934.93 лв. дарени от 36000 лв.

Документи към Кампания


Да сбъднем мечтата на Емилия-On the way to the fulfillment of a dream

Благотворителна кампания за Емилия

Здравейте! 

Казвам се Емилия Аврамова, родена съм и живея в София, България. На 18 години съм и тази година завърших с висок успех Втора Английска езикова гимназия. Откакто се помня, изкуството има ключова и незаменима роля в живота ми-започвайки от пианото и пеенето като съвсем малка, преминавайки през актьорското майсторство и стигайки до класическия и модерния балет, които промениха вижданията ми и ме изваяха като личност, стремяща се към най-стръмните висоти. Огромна роля има моята майка, отгледала мен и сестра ми сама, която възпита на първо място човека у мен, а след това и твореца, давайки ми свободата, грижейки се за това крилете ми да растат, внимателно показвайки ми цената на това да се бориш, да успяваш, да обичаш безрезервно, силно, ала и да падаш, да бъдеш предаван от хората, оставайки с най-големите незабравими рани.

През годините сцената стана част от живота ми като втори дом. Дом, в който забравяш за болката, която крие животът, дом, в който забравяш за егото, за несъвършенствата, за трудностите-дом, в който ти си този, който си. Несъвършен, съумял да покаже това, което е в пълнотата си, това, за което работи и се бори всеки ден, макар може би да остава скрито за публиката; стремящ се към съвършенство... Аз обичам този дом неописуемо и вярвам, че ми е писано да бъда в него през този си живот, кавото и да ми струва това.

Десетки конкурси, състезания, представления, изяви на Сцената…и всеки път е сякаш за първи път. Излизаш на Нея и сякаш се раждаш там. Забравяш за всичко и всички, забравяш, че си човек… Чрез танца, аз откривам истинското себе си. Танцът за мен е бяг. Бяг от фалшивото и връзка с истинското, реалното, неизмисленото и нерамкираното. Полет към един друг свят, в който има истинска красота, в който душата и тялото са едно и постигат съвършенството, заложено ни от Вселената. 

От много години моята най-голяма мечта е да замина да уча в чужбина класически и модерен балет, защото моят път е по-различен от този на останалите танцьори в България. Аз не съм завършила професионална гимназия, затова пред мен се затварят много врати в България. Избрах чужбина, защото смятам, че мога да се боря за много там, където вратите са винаги отворени; искам да взема с пълни шепи от там, където хората дават възможност на таланта и потенциала, на борбеността; да вкуся от света и един ден да се върна, за да мога да оставя своята следа в изкуството в България, която обичам и тача като своя майка. С ръка на сърцето казвам, че в България изкуството е с години назад, а то е значима част от човешкия живот…без него животът е само и единствено една реалност, суровина, а ние самите забравяме за красотата и хилядите му багри. Пътят към тази мечта е изпълнен с болка, трудности, падения, разочарования… но човек, който има желание и дисциплина, създава у себе си двигател, който веднъж сътворен, не може да спре да работи.

След години труд, аз съм приета в Испания, Дания и Швеция в университети на високо ниво, подбиращи само най-добрите ученици, с цел да завършат деца, които е сигурно, че ще успеят да навлязат с устрем и непоколебимост в професионалния свят, където красотата не е такава, каквато всеки си я представя. Аз избрах Испания, защото там изкуството е светлинни години напред. За съжаление, таксите за този университет са много високи, защото специалността съвременен и класически танц изисква изключителен професионализъм от страна на учителите, осигуряване на огромни зали за репетиции, осигуряване на целогодишни покази и представления, техническа и теоритична подготовка и т.н., т.н… Годишната сума е 12 000 лева, която е почти непосилна за моята майка, работеща сама, и мен, работеща, за да й помагам, съчетаваща най-творческата с най-нетворческата работа. Моята цел е да успея да събера поне половината сума от тази за цялото ми обучение от 36 000 лева, което ще трае 3 години, за да мога да затвърдя уменията си и да се боря да стигна професиналния свят, да играя на сцена и да покажа крилете си, които в момента развивам. Макар моята цел е да замина, то тя е и също да се върна в България, за да покажа на хората, че в изкуството не съществуват рамки и граници. Да покажа, че танцът е едно от най-красивите видове изкуства и че трябва да има поле за развитие тук. Да вдъхна у хората идеята, че човешкият живот не е една рамка и не можем да живеем до безкрай в нея. Че всички сме хора, но носим у себе си невъзможното. 

Че човек, който иска, постига.                                     

Без значение как, без значение на каква цена.

С разум, сила и на първо място-любов.

С цялата си надежда Ви казвам, благодаря!

 

ON THE WAY TO THE FULFILLMENT OF A DREAM

My name is Emilia and I was born and live in Sofia, Bulgaria. I am 18 years old and this year I graduated from Thomas Jefferson Secondary High English School here, in Sofia. For as long as I can remember, art has played a key and irreplaceable role in my life—starting with playing the piano and singing at a very young age, continuing doing acting, to finding myself in classical ballet and modern dance, which have changed my point of view and shaped me as a person who strives for the most in life. A huge role in my life has my mother, who raised me and my sister alone, and who brought up first the humane side in me and then the creative one, giving me freedom, making sure my wings grow unstoppably. She has always tried to show me that in order to succeed, you should love unreservedly and strongly, but also to fight, fail, to be betrayed by people, leaving with the biggest unforgettable wounds.

Over the years, the stage has become a part of my life like a second home. A home where you forget about the pain that life hides, a home where you forget about the ego, about the imperfection, chaos, about the difficulties - a home where you are who you are. Imperfect, able to show who you are in your highest and even in your lowest, what you work and fight for every day, although the process remains invisible from the public... I love this home indescribably and I believe that it is my destiny to be there during this lifetime, whatever the price is.

Dozens of contests, competitions, shows, appearances on the stage... and every time it's like the first time. You show up and it's as if you were born there. You forget about everything and everyone, you forget that you are human... In dance, I discover my true self. Dance for me is an escape. An escape from the wrongs and a connection to the real, the real, the unimaginative and the unframed. A flight to another world in which the true beauty, where the soul and body are one and achieve the perfection exists.

For many years, my biggest dream has been to go abroad to study classical ballet and modern dance, because my path is way different from those of other dancers in Bulgaria. I didn't graduate from a dance high school, that's why many doors are closed to me in Bulgaria. I choose to study abroad because I think I can chase my dreams at places where the doors are always opened; I want to take from places where people give opportunities to the talent and the potential, to the desire; I want to taste the world and one day eventually return home so that I can leave my knowledge and show what I have done with my biggest passion. I can bravely state that in Bulgaria art is years behind, and it is a significant part of human life... without it, life is just one reality, raw material, and we forget about its beauty and thousands of colors. The road to my dream is filled with pain, difficulties, falls, disappointments... but a person who has desire and discipline creates an engine in himself that, once created, cannot stop working.

After years of work, I have been accepted in Spain, Denmark and Sweden in high-leveled universities, selecting only the best students, with the aim of graduating children who are sure to be able to enter the professional world with determination- a world where beauty is not what everyone imagines it to be. I chose Spain because art there is light years ahead. Unfortunately, the fees for this university are very high, because the modern and classical dance major requires exceptional professionalism on the part of the teachers, provision of huge rehearsal rooms, provision of year-round shows and performances, technical and theoretical training, etc... The annual amount is 6000 EUR, which is almost unbearable for my mother, working alone, and me, working to help her, combining the most creative with the most uncreative work. My goal is to be able to raise at least half of this amount for my entire training of 18,000 EUR, which will last 3 years, so that I can strengthen my skills and fight to reach the professional world, play on stage and show my wings that I'm currently developing. Although my goal is to go abroad, it is also to return to Bulgaria to show people that there are no frames and borders in art. To show that dance is one of the most beautiful types of art and that there should be room for development here. To instill in people the idea that human life is not a frame and we cannot live indefinitely within it. That we are all human, but we carry with us the impossible.

That a person who wants, achieves.

No matter how, no matter what is the cost.

With reason, strength and, above all, love.

With all my hope I say, thank you!


934.93 лв. дарени от 36000 лв.
лв.
BGN
.00

PavelAndreev.BG има 0% такса от Вашето дарение. Спада се само транзакционната такса. Платформата ще продължи да предоставя безплатно услугите си благодарение на хората, които ни подкрепят. Желая да подпомогна платформата с :

*
Сподели
avatar
98.1 лв. преди 2 седмици
avatar
9.25 лв. преди 1 месец
avatar
9.35 лв. преди 1 месец
avatar
89.1 лв. преди 1 месец
avatar
98.1 лв. преди 1 месец
avatar
48.76 лв. преди 1 месец
avatar
105.99 лв. преди 1 месец
avatar
98.03 лв. преди 1 месец
avatar
19.18 лв. преди 1 месец
avatar
97.03 лв. преди 1 месец
Виж всички дарители
Дари
Сподели