ПОМОЩ, МИЛИ ХОРА !!!МИЛИ ХОРА, ПОМОГНЕТЕ НИ, ЗА ДА ДАДЕМ ШАНС ЗА ЖИВОТ НА ЮЛИ!!!

След направена планирана операция, Юли получи усложнение (инфекция) и се наложи по спешност да бъде приет отново в болницата в Турция. В момента е включен венозен антибиотик и обезболяващи, защото болката е неуписуема. В събота сутринта му е направен е ЯМР, за който заплатихме 3000 Е, където виждат проблем при операцията ( пропускане въздъх в червата и направила сериозна инфекция), от която получава и силни болки. Незабавно е консилтуран и се налага утре да се направи ректоскопия, от която ще се прецени, какво му е състоянието и дали ще се наложи нова операция.

Престоят за един ден в болнивата е 1500 Евро, без да бъде включено лечение, а към момента не се знае, колко време ще е престоят му. 

ЗА ЕВЕНТУАЛНА ОПЕРАЦИЯ АБСОЛЮТНО НЯМАМЕ СРЕДСТВАТА И ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ ЛЕКУВА, АКО СЕ РАЗПРОСТРАНИ ИНФЕКЦИЯТА Е ПАГУБНО ЗА НЕГО. МНОГО БЪРЗО НИ СЕ НАЛАГА ДА СЪБЕРЕМ ПАРИ, НО И НИЕ НЕ ЗНАЕМ ТОЧНАТА СУМА ОКОЛО 20 000 ЕВРО ЗА ТЕКУЩО ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕСТОЙ, БЕЗ ОПЕРАЦИЯ !!!

ВСИЧКО ТОВА Е НЕПОСИЛНО ЗА НАС!!!!!

Към момента трябват по първоначални данни, около: 7500 Е. за престой, но зависи от състоянието му.

Ректоскопия - Утре ще се разбере , зависи дали нещо ще се прави на момента някаква интервенция.

Изследвания към момента - 1500 Е

Лечение с антибиотик - ???

Допълнително ще дамдем информация за състоянието му.

БЛАГОДАРЯ ВИ, ДОБРИ ХОРА!

===================================================

DEAR PEOPLE, HELP US TO GIVE JULY A CHANCE FOR LIFE!!!

After a planned operation, Yuli developed a complication (infection) and had to be urgently readmitted to the hospital in Turkey. At the moment, an intravenous antibiotic and painkillers are included because the pain is indescribable. On Saturday morning, he had an MRI, for which we paid 3000 E, where they saw a problem during the operation (leaking air in the intestines and a serious infection), which caused him severe pain.

He was consulted immediately and a rectoscopy has to be done tomorrow, which will assess his condition and whether a new operation will be necessary.

The stay for one day in the hospital is 1,500 Euros, not including treatment, and at the moment it is not known how long his stay will be.

WE HAVE ABSOLUTELY NO FUND FOR A POSSIBLE SURGERY AND HE CANNOT CONTINUE TO GET TREATMENT IF THE INFECTION SPREADS IT IS BAD FOR HIM. WE NEED TO COLLECT MONEY VERY QUICKLY, BUT WE DON'T KNOW THE EXACT AMOUNT AROUND 20,000 EUROS FOR CURRENT TREATMENT AND STAY, WITHOUT SURGERY!!!

ALL THIS IS IMPOSSIBLE FOR US!!!!!

At the moment, according to initial data, they need about: 7500 E. for a stay, but it depends on its condition.

Rectoscopy - Tomorrow it will be clear, it depends on whether something will be done at the moment, some kind of intervention.

Research to date - 1500 E

Antibiotic treatment - ???

Additionally, we will provide information about its condition.

THANK YOU GOOD PEOPLE!


Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели