Да помогнем на Мели да има пълноценен живот Helping Mellie to have a full life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Мели да има пълноценен живот Helping Mellie to have a full life

86 Дарители
2090.68 EUR дарени от 28239 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Севилджан Юсеинова
Бенефициент
Мелис Метинова Хасанова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Севилджан Юсеинова организира кампания за Мелис Метинова Хасанова
Приключила
Налична сума
0 EUR

ЗОВ ЗА ПОМОЩ! 

Мили хора, отправям моя апел да помогнете на дъщеря ми!

Дъщеря ми Мелис е на 15 години и през 2018г. беше диагностицирана с диагнозата ювенилна СКОЛИОЗА. Това представлявя изкривяване на гръбначния стълб , едновременно с това и ротация, с неизяснена причина. Внашия случай тогава градусите на това изкривяване бяха 50 по СОВВ в туракалния сегмент и 40 градуса компесаторна крива в лумбалния сегмент.

Много от специалистите , с които се срещнахме препоръчаха операция, тъй като имаше риск състоянието й да прогресира. За нас като родители на едно видимо здраво дете , това беше недупостимо.След дълго проучване се насочихме към Шрот терапия , съчетана с корсетолечение. Шрот упражнения, специализирани лагери,  смяна на няколко корсета, регулярно правене на рентгенови снимки - това беше нашия живот няколко години. Имахме известно подобрение, но за кратко. За съжаление въпреки усилията ни изкривяването прогресира и градусите се увеличиха на 60- туракално и 42 - лумбално.

Всички специалисти с които се консултирахме (български и чуждестранни) настояха и ни увериха , че FUSION операцията е най-доброто за нашата дъщеря. В противен случай прешлените на гръбначния стълб ще се деформират, гръдния й кош ще се деформира , може да доведе до намалена дихателна функция на белия дроб, евентуални проблеми със сърдечно съдовивата , изтръпване на крайници и др. Операцията FUSION e тежка и продължителна, но това е единствената възможност дъщеря ми да има изправен гръбнак и да води нормален и пълноценен живот.

Много деца от България се оперираха успешно  в Германия.    Това ни подтикна да се свържем и ние с клиника Eifelklinik St. Brigida  и да потърсим лечение за нашата дъщеря. След няколко консултации получихме оферта и шанс за най- доброто за детето ми ( ще се обхванат най- малко прешлени , само в туракалния отдел). За сравнение други хиирурзи в областта ни прадложиха да обхванат почти целия гръбнак, което ще ограничи изключително много подвижността на дъщеря ми.

Сумата за операцията е 28 238,19 евро, която е непосилна за нашето средностатистическо семейство. Това ни принуди да стартираме кампания за набиране на нужните  средства. На никого не пожелавам да премине през този труден път. Знам в каква ситуация живеем. Знам и че има добри хора , които ще искат да ни помогнат. Ако не можете да дарите , моля споделете за да стигне до повече хора. Уверявам ви , че средствата , които дарявате са предназначени единствено и само за възстановяването на Мелис.  

Убедена съм , че ще постигнем желаната цел благодарение на вас!

Благодаря ви от цялото си сърце!

Нека да помогнем на Мелис да има пълноценен живот! 

HELP!

Dear people, I make my appeal to help my daughter!

My daughter Melis is 15 years old and was diagnosed with Juvenile SCOLIOSIS in 2018. This is a curvature of the spine , concomitant with rotation, of unknown cause. In our case then, the degrees of this curvature were 50 on the SOVB in the thoracic segment and a 40 degree compartment curve in the lumbar segment.

Many of the specialists , we met with recommended surgery as there was a risk of her condition progressing. For us as parents of an apparently healthy child , this was untenable.After much research we turned to Schroth therapy , combined with corset therapy. Schroth exercises, specialized camps, changing several corsets, regular x-rays - this was our life for several years. We had some improvement, but only for a short time. Unfortunately, despite our best efforts, the misalignment progressed and the degrees increased to 60 thoracic and 42 lumbar.

All the specialists we consulted (Bulgarian and foreign) insisted and assured us that FUSION surgery was the best for our daughter. Otherwise the vertebrae of her spine will be deformed, her chest will be deformed , may lead to reduced respiratory function of the lung, possible cardiovascular problems , numbness of the limbs etc. The FUSION surgery is difficult and lengthy, but it is the only option for my daughter to have a straight spine and lead a normal and full life.

Many children from Bulgaria have had successful surgery in Germany. This prompted us to contact the Eifelklinik St. Brigida and seek treatment for our daughter. After several consultations we got an offer and a chance for the best for my child ( will cover the smallest vertebrae , only in the thoracic department). In comparison, other surgeons in our area suggested covering almost the entire spine, which would severely limit my daughter's mobility.

The amount for the operation is 28 238,19 euros, which is unaffordable for our average family. This forced us to launch a campaign to raise the necessary funds. I do not wish anyone to go through this difficult time. I know the situation we are living in. I also know that there are good people who will want to help us. If you can't donate , please share so that it reaches more people. I assure you that the funds you donate are solely for Melis' recovery.

I am confident that we will reach our goal thanks to you!

Thank you from the bottom of my heart!

Let's help Melis have a full life!

Виж още
Новини
15-ти декември 2023
Севилджан Юсеинова организира кампания за Мелис Метинова Хасанова
Одобрено изплащане Approved repayment
Скъпи приятели , сумата за операцията на Мелис в Германия ,вече е събрана. Поради тази причина прекратявам кампанията за набиране на средства. Благод... Dear friends , the money for Melis's surgery in Germany has already been collected. For this reason I am closing the fundraising campaign. Thanks to a...
4087.81 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.