Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си Let's help the HEART get its life/smile back

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
208 Дарители
7117.25 EUR дарени от 31395 EUR
Крайна дата
Край след 436 дни
Налична сума
263.61 EUR
Христо Петров Бушняшки е организатор на кампанията
Край след 436 дни
Налична сума
263.61 EUR

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАПРАВЕНИ ТЕСТОВЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ С ЛОКОМАТ ПРО RESULTS OF TESTS PERFORMED DURING REHABILITATION WITH A PRO

28-ми октомври 2023

Това са снимки от провежданите тестове в началото и края на всеки курс ит провежданата ми рехабилитация с ЛОКОМАТ ПРО в болница за рехабилитация АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица. 

 От проведените тестове се вижда, че всичко върви в правилната посока. 

Ще дам кратко обяснение на графиките - вижда се, че моите резултати се повишават след всеки проведен курс рехабилитация и физиотерапия. Август месец има драстичен спад на графиките, но тогава робота блокира, теста е повторен и за това на графиките се повтарят резултати от 25.08.2023г. А на последноият тест от 27.10.2023г има леко понижение в резултатите, но това е , защото е намалена помощта която ми оказва апаратурата и аз използвам повече собствени сили, както и повече от моето тегло го поемат краката ми, а не робота. 

 Всичко върви в правилната посока, благодаря на всички ДОБРИ ХОРА, защото без вас няма да мога да оровеждам тази така необходима ми рехабилитация и физиотерапия. 

These are photos from the tests conducted at the beginning and end of each course and from my rehabilitation with LOCOMAT PRO in AVIS MEDICA Rehabilitation Hospital Pleven, branch with. Tuchenitsa.

From the tests carried out it is evident that everything is going in the right direction.

I will give a brief explanation of the graphs - it can be seen that my results increase after each course of rehabilitation and physiotherapy. August has a drastic drop on the graphs, but then the robot locks up, the test is repeated and so the graphs repeat the results from August 25, 2023. And on the last test from 27.10.2023 there is a slight decrease in the results, but this is , because the help that the apparatus gives me is reduced and I use more of my own strength, and more of my weight is taken by my legs, not the robot.

Everything is going in the right direction, thank you to all the GOOD PEOPLE because without you I would not be able to plow through this much needed rehabilitation and physical therapy.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.