Всички новини за кампания Да помогнем на Таня

28-ми юни 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Добър вечер ангели на Таня!Не случайно е казано че животът свършва когато спреш да следваш Мечтите си но ни не спираме да мечтаем двете с Таня че ще дойде ден всички с,лзи и болки ще б,дат възнаградени!НАДЕЖДАТА изчизва когато спеш да вярваш ..Но ние вярваме че м,рвим в правилната посока!И най важно... Good evening angels to Tanya!It is not by chance that it is said that life ends when you stop following your dreams but we do not stop dreaming both Tanya and I that the day will come when all the pain and pain will be rewarded!HOPE clears when you sleep to believe ..But we believe that we are movin...

21-ви май 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Да помогнем на Таня 20.05.24 Yeah, let's help on Tanya 20.05.24.

Живота на Таня е борба ,тя плаща всеки ден висока цена за да може да го направи по-лек и независим.Тя нямаше детство ,не прекрачи първият учебен ден с своите връстници ,не сложи и бална рокля ,а всеки ден е в кабинетите за рехабилитация или в клиники за операция.За това моля нека поне другата част о... Tanya's life is a struggle , she pays a high price every day to be able to make it lighter and independent.She didn't have a childhood , she didn't cross the first day of school with her peers , she didn't even put on a ball gown , and every day she is in rehab rooms or clinics for surgery.So please...

15-ти април 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Да помогнем на Таня 15.04.24г Let's help on Tanya 15.04.24g

Здравейте приятели!Преди седмица се прибрахме от Испания-Валенсия, където Таня проведе двуседмичен курс кинезитерапия и терапия с Локомат.Благодарение на вас Дарители моето борбено момиче успя да направи този курс и да подобри състоянието си.Постигна доста неща като например спастиката и значително... Hello friends!A week ago we came back from Spain-Valencia, where Tanya had a two-week course of kinesiotherapy and therapy with Lokomat.Thanks to you Donors my struggling girl managed to do this course and improve her condition.She has achieved many things such as spasticity and has significantly re...

2-ри април 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Да помогнем на Таня! 02.04.24г Let's help Tanya! 02.04.24

Здравейте приятели! Втора седмица Таня се справя чудесно с поставените и задачи от терапевтите в Испания! Благодарим на всеки един от вас за подкрепата! През май месец отново ще трябва да се върнем за за вадграждаме наученото.Но без ваша помощ едва ли ще успеем! Не спирайте да ни подкрепяте! Hello friends! Second week Tania is doing great with the tasks set by her therapists in Spain! Thanks to each of you for your support! In May we will have to go back to build on what we have learned.But without your help we will hardly succeed! Don't stop supporting us!

18-ти март 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Изисквам плащане в връзка с предстоящото лечение на дъщеря ми Стоянка Гръкова в Испанската клиникаFivan където ще проведем двуседмичен курс терапии свързани със нейното състояние.Благодарим на всеки подкрепил и дарил в полза за каузата на Таня! I require payment in connection with the upcoming treatment of my daughter Stoyanka Grakova in the Spanish clinic Fivan, where we will conduct a two-week course of therapies related to her condition.

764.4 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса
5-ти март 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Да направим един незабравим Рожден ден за Таня Let's make an unforgettable Birthday for Tanya

Здравейте приятели!Само след  дни моето невероятно момиче става на 30 години!Независимо от мрачните прогнози на лекарите че тя няма да живее напук на тях тя е тук сред нас !През всичките тези години тя не спря да иска да се бори срещу диагнозата Боец е тя моята Таня!За нова ви моля нека я накараме д... Hello friends!In just a few days my amazing girl turns 30 years old!Despite the gloomy predictions of the doctors that she will not live in spite of them she is here among us !All these years she has not stopped wanting to fight against the diagnosis Fighter is she my Tanya!For a new one please let'...

22-ри февруари 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Таня има нужда от вашата подкрепа! Tanya needs your support!

Здравейте добри хора аз с,м майката ва Таня!Простете ми че отново моля за вашата подкрепа но в името на детето си с,м длъжна да го правя.Само след около месец трябва да се върнем в Испанската клиника за да продължим с лечението на Таня остават ни да с,берем 2000 лева.Вчера преведохме част от сумата... Hello good people I am Tanya's mother!Forgive me for asking again for your support but for the sake of my child I am obliged to do so.In just about a month we have to return to the Spanish clinic to continue with Tanya's treatment.Yesterday we transferred part of the amount to confirm our stay.We ha...

8-ми февруари 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Да помогнем на Таня! Let's help Tanya!

Здравейте приятели имаме нужда от вашата помощ! Получихме оферта за месец Март за клиника в Испания, в която бяхме допреди дни. Сумата за Март месец е 2280 евро и квартира 1200 евро .Терапията е двуседмичен курс препоръката на главният лекар е да правим чести посещения, за да продължим подобряванет... Hello friends we need your help! We have received an offer for the month of March for a clinic in Spain where we were until a few days ago. The amount for the month of March is 2280 euros and accommodation 1200 euros .The therapy is a two week course the recommendation of the head doctor is to make...

1-ви февруари 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Да помогнем на Таня 02.02.24г Let's help Tanya 02.02.24

Днес денят беше пълен с емоции.Таня след двуседмичен курс по физиотерапия в Испания успя да се храни с прибори сама.Плака от радос терапевтите не устояха на нейната емоция и също се разплаква, защото трудът на Таня и техните умения пожънаха успех.Това че тя ще се храни сама е прави една идея по неза... Today was a day full of emotions.Tanya after a two-week course in physiotherapy in Spain managed to feed herself with utensils.Crying with joy the therapists could not resist her emotion and she is also crying because Tanya's work and their skills were a success.The fact that she will feed herself m...

29-ти януари 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Да помогнем на Таня 29.01.24 Let's help on Tanya 29.01.24

Втора седмица в център по физиотерапия в Валенсия. Таня получава нови терапии.Днес с ерготерапевтката която е невероятен специалист взеха мерки за шини за ръцете те ще спомогнат моето прекрасно момиче да се храни сама.Проведоха и упражнения за да се адаптира как да държи прибор за хранене.За нас тов... Second week at a physiotherapy centre in Valencia. Today with the occupational therapist, who is an amazing specialist, they made arrangements for arm splints that will help my beautiful girl to feed herself.They also conducted exercises for her to adapt how to hold a feeding utensil.This is very im...

25-ти януари 2024
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Да помогнем на Таня 25.01.24г Let's help on Tanya 25.01.24g

Здравейте  приятели !Благодарение на всички вас стартирахме интензивен курс кинезитерапия в Испания.Силно се надяваме че Таня тук ще подобри състоянието си и ще  придобие нови умения който са жизнено важни за нея.Екипът в центърът  е невероятен прави всичко възможно максимално да помогне на Таня .Но... Hello friends !Thanks to all of you we have started an intensive kinesiotherapy course in Spain.We really hope that Tanya will improve her condition here and will acquire new skills which are vital for her.The team at the centre is amazing and they are doing everything they can to help Tanya as much...

20-ти декември 2023
Недялка Гръкова е организатор за бенефициент Стоянка Георгиева Гръкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Сумата ни е нужна за за потвърдим двуседмичният ни курс кинезитерапия в испанският център където Таня трябва за постъпи на 22.01.24.Благодарим сърдечно на всеки един дарител за подкрепата! We need the money to confirm our two-week course of kinesitherapy in the Spanish center where Tanya has to be admitted on 22.01.24.We would like to thank every donor for their support!

901.6 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса