Да помогнем на Емел за пълноценен живот Let's help Emel to live a full life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Емел за пълноценен живот Let's help Emel to live a full life

72 Дарители
5975.81 EUR дарени от 10226 EUR
Организатор
Теодора Христова
Бенефициент
Емел Благовестова Коларова
Крайна дата
Край след 29 дни
Налична сума
4442.48 EUR
Теодора Христова организира кампания за Емел Благовестова Коларова
Край след 29 дни
Налична сума
4442.48 EUR

Мили хора, това е дъщеря ми Емел. Дете, което до 7 годишна възраст беше напълно здраво и щастливо.За съжаление понякога съдбата ни поднася тежки обрати .През ноември 2018 г. ,Емел беше диагностицирана с диагноза остра лимфобластна левкемия б - клетъчна без засягане на ЦНС.Една година проведе лечение с химиотерапия в България.Всичко беше видимо наред , Емел беше в ремисия (всъщност до ден днешен е ),но ден преди да завърши престоят ни в болницата и да се приберем вкъщи, където трябваше да продължи втора година домашно лечение с химиотерапия на таблетки , Емел беше увредена и доведена до състояние на хеморагичен мозъчен кръвоизлив! 04.10.2019 г....датата , която никога няма да забравя ! Датата , която преобърна живота ни !

Последваха много тежки и мъчителни два месеца . Състоянието на Емел беше критично ,интибурана , множество инфекции , нулев имунитет,тежка животоспасяваща операция за поставяне на катетър (дренаж) в главата (Емел беше едва с 9 тромбоцити), множество епилептични гърчове , които не можеха да се овладеят .Емел беше в кома ,а лекарите единствено казваха ,всяка секунда да бъда "готова " за най-лошото ... Лечението не можеше да овладее състоянието ѝ и видимо Емел умираше ...

Като майка бях длъжна до последната секунда да се надявам и да търся спасение за детето си ,но ... в цяла България, включително в цял свят ми отговаряха само едно :" Тя е безнадежден случай! За съжаление няма да оцелее!" . За щастие Емел беше много силна и се бореше геройски за живота! Успя да започне да диша самостоятелно,преодоля наличието на катетър в главата,успя да преодолее и повечето инфекции...,но последствията бяха ужасяващи ,и дъщеря ми остана във вегетативно състояние... Така продължи месеци наред ,през които  аз се грижех за нея.Усещах и вярвах ,че Емел има надежда да се възстанови, колкото и лекарите да ми казваха обратното.

За  щастие една лекарка в Турция се нае със състоянието на Емел.Така през май 2020 г. , Емел беше на риск транспортирана до Истанбул. В болницата Рейап Истанбул след шест месеца борба за живота ѝ, Емел успя да се събуди от кома .Последваха две години физиотерапия и лечение в различни центрове за физиотерапия и днес Емел е на път да направи своите първи стъпки самостоятелно.

Лекарите в Турция са удивени и не могат да повярват , четейки епикризите ѝ,че детето отписано от медицината е достигнало то това подобрение в състоянието след всички животозастрашаващи състояния . Лекарите и терапевтите дават огромни шансове Емел да се възстанови напълно и да бъде отново същото здраво,жизнено и прекрасно дете !

Получихме нова оферта за физиотерапия на стойност 270 000 турски лири (12 месеца ), което в евро прави сумата около 10 000 евро . Лечението е много скъпо .За съжаление средствата ни са недостатъчни , затова се обръщам към всички хора, които имат възможност да помогнат за лечението на дъщеря ми :

Мили хора,с цялото си майчино сърце Ви моля ,подайте ръка на дъщеря ми Емел!

Емел доказа колко силно се е хванала в живота,и колко е  борбена ! Напредъкът на Емел изумява медицината! Помогнете на детето ми да може да изживее пълноценно своето детство и живот ,както всеки един човек заслужава! Помогнете ѝ да може да ходи ,да вижда ,да говори ,да се радва на това,че живее втори живот по чудо и да осъзнава тази благословия!  Бъдете здрави и благословени Вие,и семействата Ви! 

Благодаря Ви от сърце! ❤️

Dear people, this is my daughter Emel. A child who was perfectly healthy and happy until the age of 7. Unfortunately, sometimes fate brings us hard turns .In November 2018, Emel was diagnosed with acute lymphoblastic b-cell leukemia without CNS involvement.Everything was apparently fine , Emel was in remission (in fact she still is ) , but the day before our stay in the hospital was to end and we were to go home for a second year of home treatment with chemotherapy tablets , Emel was disabled and brought to a state of hemorrhagic brain hemorrhage ! 04.10.2019....the day I will never forget ! The date that turned our lives around !

A very hard and painful two months followed . Emel's condition was critical , intubated , multiple infections , zero immunity , severe life-saving surgery to insert a catheter (drain) in the head (Emel was only 9 platelets) , multiple epileptic seizures that could not be controlled .Emel was in a coma , and the doctors only said to be "ready " for the worst ... The treatment could not control her condition and Emel was visibly dying ...

As a mother, I was obliged to hope and search for my child's salvation until the last second, but ... all over Bulgaria, including all over the world, I was told only one thing :" She is a hopeless case! Unfortunately she will not survive!". Luckily Emel was very strong and fought heroically for life! She managed to start breathing on her own, overcame the presence of a catheter in her head, managed to overcome most infections... but the consequences were horrific , and my daughter remained in a vegetative state... This went on for months , during which I took care of her.I felt and believed that Emel had hope to recover, no matter how much the doctors told me otherwise.

Fortunately a doctor in Turkey took on Emel's condition.So in May 2020 , Emel was transported at risk to Istanbul. At Reyap Istanbul Hospital after six months of fighting for her life, Emel was able to wake up from her coma .Two years of physiotherapy and treatment at different physiotherapy centres followed and today Emel is about to take her first steps independently.

Doctors in Turkey are amazed and can not believe , reading her epicrises , that a child discharged from medicine has reached this improvement in condition after all life threatening conditions . The doctors and therapists are giving Emel a huge chance to recover fully and be the same healthy , vibrant and wonderful child again !

We have received a new offer for physiotherapy worth 270 000 Turkish Liras (12 months ) , which in euros makes the amount about 10 000 euros . The treatment is very expensive .Unfortunately our funds are insufficient , so I appeal to all people who have the opportunity to help for the treatment of my daughter :

Dear people , with all my motherly heart I ask you , give a hand to my daughter Emel !

Emel has proved how strong she is in life , and how much she is fighting ! Emel's progress amazes medicine ! Help my child to be able to live her childhood and life to the fullest , as every person deserves ! Help her to be able to walk , see , talk , enjoy living a second life miraculously and realize this blessing ! Be healthy and blessed to you , and your families !

Thank you from the bottom of my heart! ❤️

Виж още
Новини
3-ти юни 2024
Теодора Христова организира кампания за Емел Благовестова Коларова
Одобрено изплащане Approved repayment
Емел напредва усилено с всеки изминал ден, благодарение на Вашата помощ и подкрепа! Физиотерапията вече се провежда само с къса ортеза, защото колян... Emel is progressing hard every day, thanks to your help and support! The work with speech therapist and occupational therapist continues , the eyes ar...
550 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса
18-ти март 2024
Теодора Христова организира кампания за Емел Благовестова Коларова
Новини по кампанията Campaign news
Здравейте, приятели ❤️ Състоянието на Емел през последните два месеца беше доста динамично. Емел преболедува енфлуенца вирус тип А.Наложи се два път... Hello, friends ❤️ Emel's condition over the last two months has been quite dynamic. Emmel was sick with enfluenza virus type A. She had to be called...
 
21-ви януари 2024
Теодора Христова организира кампания за Емел Благовестова Коларова
Одобрено изплащане Approved repayment
Заплащане на физиотерапия,логопед и психолог за м.Януари и м.Февруари 2024г. Payment of physiotherapy, speech therapist and psychologist for January and February 2024.
1842.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.