Да помогнем на Тео смело да проходи Let's help Theo walk bravely

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Тео смело да проходи Let's help Theo walk bravely

92 Дарители
2189.05 EUR дарени от 45445 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Теодор Стоянов Калоянов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Валентина Тошкова Иванова организира кампания за Теодор Стоянов Калоянов
Приключила
Налична сума
0 EUR

  Здравейте мили хора с добри сърца! Съдбата на един малък герой е във Вашите ръце !Теодор е едно лъчезарно и будно детенце на 5 години, което страда от Детска церебрална парализа. За жалост, той не е имал възможността за весело и безгрижно детство, както повечето му връсници. Но това може да се промени !!! Нуждае се от Селективна Дорзална Ризотомия (SDR)процедура, чрез която Тео най-накрая ще може стабилно да проходи !!! Тя се извършва най - успешно в САЩ и по - точно в „CHILDREN’S HOSPITAL” ST.LOUIS, MISSOURI. Необходимата сумата за операцията е 49 118.00 $, която за жалост е непосилна за нашето семействи !

Затова имаме нужда от Вашата помощ и състрадателност за да съберем необходимите средства възможно най-скоро !

МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ НА ТЕО ДА СТЪПВА СМЕЛО РЕДОМ ДО ДРУГИТЕ ДЕЦА !!!

БЛАГОДАРИМ ВИ че сте до нас и ни подкерпяте !!!!

А ТОВА Е ИСТОРИЯТА НА МОЯТ МАЛЪК ГЕРОЙ ТЕО:

   Борбата на моят Теодор започна още от самото му раждане ! Той се роди преждевременно в 29-та г.с., с тегло от едва 1700 гр., след което последа дълъг престой в неонатологията (прилагам епикриза). Тази незрялост на организмът даде отражение в забавяне етапите на развитието му и невъзможност за самостоятелни движения. Поради това започнахме интензивна рехабилитация за отпускане на мускулатурата и овладяване на спастичността. Но за жалост, това се оказа недостатъчно и с времето спастиката на крачетата му се задълбочи, което не му позволяваше да бъде вертикализиран. За поставяне окончателно диагнозата на Тео направихме първият ЯМР на главата на две годишна възраст (прилагам документ). И така беше диагностициран с Детска церебралн апарализа.

В следствие на това се започна едно ходене по специалисти – невролози, психолог, ортопеди и т.н. (прилагам епикризи и становища) в търсене на всевъзможни мения за подобряване и лечение състоянието на Теодор. И така през периода 2020-21 г. бяхме приети в специалицирана рехабилитационна клиника за ДЦП в София за лечение на спастичността на Тео (прилагам страновище от доц. Чавдаров). Но за жалост, с течение на времето стана ясно, че само с рехабилитации състоянието му не се подобрява.

Насочиха ни в Турция за инжектиране на ботулинов токсин с цел отпускане на мускулатурата (прилагам епикриза), но ефектът от самата манипулаци беше много кратък и непостоянен. Затова през м.март, 2022 г. на Теодор му бе направена операция - „фибротомия“ на краченцата в Сърбия (прилагам епикриза), с цел да се облекчи/намали сковаността. Това също се оказа недостатъчно за овладяване на спастиката !

Може би, както Ви става ясно до момента.....за каквото чуехме, че има и най-малка вероятност да помогне на Тео, без колебание се правеше. До момента, всичките по-горе изброени процедури бяха финансово покрити от нас. За жалост, дойде най-тежкият момент за един родител – невъзможността да помогне на собственото си дете! Но така и не изгубихме надежда и вяра, че чудото ще се случи и Тео ще върви уверено и самостоятелно.

И най-накрая, майчиното ми сърце ми подсказва, че това чудо е на път да се осъществи и мъките на синът ми да свършат. Кандидатствахме и сме удобрени за процедуратаСелективна дорзална ризотомия (SDR) в САЩ през м.Ноември, 2023 г. (прилагам оригинална оферта с лицензиран превод и оригинално удобрително писмо, също с лицензиран превод на български език). Само и единствено чрез тази оперция е възможно, за постоянно, да бъде премахната спастичността. Д-р Парк в болница „CHILDREN’S HOSPITAL” ST.LOUIS, MISSOURI от 1998 г. до момента се е специализирал и трупа опит с разработеното от него лечение (SDR) на деца с ДЦП с над 90 % успеваемост. Искрено вярвам, че Тео е един доказъл се малък герой, който ще се справи и с това последно предизвикателство !

МОЛИМ ВИ, помогнете ни със събиране на необходимите средства за тази операция и ДАЙТЕ ШАНС на синът ми да изживее така мечтаното безгрижно детство и възможността да порастне като добър и пълноценен човек !

БЛАГОДАРИМ ВИ ! ВЯРВАМ, ЧЕ ДОБРОТО СЕ ВРЪЩА !!!

Hello dear people with good hearts! Thefate of a little hero is in your hands !Theodore is a bright and alert child of 5 years who suffers from Cerebral Palsy. Unfortunately, he has not had the opportunity for a happy and carefree childhood like most of his peers. But that can change !!! He needs a Selective Dorsal Rhizotomy (SDR), a procedure that will finally allow Theo to walk steadily !!! It is performed most successfully in the USA and more precisely in "CHILDREN'S HOSPITAL" ST. LOUIS, MISSOURI. The amount needed for the surgery is $49,118.00 , which is unfortunately unaffordable for our family !

So we need your help and compassion to raise the necessary funds as soon as possible !

PLEASE HELP TEO TO STEP BRAVELY ALONGSIDE OTHER CHILDREN !!!

THANK YOU for standing by us and supporting us !!!!

AND THIS IS THE STORY OF MY LITTLE HERO TEO:

My Theodore's struggle started from the day he was born ! He was born prematurely at 29, weighing only 1700g, then had a long stay in the neonatology (I enclose an epicrisis). This immaturity of the organism gave reflection in his delayed developmental stages and inability to move independently. Therefore, we started intensive rehabilitation to relax the musculature and control the spasticity. But unfortunately, this proved to be insufficient and over time his spasticity of his legs worsened, preventing him from being vertical. To make a definitive diagnosis, we performed Theo's first head MRI at age two (document attached). And so he was diagnosed with Pediatric Cerebral Palsy.

As a consequence of this, a round of specialists - neurologists, psychologist, orthopedists, etc. (I attach epicrises and opinions) began in search of all sorts of interventions to improve and treat Theodore's condition. And so in the period 2020-21 we were admitted to a specialized rehabilitation clinic for cerebral palsy in Sofia for the treatment of Theo's spasticity (I enclose an opinion from Assoc. Prof. Chavdarov). But unfortunately, over time it became clear that his condition was not improving with rehabilitation alone.

We were referred to Turkey for botulinum toxin injections to relax the musculature (I attach an epicrisis), but the effect of the manipulation itself was very short and inconsistent. Therefore, in March, 2022, Theodore underwent surgery - "fibrotomy" of his little legs in Serbia (I enclose an epicritic), in order to relieve/reduce the stiffness. This also proved insufficient to control the spasticity !

Perhaps, as you make clear by now.....for whatever we heard had the slightest likelihood of helping Theo, was done without hesitation. So far, all of the above procedures have been financially covered by us. Unfortunately, the hardest moment for a parent has come - the inability to help their own child! But we never lost hope and faith that the miracle would happen and Theo would walk confidently and independently.

And finally, my motherly heart tells me that this miracle is about to happen and my son's torment will be over. We have applied for and are comfortable with the procedure - Selective Dorsal Rhizotomy (SDR) in the USA in November, 2023 (I am attaching the original offer with licensed translation and the original comfort letter, also with licensed translation into English). Only through this surgery is it possible, permanently, to eliminate spasticity. Dr. Park atCHILDREN'S HOSPITAL ST. LOUIS, MISSOURIsince 1998 has specialized and gained experience with the treatment hedeveloped (SDR) for children with cerebral palsy with over 90% success rate. I sincerely believe that Theo is a proven little hero who will rise to this latest challenge !

PLEASE help us with raising the necessary funds for this surgery and GIVE A CHANCE for my son to experience the carefree childhood he so desires and the opportunity to grow up to be a good and complete person!

THANK YOU ! I BELIEVE GOOD COMES BACK !!!

Виж още
Новини
26-ти юни 2023
Валентина Тошкова Иванова организира кампания за Теодор Стоянов Калоянов
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, много благодаря за оказаната подкрепа към синът ми Теодор Калоянов. Предстои ни основното плащане за SDR операцията му в Америка и всяка пр... Hello, thank you very much for your support to my son Theodore Kaloyanov. We are about to make the main payment for his SDR surgery in America and any...
141.3 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
13-ти юни 2023
Валентина Тошкова Иванова организира кампания за Теодор Стоянов Калоянов
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте мили хора с добри сърца ! Искам най-искрено да благодаря на ВСИЧКИ ВАС за оказаната подкрепа към синът ми Тео. Нямаше как да бъде събрана су... Hello dear people with good hearts ! I would like to sincerely thank ALL OF YOU for the support given to my son Theo. The amount of 4 138.92 BGN could...
4137.72 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.