Да помогнем на Деси да отгледа детето си! Let's help Desi raise her child!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Деси да отгледа детето си! Let's help Desi raise her child!

1191 Дарители
33980.99 EUR дарени от 25000 EUR
Организатор
Десислава Младенова
Бенефициент
Десислава Емилиянова Младенова
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
17661.38 EUR
Десислава Младенова организира кампания за Десислава Емилиянова Младенова
Край след 9 дни
Налична сума
17661.38 EUR

Здравейте!

Казвам се Десислава и пиша тези редове със сълзи на очи и страшна мъка в сърцето! Аз съм майка на 41 години, но от три години насам нямам и един бял ден. Три години се лутам в търсене на диагноза, но за съжаление вече нямам физическата възможност да обикалям болници и сили да продължа!

Навсякъде ми казват - “за мултидисциплинарен екип си”, но тук в България такъв не може да бъде сформиран. Ето я моята история…

През 2021 година родих прекрасно момиченце със секцио и животът ми се обърна след раждането и прекаран вирус! С множество имунологични, хематологични и неврологични отклонения съм… Живея в адски болки, в постоянни страдания и непрекъснато поддържам висока температура. Трудно ходя, поради неврологичните отклонения имам отклонения и във всички системи… Тежа 38 килограма, сила нямам, здраве нямам, време нямам… а имам ужасно много отклонения…. Вече десет месеца аз не мога да се храня. Налага се да приемам само течни храни и то с вода, защото преглъщането ми е затрудненo, като медицинска сестра знам, че без да мога да се храня нямам шанс да се преборя със заболяването и да се вдигна на крака.

Имам проблеми с червата, изтъняване на кожата, загуба на мускулна маса, а от биопсиите излиза, че имам атрофия на кожа, подкожие и мускули, секреция на лимфоцити. Биопсията на червата показва, че те също секретират с (20-в устната кухина също - това не го разбирам). С рейноподобен синдром съм, но на фона на изключително завишените ревматоидни фактори, лекарите не могат да категоризират точно автоимунно заболяване или имунопролиферативно заболяване имам.

Намерих болница в Турция и така изпратихме всички документи, образни диагностики и изследвания. От болницата са категорични, че съм за множество изследвания, които в България не могат да се направят и определено съм случай за екип от много специалисти. Смятат, че могат да намерят диагноза, лечение и спасение..

И тук идва молбата ми, хора! Нямам никакво време, а офертата от болницата възлиза на 25 000 евро, които аз нямам.. За мен те са жизненоважни, но не само за мен - искам дъщеря ми да има майка!

Тя е толкова малка, а аз мечтая - да бъда до нея, да я видя как расте, да я науча на всичко за живота, да има подкрепа от Мама, да я направя добър и стойностен човек…

Искам да и предам това, което нося в душата си, мечтая всяка нощ да чувам думите “Обичам те със сърцето си, Мамо…” Признавам - пиша писма на дъщеря си, защото не знам докога ще я виждам и ще присъствам в живота й! А така искам… искам само да живея, да ме има до нея! Нямам право да се предавам сега, когато чаках толкова дълго! За съжаление в България не се получава и се налага да моля за вашата подкрепа… Моля ви за помощ, хора! Всички вас, кой колкото може, моля ви, помогнете! Помогнете на една майка да оживее, за да има на кого детето и да каже утре “Мамо”…..

Hello!

My name is Desislava and I am writing these lines with tears in my eyes and terrible grief in my heart! I'm a 41 year old mother, but I haven't had a day off in three years. For three years I have been wandering around in search of a diagnosis, but unfortunately I no longer have the physical ability to go to hospitals and the strength to continue!

Everywhere they tell me - "you are for a multidisciplinary team", but here in Bulgaria such a team cannot be formed. Here is my story...

In 2021 I gave birth to a beautiful baby girl by cesarean section and my life turned around after giving birth and having a virus! I have multiple immunological, haematological and neurological abnormalities... I live in hellish pain, in constant suffering and constantly maintain a high fever. It is difficult to walk, due to neurological deviations I have deviations in all systems... I weigh 38 kg, I have no strength, no health, no time... and I have an awful lot of deviations.... For ten months now I can't eat. I have to take only liquid food and that too with water because my swallowing is difficult, as a nurse I know that without being able to eat I have no chance to fight the disease and get on my feet.

I have bowel problems, thinning skin, loss of muscle mass, and the biopsies show that I have atrophy of skin, subcutaneous tissue and muscle, secretion of lymphocytes. The bowel biopsy shows that they also secrete with (20-in the oral cavity too - I don't get it). I have rheumatoid-like syndrome, but against the background of extremely elevated rheumatoid factors, the doctors can't accurately categorize autoimmune disease or immunoproliferative disease I have.

I found a hospital in Turkey so we sent all the paperwork, imaging and tests. The hospital is adamant that I am up for multiple tests that cannot be done in Bulgaria and I am definitely a case for a multi-specialist team. They think they can find a diagnosis, treatment and salvation..

And here comes my plea folks! I don't have any time, and the offer from the hospital is 25,000 euros, which I don't have.. For me they are vital, but not only for me - I want my daughter to have a mother!

She is so little, and I dream - to be by her side, to see her grow up, to teach her everything about life, to have support from Mom, to make her a good and valuable person...

I want to pass on to her what I carry in my soul, I dream every night to hear the words "I love you with my heart, Mama..." And I want so much... I just want to live, to be by her side! I have no right to give up now when I have waited so long! Unfortunately it doesn't work in Bulgaria and I have to ask for your support... Please help, people! All of you, whoever can, please help! Help a mother to come alive so that she can have someone to say "Mommy" to tomorrow. .....

Виж още
Новини
2-ри юли 2024
Десислава Младенова организира кампания за Десислава Емилиянова Младенова
Одобрено изплащане Approved repayment
Първа вноска към болницата! Преди приемането ! First contribution to the hospital! Before admission !
15000 EUR Плащане по фактура
25 EUR Транзакционна такса
28-ми юни 2024
Десислава Младенова организира кампания за Десислава Емилиянова Младенова
Одобрено изплащане Approved repayment
Това е цената на изследванията,за лайм и ко инфекции в една от двете оторизирани лабораторий в европа! Тези изследвания са ми отбелязани и посочени да... This is the cost of testing for Lyme and co infections in one of the two authorized laboratories in europe! These tests are marked and indicated for m...
1294 EUR Плащане по фактура
0.61 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.