджиева организира кампания за Андрей Слипенко
Да помогнем на Андрей! 16.01.24г Let's help on Andrei! 16.01.24.
Здравейте приятели! Андрей е вече в Турция! След направения ядрено магнитен резонанс ,той имаше назначен преглед при доктор онколог на 15.01.2024г.Изп... Hello friends! Andrey is already in Turkey! After the nuclear magnetic resonance , he had an appointment with a doctor oncologist on 15.01.2024. Andre...
 
8-ми декември 2023
Величка Тахтаджиева организира кампания за Андрей Слипенко
Борбата продължава! 08.12.23г The fight continues! 08.12.23
Здравейте скъпи приятели! Продължаваме кампанията! Андрей трябва да се върне в Турция в началото на януари,за да започне втория етап от лечението ( Х... Hello dear friends! We continue the campaign! Andrey has to return to Turkey at the beginning of January,to start the second stage of treatment ( Che...
 
23-ти ноември 2023
Величка Тахтаджиева организира кампания за Андрей Слипенко
Лечение 24.11.23г Treatment 24.11.23
Здравейте приятели! Андрей е все още в Турция където протича първият етап от лечението му.Минаха 18 лъчетерапии от 30, като всеки ден приема и химиоте... Hello friends! Andrey is still in Turkey where the first stage of his treatment is going on.He has had 18 radiotherapy treatments out of 30, and he is...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.