Всички новини за кампания Да помогнем на Иво в борбата с Рака!

27-ми май 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Изисквам плащане по проформа фактура. След направени контролни кръвни изследвания, се установи, че нивата на хемоглобина и тромбоцитите в кръвта на Иво са много ниско, съответно хемоглобин - 79 и тромбоцити - 11, поради което лекарите назначиха преливането на 2 банки кръв и 1 банка тромб... Hello, I require payment by proforma invoice. After control blood tests, it was found that the levels of haemoglobin and platelets in Ivo's blood were very low, respectively haemoglobin - 79 and platelets - 11, so the doctors ordered the transfusion of 2 banks of blood and 1 bank of platelets.

3920 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
22-ри май 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте! Изисквам плащане по проформа фактура, за назначените от лекарите - ЯМР и ПЕТ скенер, които са необходими, за да се направи оценка на състоянието на Иво и да се вземе решение как да продължи лечението от тук нататък. Hello, I require payment on a proforma invoice for the MRI and PET scan that the doctors have ordered, which are necessary to assess Ivo's condition and decide how to proceed with treatment from here on.

3136 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
17-ти май 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте! Изисквам плащане по проформа фактура за допълнителния престой в болницата, който се наложи заради тежката двустранна пневмония, която Иво разви, след приключване на 3-тата вливка от химиотерапията. Фактурирани са 11 дни по 500 ерво (на ден). Hello, I am requesting payment on a proforma invoice for the additional hospital stay that was required due to the severe bilateral pneumonia that Ivo developed after completing the 3rd infusion of chemotherapy. 11 days at 500 ervos (per day) were invoiced.

10780 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
10-ти май 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Борбата продължава! Имаме нужда от Вашата помощ! The fight continues! We need your help!

Здравейте, прекрасни хора с огромни сърца! Мина и третата вливка на Иво. За съжаление точно след края на химията (на 24-ти април) Иво се разболя от инфлуенца Б, а по-късно откриха и гъбичката Pneumocystis jirovecii. В резултат на това Иво разви тежка двустранна пневмония, която доведе до три плевра... Hello, wonderful people with huge hearts! Ivo's third infusion has passed. Unfortunately just after the end of chemo (on April 24th) Ivo got sick with influenza B and later they found the fungus Pneumocystis jirovecii. As a result, Ivo developed severe bilateral pneumonia which resulted in three pl...

30-ти март 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Не можем да спрем сега! We can't da sprem sega!

Здравейте, прекрасни хора с огромни сърца! Вече са ясни резултатите от контролното ЯМР, което лекарите направиха след втората вливка. Отговорът към промененото лечение е 70-80%, като лезиите в мозъка на Иво показват голямо смаляване. Според лекарите това доказва, че са успели да овладеят лимфома и... Hello, wonderful people with huge hearts! The results of the follow-up MRI the doctors did after the second infusion are now in. The response rate to the changed treatment is 70-80%, with the lesions in Ivo's brain showing great shrinkage. According to the doctors, this proves that they have manage...

17-ти март 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Помогнете ни да продължим! Help us continue!

Здравейте, прекрасни хора с огромни сърца! Приключи и втората вливка от лечението, назначено на Иво. Половината път вече е зад гърба ни. Имаше огромен страх и притеснение от тази вливка, защото се наложи тя да е много по-интензивна от първата, а едното лекарство беше сменено. Напук на всички очакв... Hello, wonderful people with huge hearts! The second infusion of Ivo's treatment is over. We are half way through. There was tremendous fear and worry about this infusion because it had to be much more intense than the first, and one medication was changed. Against all expectations, however, Ivo t...

5-ти март 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! От днес започва втората вливка от курса на лечение на Иво. За съжаление, тъй като първата вливка не постигна желания от лекарите резултат, тази ще е по-тежка - химиотерапевтичните лекарства са увеличени като доза, а едно от тях е сменено. Hello! From today starts the second infusion of Ivo's treatment. Unfortunately, as the first infusion did not achieve the desired result, this one will be more severe - the chemotherapy drugs have been increased in dose and one of them has been changed.

39200 BGN Плащане по фактура
59.12 BGN Транзакционна такса
3-ти март 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Спешно!!! Само с Вашата подкрепа, можем да продължим!!! Urgent!!! Only with your support, we can continue!!!

Здравейте и честит национален празник, прекрасни хора с огромни сърца! На 1-ви март започна втората вливка от лечението на Иво. Този път тя ще още по-интензивна от първата, а едното лекарство е сменено, защото контролното ЯМР показа, че две от лезиите в главата показват резистентност към терапията,... Hello and Happy National Day, wonderful people with huge hearts! On the 1st of March the second infusion of Ivo's treatment started. This time it will be even more intense than the first, and one drug has been changed because the control MRI showed that two of the lesions in the head showed resista...

24-ти февруари 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
На крачка по-близо до целта! 25.02.24г One step closer to the goal! 25.02.24

Здравейте, прекрасни хора с огромни сърца! Първата вливка от лечението, назначено на Иво, вече е факт.  Очаквахме, че ще е трудно, беше повече от това. След 5-те дни на вливане на химиотерапевтичните лекарства, Иво изгуби рефлекса си за преглъщане. Последва ново ЯМР и неприятната новина, че две от... Hello, wonderful people with huge hearts! The first infusion of the treatment prescribed to Ivo is now a fact. We expected it to be difficult, it was more than that. After the 5 days of the chemo drugs infusion, Ivo lost his swallowing reflex. A new MRI followed and the unpleasant news that two of...

9-ти февруари 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Привет! Тъй като състоянието на Иво се усложни и загуби рефлекса си за преглъщане, лекарите направиха допълнителни изследвания и ново ЯМР, което показа, че две от лезиите в мозъка му показват известна резистентност към терапията. Поради тази причина, лекарите прецениха, че трябва да се постави хи... Hi! As Ivo's condition became more complicated and he lost his swallowing reflex, the doctors did further tests and a new MRI which showed that two of the lesions in his brain showed some resistance to therapy. For this reason, the doctors felt that a chemotherapy drug should be placed directly into...

16209.2 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
2-ри февруари 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Лечението на Иво започна! Ivo's treatment has begun!

Здравейте, прекрасни хора с огромни сърца! Вече сме в болницата в Турция и след толкова време лутане и борба за доказване на диагнозата, лечението на Иво вече започна. В момента се прави първата вливка от назначения от лекарите тук протокол Matrix. По-голямата част от необходимите средства за лечен... Hello, wonderful people with huge hearts! We are now in the hospital in Turkey and after so much time wandering and struggling to prove the diagnosis, Ivo's treatment has already started. The first infusion of the Matrix protocol prescribed by the doctors here is now being done. Most of the necessa...

29-ти януари 2024
Мартина Караколева е организатор за бенефициент Иво Събчев Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Лекарите от болница ACIBADEM ATAKENT HOSPITAL в Истанбул искат да започнат лечението на Иво максимално бързо. В понеделник пътуваме за там, а във вторник Иво ще бъде хоспитализиран и веднага ще се започне лечение, затова трябва да преведем сумата необходима за първата вливка от химиотерапията. Бла... The doctors at ACIBADEM ATAKENT HOSPITAL in Istanbul want to start Ivo's treatment as soon as possible. On Monday we travel there, and on Tuesday Ivo will be hospitalized and treatment will start immediately, so we need to transfer the amount needed for the first infusion of chemotherapy. Thank you...

39200 BGN Плащане по фактура
59.12 BGN Транзакционна такса