Да помогнем на Боряна Let's help Boriana

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Боряна Let's help Boriana

354 Дарители
20099.29 EUR дарени от 21600 EUR
Организатор
Диана Такова
Бенефициент
Боряна Янева
Крайна дата
Край след 38 дни
Налична сума
20099.29 EUR
Диана Такова организира кампания за Боряна Янева
Край след 38 дни
Налична сума
20099.29 EUR

Здравейте!

Казвам се Диана и съм майка на 4-годишната Боряна. Дъщеричката ми е диагностицирана с детски аутизъм. Раждането на детето ми протече с усложнения. По време на контракциите лекарите установиха, че бебето губи тонове. Наложи се да предизвикат раждането. Плодът беше голям /4400 г/ и използваха вакуум екстракция.

В първите месеци от живота на детенцето ми изглеждаше нормално - тя беше много усмихнато бебе, щастливо и активно. Единственият видим проблем беше, че държи главичката си на една страна през по-голямата част от времето. На 10 месеца я заведох за първи път на ортопед. Казаха ми, че има тортиколис. Последваха рехабилитации, с които изкривяването на врата изчезна.

С времето започнах да забелязвам, че децата на възрастта на Боряна умеят да правят неща, които тя не можеше, въпреки че всички вкъщи играехме активно с детенцето, учехме го на различни, нови неща. Това ме накара да направим консултация с детски невролог. Последваха и други прегледи, изследвания и консултации. На година и три месеца й поставиха диагноза детска церебрална парализа. Започнахме рехабилитации - ерго терапия, логопед, работа с психолог, гимнастика и т.н. В рамките на година и половина Боряна успя да коригира походката и започна да пази баланс.

През 2022 година направихме нов преглед при невролог, за да видим текущото състояние на детето и тогава чух, че заболяването й не е ДЦП, а детски аутизъм.

Не можех да повярвам какво ми казват, затова направихме още няколко консултации с психолог, невролог и психиатър. Те потвърдиха, че детето е с аутизъм. Сменихме подхода - сега посещава АБА терапии, които й харесват много и смятам, че я мотивират да се учи и напредва. Основният проблем е в умственото й развитие - комуникацията е базисна и трябва много да се работи върху нея. След дълго проучване на възможните терапии за детето ми, стана ясно, че възможност за значително подобряване на състоянието й може да бъде постигнато чрез регенеративна терапия със стволови клетки.

В болница Parks в Нови Сад, Сърбия се прилага този метод, а резултатите от прилагането му са много обнадеждаващи. Сумата за трите вливки, които трябва да направим е 21 600 евро. Първата терапия ще се проведе в края на месец септември, а всяка следваща е в рамките на 30 дни от предходната процедура.

Бори е смисълът на живота ми. Бих искала и ще се боря да й дам всичко, от което има нужда и би й помогнало да има пълноценен живот. Ще съм безкрайно благодарна на всеки човек, който подкрепи нашата кампания.

Hello!

My name is Diana and I am a mother of 4 year old Boryana. My daughter has been diagnosed with infantile autism. The birth of my child went with complications. During contractions, doctors found that the baby was losing tones. They had to induce labor. The fetus was large /4400 g/ and they used vacuum extraction.

In the first few months of my baby's life she seemed normal - she was a very smiley baby, happy and active. The only visible problem was that she kept her little head to one side most of the time. At 10 months, I took her to the orthopedist for the first time. I was told she had torticollis. Rehabs followed and the neck curvature went away.

As time went on, I began to notice that children Boryana's age could do things she couldn't, even though we were all actively playing with the child at home, teaching her different, new things. This led me to make a consultation with a child neurologist. Other examinations, tests and consultations followed. At a year and three months, she was diagnosed with cerebral palsy. We started rehabs - ergo therapy, speech therapy, working with a psychologist, gymnastics, etc. Within a year and a half, Boryana was able to correct her gait and began to keep her balance.

In 2022, we had another examination with a neurologist to see the child's current condition and that's when I heard that her disease was not cerebral palsy, but infantile autism.

I couldn't believe what I was being told so we did a few more consultations with a psychologist, neurologist and psychiatrist. They confirmed that the child had autism. We changed the approach - she now attends ABA therapies, which she enjoys very much and I think motivates her to learn and progress. The main problem is in her mental development - communication is basic and needs a lot of work. After much research into possible therapies for my child, it became clear that the possibility of significant improvement in her condition could be achieved through regenerative stem cell therapy.

At Parks Hospital in Novi Sad, Serbia, this method is being applied and the results are very encouraging. The amount for the three infusions we have to make is EUR 21 600. The first treatment will take place at the end of September, and each subsequent treatment is within 30 days of the previous one.

Bori is the meaning of my life. I would like and will fight to give her everything she needs and would help her have a full life. I would be eternally grateful to every person who supported our campaign.

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.