Да помогнем на Иван в борбата с аутизма Let's help Ivan fight autism

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Иван в борбата с аутизма Let's help Ivan fight autism

37 Дарители
1645.08 EUR дарени от 20452 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Любомира Кабашка
Бенефициент
Иван Николаев Димитров
Крайна дата
Приключила
Налична сума
22.79 EUR
Любомира Кабашка организира кампания за Иван Николаев Димитров
Приключила
Налична сума
22.79 EUR

Здравейте, Добри хора !

Казвам се Любомира Кабашка на 31 години и съм майка на три прекрасни момчета -Крис и Алекс (3г. Близнаци) и Иван (7г.) с водеща диагноза Аутизъм F84.0 .

Иван е нашето уникално слънчево дете.

Преди 4 години, започна "ходенето по мъките", след като в детската градина възпитателите, по заобиколен начин ми казаха, че нещо не е наред с него... Не че не го виждах- напротив, донякъде игнорирах странните неща в поведението му с надеждата, че аз не съм много с акъла си..не исках да го повярвам, все се надявах да е период и да отмине, игнорирах вероятността за аутизъм - въпреки, че всичко в поведението му клонеше в тази посока ( нямаше реч, нямаше очен контакт, не се обръщаше на име, агресия и автоагресия, стереотипно повтарящо се поведение, не играеше с деца и не търсеше контакт с връстниците си. В началото имахме съмнение за слухов проблем, защото се държеше така все едно е глух...и още много други симптоми , за които никой не ни беше подготвил..), но не исках да приема и да се примиря с това ,че моето детенце има някакъв проблем..Всяка майка на такова дете ще се припознае в думите ми..

Всякаква Терапия(психолог, логопед, ерготерапия и пр. Които продължават и до днес), изследвания, специалисти, лекарства, изследвания ,добавки - всичко възможно ,достъпно и трудно достъпно в България - Опитахме...

И преди две години , след рязко влошаване на състоянието на Иван и вече изпробвано всички достъпно в нашата страна - след месеци обмисляне, търсене на клиники, страх, преглъщане на его, гордост и пр. се качих на последния влак - последна надежда за подобряване на състоянието на Иван(въпреки, че изобщо не таях някакви надежди за прогрес), а именно терапия със стволови клетки и набиране на средства, тъй като сумата за провеждане на едно такова лечение е непосилно за нашето семейство. Благодарение на близки, съграждани, фирми и добри хора , за няколко месеца събрахме сумата, която беше необходима за цялата терапия в Турция ( 3 вливки на стволови клетки, като се правят през интервал от 6 месеца). Още след първата процедура, видяхме положителни резултати и затова направихме и трите процедури .

Решихме да продължим лечението със стволови клетки в болница " PARKS "Нови Сад, Сърбия . Лечението се провежда  в рамките на 120 дни - трябва да бъдат направени 3 вливки на стволови клетки (собствени), като след всяка процедура, за се поставят 10 спрея(през 6 часа) интраназално екзозоми .

Събрахме средства за една вливка, която беше направена на 14.02.24г (интратекално )+ 5 спрея екзозоми ( интраназално)като успяхме да намалим някои от разходите около престоя . Веднага видяхме положителни резултати от първата процедура.

Но сега си обръщам отново към Вас добри хора, за помощ, за да завършим лечението в Сърбия , за което са необходими около 20 000 евро, които са непосилни за нашето семейство.

Благодаря за вашата подкрепа!

Бъдете здрави ♥️

Hello, Good people !

My name is Lubomira Kabashka 31 years old and I am a mother of three wonderful boys - Chris and Alex (3 years old twins) and Ivan (7 years old) with a leading diagnosis of Autism F84.0 .

Ivan is our unique sunny child.

4 years ago, he started "walking the walk" after the kindergarten teachers, in a roundabout way, told me that something was wrong with him... Not that I didn't see it- on the contrary, I somewhat ignored the strange things in his behavior hoping that I wasn't very savvy..I didn't want to believe it, kept hoping it was a period and would go away, ignored the possibility of autism - even though everything in his behavior was leaning in that direction ( no speech, no eye contact, not addressing by name, aggression and self aggression, stereotypical repetitive behavior, not playing with kids and not seeking contact with peers. In the beginning we suspected a hearing problem, because he acted as if he was deaf...and many other symptoms that no one had prepared us for..), but I did not want to accept and accept that my child had a problem...Any mother of such a child will recognize my words..

Any Therapy(psychologist, speech therapist, occupational therapy, etc. Which continue to this day), tests, specialists, medications, research, supplements - everything possible, affordable and hard to find in Bulgaria - We tried...

And two years ago , after a sharp deterioration of Ivan's condition and already tried all available in our country - after months of deliberation, searching for clinics, fear, swallowing ego, pride, etc. I boarded the last train - the last hope for improvement of Ivan's condition(although I did not harbor any hopes for progress), namely stem cell therapy and fundraising, because the amount to conduct such a treatment is unaffordable for our family. Thanks to relatives, fellow citizens, companies and kind people , in a few months we raised the amount that was needed for the whole therapy in Turkey ( 3 infusions of stem cells, with the infusions taking place at intervals of 6 months). Already after the first treatment , we saw positive results and so we did all three treatments .

We decided to continue the stem cell treatment in the hospital "PARKS" Novi Sad, Serbia. The treatment is carried out within 120 days - 3 infusions of stem cells (own) must be made, and after each procedure, 10 sprays(every 6 hours) of intranasal exosomes are given.

We raised funds for one infusion which was done on 14.02.24 (intrathecally )+ 5 sprays of exosomes ( intranasal)as we were able to reduce some of the costs around the stay . We immediately saw positive results from the first procedure.

But now I am asking again to you good people for help to complete the treatment in Serbia , for which we need about 20,000 euros which is unaffordable for our family.

Thank you for your support!

Be well ♥️

Виж още
Новини
18-ти юли 2024
Любомира Кабашка организира кампания за Иван Николаев Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment
Фактура за заплащане на логопедични услуги от специалист- логопед, които Иван ползва няколко пъти седмично. An invoice for speech therapy services from a speech therapist, which Ivan uses several times a week.
485.81 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
29-ти юни 2024
Любомира Кабашка организира кампания за Иван Николаев Димитров
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания "Да помогнем на Иван в борбата с аутизма" към кампания "По-добър живот за Каролина". Прехвърлена сума: 100EUR Donation of funds from the "Let's Help Ivan Fight Autism" campaign to the Better Life for Carolina campaign. Amount transferred.
 
15-ти април 2024
Любомира Кабашка организира кампания за Иван Николаев Димитров
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Сумата е за заплащане на легопед, психолог и ерготерапия, които са неотлъчна част от ежедневието на Иван . The amount is to pay for a therapist, psychologist and occupational therapy, which are an integral part of Ivan's daily life.
2220 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.