Да помогнем на Виктор да се излекува Let's help Victor to heal

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6700 Дарители
218366.61 EUR дарени от 255646 EUR
Организатор
Зоя Стефанова
Бенефициент
Виктор Спасов Димов
Крайна дата
Край след 10 дни
Налична сума
66591.34 EUR
Зоя Стефанова организира кампания за Виктор Спасов Димов
Край след 10 дни
Налична сума
66591.34 EUR

СПЕШНО! HURRY UP!

11-ти юли 2023

Няма по-опустошителна болка от тази да гледаш как детето ти страда. Ден след ден, месец след месец, година след година...Как болестта го "изяжда", как отнема силите му, как го променя! Нищо вече не е същото! Порасналото ми момче, вече не е същото! 

Виктор!

Години жестока борба! Хиляди моменти на болка и отчаяние! Операции, химиотерапии, пак операции...Без грам почивка! Живот в болници, в чужда държава, без приятели! Но, той, моето дете, намираше сили да се справи! До сега!

В един момент, съвсем близо до сбъдването на мечтата за един нормален живот, Съдбата реши друго за Виктор.  

РАКЪТ СЕ ЗАВЪРНА! 

И както често се случва, с още по-голяма сила. Видях как светът за Виктор се срина, когато чу. Буквално! Пръсна се на парчета! Хиляди! Не отрони дума, а всъщност тялото му крещеше! Няма по-болезнена тишина от тази! 

...успя да каже: " Не мога повече! Няма смисъл! Няма да се справя!"

Заради всичко преживяно дотук, заради това през, което предстои да премине Виктор, МОЛЯ ВИ, УМОЛЯВАМ ВИ ЗА ПОМОЩ! 

Предстоят шест курса агресивна химиотерапия. Лекуващият екип силно препоръчва Виктор да е под постоянен лекарски контрол. Това означава, че той ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ в Турция МЕСЕЦИ НАРЕД! 

Това допълнително съсипа Виктор! Далеч от дома, в чужда държава, без приятели! Отново!

Вчера Виктор започна химиотерапия. Предстои да се обсъди на консилиум дали ще включат лъчетерапия. Операции?!

МОЛЯ ВИ, ПРЕКРАСНИ ХОРА, ПОМОГНЕТЕ ДА СПАСИМ ДЕТЕТО СИ!

ПОМОГНЕТЕ НА ВИКТОР! МОЛЯ ВИ! 

Бъдете благословени!

There is no more devastating pain than watching your child suffer. Day after day, month after month, year after year... How the disease "eats" him, how it takes away his strength, how it changes him! Nothing is the same anymore! My grown boy, he is not the same anymore!

Victor!

Years of cruel struggle! Thousands of moments of pain and despair! Surgeries, chemotherapies, more surgeries... Without an ounce of rest! Life in hospitals, in a foreign country, without friends! But, he, my child, found the strength to cope! Until now!

At one point, very close to fulfilling the dream of a normal life, Fate decided otherwise for Victor.

THE CANCER WAS BACK!

And as it often does, with even greater force. I saw the world come crashing down for Victor when he heard. Literally! Shattered to pieces! Thousands! He didn't utter a word, his body was actually screaming! There was no more painful silence than that!

...He managed to say, " I can't take it anymore! There's no point! I won't make it!"

Because of all Victor has been through so far, because of what he is about to go through, PLEASE, PLEASE HELP!

Six courses of aggressive chemotherapy are ahead. The treatment team strongly recommends that Victor be under constant medical supervision. This means he MUST STAY in Turkey for MONTHS!

This has further ruined Victor! Far from home, in a foreign country, with no friends! Again!

Victor started chemotherapy yesterday. It is to be discussed at a consilium whether they will include radiation therapy. Operations?!

PLEASE, WONDERFUL PEOPLE, HELP SAVE OUR CHILD!

HELP VICTOR! PLEASE!

Be blessed!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.