Всички новини за кампания Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си

2-ри юли 2024
Христо Петров Бушняшки
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 02.07.24 REHABILITATION RESULTS 02.07.24

Здравейте ДОБРИ ХОРА, Това са резултатите след последния цикъл рехабилитация и физиотерапия в болница АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица от 10.06.2024 до 21.06.2024 , КАКТО И РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД ЕДНА ГОДИНА усилена рехабилитация. По време на последните осем процедури на ЛОКОМАТ ПРО във всяка една о... Hello GOOD PEOPLE, These are the results after the last cycle of rehabilitation and physiotherapy in AVIS MEDICA Hospital Pleven, branch with. Tuchenitsa from 10.06.2024 to 21.06.2024 , AS WELL AS THE RESULTS AFTER ONE YEAR of intensive rehabilitation. During the last eight treatments of LOCOMAT PRO...

6-ти юни 2024
Христо Петров Бушняшки
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА РЕГАБИЛИТАЦИЯ МЕСЕЦ МАЙ RESULTS OF REHABILITATION IN MAY

Това са резултатите от направените тестове в началото и краят на последния цикъл рехабилитация в болница Авис Медика Плевен, филиал в село Тученица. На графиките се вижда, че вече съм намалил помощта от моторите на робот ЛОКОМАТ ПРО на който провеждам основните процедури в моята рехабилитация, както... These are the results of the tests done at the beginning and the end of the last rehabilitation cycle in Avis Medica Hospital Pleven, branch in the village of Tuchenitsa. On the graphs you can see that I have already reduced the help from the motors of the robot LOCOMAT PRO on which I carry out the...

25-ти март 2024
Христо Петров Бушняшки
Резултати от проведени тестове Results of tests conducted

Графично представяне на проведените тестове преди и след всеки  двуседмичен курс  от провеждането на рехабилитацията и физиотерапия в болница АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица.  При последният тест на ЛОКОМАТ ПРО роботът шоддърза само иколо 20% от моето тегло, роботът вече е намалил до 80% физ... Graphical presentation of the tests performed before and after each two-week course of rehabilitation and physiotherapy in AVIS MEDICA Hospital Pleven, branch with. Tuchenitsa. In the last test of LOKOMAT PRO the robot was only pulling about 20% of my weight, the robot has now reduced to 80% the ph...

26-ти декември 2023
Христо Петров Бушняшки
ПОСЛЕДЕН КУРС РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА 2023г. LAST COURSE REHABILITATION FOR 2023.

 Здравейте ДОБРИ ХОРА, Приключва 2023г., товае са резултатите от последният курс рехабилитация  и физиотерапия в болница АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица. От проведените тестове се вижда, че апаратът/роботът ЛОКОМАТ ПРО вече оказва много по-малко помещ по време на процедурите с него. Hello GOOD PEOPLE, It's the end of 2023, these are the results of the last course of rehabilitation and physiotherapy in AVIS MEDICA Hospital Pleven, branch with. Tuchenitsa. From the tests carried out, it can be seen that the device/robot LOKOMAT PRO already exerts much less interference during t...

24-ти ноември 2023
Христо Петров Бушняшки
Записан за пореден цикъл рехабилитация Enrolled for another rehabilitation cycle

Записан е вече поредния курс на рехабилитацията и физиотерапията в болница АВИС МЕДИКА ПЛЕВЕН, филиал с. Тученица от 04.12.2023г до 15.12.2023г. Моля ви споделете моята кампания за набиране на средства за рехабилитация и физиотерапия в Болница за рехабилитация Авис Медика за да достигне до повече ДО... The next course of rehabilitation and physiotherapy in AVIS MEDICA PLEVEN hospital, branch with. Please share my fundraising campaign for rehabilitation and physiotherapy at AVIS MEDICA Rehabilitation Hospital to reach more GOOD PEOPLE. DROP BY DROP VIR IS HAPPENING. Thank you!!!

28-ми октомври 2023
Христо Петров Бушняшки
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАПРАВЕНИ ТЕСТОВЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ С ЛОКОМАТ ПРО RESULTS OF TESTS PERFORMED DURING REHABILITATION WITH A PRO

Това са снимки от провежданите тестове в началото и края на всеки курс ит провежданата ми рехабилитация с ЛОКОМАТ ПРО в болница за рехабилитация АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица.   От проведените тестове се вижда, че всичко върви в правилната посока.  Ще дам кратко обяснение на графиките - в... These are photos from the tests conducted at the beginning and end of each course and from my rehabilitation with LOCOMAT PRO in AVIS MEDICA Rehabilitation Hospital Pleven, branch with. Tuchenitsa. From the tests carried out it is evident that everything is going in the right direction. I will giv...

3-ти септември 2023
Христо Петров Бушняшки
Рестартиране на кампанията с цел събиране на средства за рехабилитация и физиотерапия 03.09.23г Restarting the campaign to raise funds for rehabilitation and physiotherapy 03.09.23g

.През април месец 2023г. преминах през лечението АHSCT в болница ПИРОГОВ Москва, Русия - "рестартиране" на имунната система посредством агресивна химиотерапия и трансплантация на собствени стволови клетки.Целта на това лечение е да спре заболяването и влошаването/инвалидизацията от МС.Сега имам нужд... In April 2023, I underwent the ANSST treatment at the Pirogov Hospital in Moscow, Russia - "rebooting" the immune system through aggressive chemotherapy and transplantation of my own stem cells.The purpose of this treatment is to stop the disease and the deterioration/disability from MS.Now I need p...

24-ти август 2023
Христо Петров Бушняшки
Първа фактура за нужната рехабилитация 24.08.23г First invoice for the necessary rehabilitation 24.08.23

Приключван поредният престой в болница за рехабилитация АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица. Вече ми е определена базовата терапия и колко ще струва за един престой от 12 дни, това ще трябва да го повторя още 11 пъти в рамките на една година.  Completed another stay in AVIS MEDICA Rehabilitation Hospital Pleven, branch with. Tuchenitsa. I have already been given a baseline therapy and how much it will cost for a 12 day stay, I will have to repeat this 11 more times within a year.

11-ти август 2023
Христо Петров Бушняшки
ЗАПОЧВАМ АКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ I START ACTIVE REHABILITATION

Сега имам нужда от постоянна и продължителна във времето СКЪПО струваща РОБОТИЗИРАНА рехабилитация с LOKOMAT PRO която ще провеждам в Болница за рехабилитация Авис медика Плевен, филиал с. Тученица . За което се налага да стартирам наново своята кампания.   Now I need a permanent and long-lasting in time costly ROBOTIZED rehabilitation with LOKOMAT PRO which I will conduct in the Rehabilitation Hospital Avis medica Pleven, branch with. Tuchenitsa . For which I have to restart my campaign.

27-ми юли 2023
Христо Петров Бушняшки
Завръщане от Москва 27.07.23г Return from Moscow 27.07.23

  Здравейте ДОБРИ ХОРА, Трябва да ви съобщя, че на 08,05,2023г. се завърнах в България след едномесечен престой в Болница " ПИРОГОВ" Москва за провеждане на #aHSCT за стопиране на влошаването/прогреса от множествена склероза. Премина първият месец на стриктна изолация период в които кръвните ми пок... Hello GOOD PEOPLE, I have to inform you that on 08,05,2023 I returned to Bulgaria after one month stay in "Pirogov" Hospital Moscow for #aHSCT to stop the deterioration/progress of multiple sclerosis. Went through the first month of strict isolation period in which my blood counts should recover to...

26-ти февруари 2023
Христо Петров Бушняшки
Одобрено изплащане Approved repayment

Обединяване на всички събрани средства в кампанията >> Да помогнем на ИЦЕТИ да върне живота/усмивката си Combining all the funds raised in the campaign >> Let's help ICETI to get her life/smile back << << in the DONOR BANK ACCOUNT at DSK BANK branch in Sofia. To pay for the treatment in the Hospital PIROGOV in Cherven bryag. Moscow with only one transfer to avoid paying additional bank charges.

13403.3 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса