Да Помогнем на Йони Let's help on Yoni

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да Помогнем на Йони Let's help on Yoni

884 Дарители
30461.86 EUR дарени от 25000 EUR
Организатор
Петър Генчев
Бенефициент
Йоана Петрова Генчева
Крайна дата
Край след 5 дни
Налична сума
1383.23 EUR
Петър Генчев организира кампания за Йоана Петрова Генчева
Край след 5 дни
Налична сума
1383.23 EUR

ПОМОГНЕТЕ НИ! ЙОАНА СПЕШНО ТРЯБВА ДА ЗАМИНЕ И ДА ЗАПОЧНЕ ЛЕЧЕНИЕ ! 

Здравейте приятели!

Днес ние имаме нужда от Вашата финансова и морална подкрепа, за да излекуваме нашето прекрасно дете Йоана! Йоана скоро имаше рожден ден и стана на 10г. Тя е усмихната, слънчева, лъчезарна, вдъхновяваща, артистична и комуникативна! Умна и отговорна към всички и всичко!Обожава танците, художествената гимнастика, спорта, немския език, който изучава в 73 СУ , София. Всъщност харесва всички предмети благодарение на прекрасните учители, а децата в училище са не само нейни съученици, но и истински приятели! Йоана е много активна личност и се чувства истински щастлива, когато танцува и спортува, но сега сме изправени пред здравословен проблем, свързан с ограниченото движение на главата поради сублуксация на шийните прешлени С1 и С2.

На 30.01.2024г. подготвяйки се сутринта за училище, Йоана завърта главата си на дясно и в този миг, изведнъж усеща жестока болка във врата. Внезапно изкривява главата и рамото в дясна посока с невъзможност да я върне в неутрална позиция или завъртане в ляво. След направени образни изследвания - ядрено-магнитен резонанс ЯМР , скенер 3D и консултации с водещите неврохирурзи в България се установи, че е с диагноза : ''КОМБИНИРАНА РОТАТОРНА АТЛАНТО-АКСИАЛНА И АТЛАНТО-ОКЦИПИТАЛНА ДИСЛОКАЦИЯ''. Когато тази сублуксация не е причинена от тежка спортна травма или инцидент, обикновено се счита, че причината би могла да е т.нар. синдром на Гризел (GS) , т.е. вирусна инфекция в горните дихателни пътища води до разхлабване на връзките и съответно ротация на прешлените.

Това е изключително рядко срещано при деца и за наше голямо съжаление лекарите в България нямат опит с подобни случаи. Прилаганото лечение към момента е без успех, а факторът ''време'' за Йони е от съществено значение с цел прилагане на консервативна терапия с хало тракция, репозиция под пълна анестезия и поставянето на хало фиксатор, който трябва да носи продължително време. Много малко болници в Европа и Турция са имали такива случаи.

Една от тях е детската болница в Лондон, от която получихме прогнозна стойност на лечението и възможно най-скоро трябва да заминем. Това лято за нас ще бъде вместо една весела ваканция, лято, изпълнено с много изпитания, тревоги, страх, безсънни нощи, но и с надежда и вяра, че ЗАЕДНО ще помогнем на Йони отново да има едно безгрижно детство , изпълнено с игри и сбъднати мечти! От сърце Ви благодарим за всяка помощ и всяка молитва!

HELP US! YOANA URGENTLY NEEDS TO LEAVE AND START TREATMENT !

Hello friends!

Today we need your financial and moral support in order to cure our beautiful child Ioana! She is smiling, sunny, radiant, inspiring, artistic and communicative! She loves dancing, gymnastics, sports, German language, which she is studying in 73 Sofia. In fact, she likes all subjects thanks to the wonderful teachers and the children at school are not only her classmates but also her real friends! Joanna is a very active person and feels really happy when she dances and plays sports, but now we are facing a health problem related to the limited movement of the head due to subluxation of the cervical spine C1 and C2.

On 30.01.2024, preparing for school in the morning, Ioana turns her head to the right and at that moment, suddenly feels a severe pain in her neck. She suddenly twists her head and shoulder to the right with an inability to return it to neutral or rotate to the left. After imaging studies - MRI MRI , 3D scanner and consultations with the leading neurosurgeons in Bulgaria, it was found that he was diagnosed with : 'COMBINED ROTATOR ATLANTIC-AXIAL AND ATLANTIC-OCCYPTAL DISlocation'. When this subluxation is not caused by a severe sports injury or accident, it is generally considered that the cause could be the so-called Griesel syndrome (GS) , i.e. a viral infection in the upper airway leads to loosening of the ligaments and consequent rotation of the vertebrae.

This is extremely rare in children and to our great regret doctors in Bulgaria have no experience with such cases. The treatment applied is currently unsuccessful, and the factor of 'time' for Yoni is essential in order to apply conservative therapy with halo traction, repositioning under full anesthesia and the insertion of a halo fixator, which must be worn for a long time. Very few hospitals in Europe and Turkey have had such cases.

One of them is the children's hospital in London, from which we have received an estimate of the cost of the treatment and we have to leave as soon as possible. This summer for us will be instead of a fun vacation, a summer filled with many trials, worries, fear, sleepless nights, but also with hope and faith that TOGETHER we will help Yoni to have a carefree childhood again , filled with games and dreams come true! Thank you from the bottom of our hearts for every help and every prayer!

Виж още
Новини
10-ти юли 2024
Петър Генчев организира кампания за Йоана Петрова Генчева
Извършени процедури Procedures performed
Здравейте! Благодарение на всички Вас, ние успяхме много бързо да организираме заминаването ни за Лондон във връзка с лечението на нашата дъщеря Йоана... Hello! Thanks to all of you, we were able to very quickly arrange our departure to London in connection with the treatment of our daughter Joanna in o...
 
20-ти юни 2024
Петър Генчев организира кампания за Йоана Петрова Генчева
Одобрено изплащане Approved repayment
Днес 18.06.2024 Йоана е приета в болницата в Лондон и предстои извършването на репозиция на прешлените под пълна анестезия и последващо лечение в зави... Today 18.06.2024 Johanna is admitted to the hospital in London and is to undergo vertebral repositioning under full anaesthesia and subsequent treatme...
29039.84 EUR Плащане по фактура
38.79 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.