Всички новини за кампания Да помогнем на Виктор да се излекува

18-ти юли 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, приятели🫶 💙 Изминаха два месеца от последните образни изследвания на Виктор. През това време той продължава да приема ежедневно орална химиотерапия. Време е за ново проследяване на състоянието му. За 29.07. са назначени ЯМР, КТ, прегледи и ако се наложат, още допълнителни изследвания.... Hello friends🫶 💙 It's been two months since Victor's last imaging. During this time he has continued to take daily oral chemotherapy. It's time for a new follow up on his condition. An MRI, CT scan, checkups and more tests if needed are scheduled for July 29. We are sharing the proforma invoice for...

4550 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
15-ти май 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте, Хора с Огромни Сърца! През следващата седмица предстоят да се направят нови контролни изследвания на Виктор. Моля да бъде направено плащане по проформа фактура към болницата, за тях. Благодаря на всички вас, за съпричасността, без която лечението на Виктор не би било възможно! Бъд... Hello, People with Huge Hearts! In the next week we are going to do new control tests on Victor. Please make payment on a proforma invoice to the hospital, for these. Thank you all, for your compassion, without which Victor's treatment would not have been possible, be blessed!

6860 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
8-ми април 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
ЛЕЧЕНИЕТО НА ВИКТОР ПРОДЪЛЖАВА🙏 VICTOR'S TREATMENT CONTINUES🙏

Здравейте, приятели! Споделям с вас случващото се с Виктор. През последната седмица болките в стомаха и неразположенията се увеличиха. Дългите години лечение, приеманите венозни и орални химиотерапии, неминуемо дават отражение на общото състояние на организма. Преди няколко дни се направиха контрол... Hello, friends! I share with you what is happening with Victor. Over the last week the stomach pains and ailments have increased. The long years of treatment, the intravenous and oral chemotherapies taken, inevitably reflect on the general state of the organism. A few days ago control imaging tests...

8-ми април 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Payment approved

Здравейте! Това са закупени лекарства, предписани на Виктор за извън болничния престои. Благодаря на всички за подкрепата и съпричасността! Hello! These are purchased medications prescribed to Victor for out of hospital stays. Thank you all for your support and compassion!

486 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
2-ри април 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Payment approved

ЗДРАВЕЙТЕ ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА ❤️ След проведената лъчетерапия и променените венозна и орална химиотерапии, които все още продължават, е време да се направят образни изследвания, които ще дадат яснота на лекуващия екип как и докъде е стигнало лечението, и как да продължи то. Те са назначени за 04.04... HEAL PEOPLE WITH BIG HEARTS ❤️ After the radiotherapy and the modified intravenous and oral chemotherapy treatments, which are still ongoing, it is time to have imaging tests that will give the treatment team clarity on how and how far the treatment has gone, and how to continue it. They are schedul...

10486 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
18-ти март 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, следващата седмица, на 22.04. е поредната венозна химиотерапия на Виктор. Моля за плащане към болницата, по проформа фактура. Благодаря на всички за подкрепата! Hi, next week, on 22.04. is another intravenous chemotherapy for Victor. I am asking for payment to the hospital, by proforma invoice. Thank you all for your support!

7056 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
10-ти март 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте приятели! Вчера Виктор премина поредната венозна химиотерапия. Освен нея той приема и два вида орална. Към тях са предписани допълнителни лекарства и инжекции, съобразени с оплакванията му, за да може да се стабилизира и да продължи лечението. Благодаря на всички за подкрепата и съприча... Hello friends! Yesterday Victor underwent another intravenous chemotherapy. Besides it he also took two types of oral. To these, additional medications and injections have been prescribed, tailored to his complaints, so that he can stabilize and continue treatment. Thank you all for your support and...

1529 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
5-ти март 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Хора с Големи Сърца! В четвъртък, 08.03., ще бъде направена следваща венозна химиотерапия на Виктор. Моля да бъде направено плащане по проформа фактура към болницата! Благодаря на всички за подкрепата! Hello, People with Big Hearts! On Thursday, 08.03., Victor will have his next intravenous chemotherapy. Please make payment on the proforma invoice to the hospital! Thank you all for your support!

7056 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
28-ми февруари 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, това са лекарства, необходими извън болницата. Благодаря за подкрепата! Hi, these are medications needed outside the hospital. Thanks for the support!

1324 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
26-ти февруари 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, приятели! Днес Виктор премина поредна вливка венозна химиотерапия. За съжаление, оплакванията за болки в корема продължават. Назначени са образни изследвания и консултация с коремен хирург. Прилагам проформа фактура за тях. Благодаря на всички за подкрепата! Hello, friends! Today Victor had another infusion of intravenous chemotherapy. Unfortunately, complaints of abdominal pain continue. Imaging studies and a consultation with an abdominal surgeon have been ordered. I am attaching a pro forma invoice for these. Thank you all for your support!

2156 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
19-ти февруари 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Новини 20.02.24г News 20.02.24

Приятели, Хора с Големи Сърца 🫶 Както бяхме писали , на Виктор се направиха образни изследвания - ЯМР и томограф на белите дробове. Резултатите - за лекуващия екип са добри (сравнено с предните изследвания, всичко е същото), но за по подробен анализ и дали все още има АКТИВНОСТ в белите дробове, ще... Friends, People with Big Hearts 🫶 As we had written , Victor had imaging tests done - MRI and CT scan of his lungs. The results - for the treating team are good (compared to the previous scans, all the same), but for a more detailed analysis and if there is still ACTIVITY in the lungs, we will have...

9-ти февруари 2024
Зоя Стефанова е организатор за бенефициент Виктор Спасов Димов
Одобрено изплащане Approved repayment

Това да лекарства и инжекции, които се прилагат извън болницата. Благодарим за подкрепата ❤️ That yes medications and injections that are administered outside the hospital. Thanks for your support ❤️

715 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса