Да се обединим за Радост Unite for Joy

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да се обединим за Радост Unite for Joy

10627 Дарители
457913.92 EUR дарени от 511292 EUR
Организатор
Деница Маринова
Бенефициент
Радост Георгиева Жечкова
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
4216.85 EUR
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Край след 9 дни
Налична сума
4216.85 EUR

Здравейте добри хора,

ние сме Дени и Жоро, които днес имаме нужда от вашата подкрепа и помощ, за да помогнем и спасим дъщеря си.

Радост е нашата първа любов, която вече е на 16 години, учи в Национална търговско-банкова гимназия в София и е една добра и много отговорна ученичка. Владее английски и френски, а интересът и е биологията. Мечтае някой ден да помага на хората. Обича да танцува и обожава животните. Лятото спаси едно прекрасно коте, което днес благодарение на нея и доброто и сърце ние отглеждаме вкъщи. Накратко Радост е едно дете, което носи в себе си много живот, мечти, надежди, копнежи и цели.

За съжаление през март 2023 г след болки в крака, които преминаха към гръбнака и врата, след няколко консултации с различни специалисти и куп изследвания... ни бе съобщено, че вероятната диагноза е Сарком на Юинг.

Досещате се, че това е голям шок за нашето семейство и единственото, което изпитваме в момента е страх и безпомощност. Започнахме веднага консултации с европейски и турски клиники и до дни имахме отговори, състоянието на Радост се влошаваше и трябваше бързо да вземем решение и да осигурим средства. Като семейство, което винаги е подкрепяло кампании за набиране на средства за лечение в чужбина и след разговори с клиники... знаем, че лечението ще бъде много скъпо. За това решихме да застанем в този момент пред вас и да помолим за помощ. Сумите, които предстоят за изследвания, престои и лечение са непосилни за нашето семейство, а животът на дъщеря ни няма цена.

Тук молим вас добри хора, помогнете. Дайте шанс на дъщеря ни да постигне мечтите си и да живее пълноценно. Борбата ще е трудна знаем, ще е дълга и това го знаем, но сме готови да преминем през всичко за да видим дъщеря си здрава и усмихната.

Оферта за цялото лечение е невъзможно да ни бъде издадена, защото всичко в диаглозата ѝ е много динамично. Радост стартира лечение със спешна операция, след което започна поредица от силни химиотерапии, ежедневни кръвни изследвания, преливане на кръв и тромбоцити, извънредни престои в болницата, назначена лъчетерапия... През цялото време се следи болестта, назначават се контролни образни изследвания и се събират лекари на консилиум, където се взема решение как да продължи лечението, правят се консултации не само на терен в болницата, която я лекува към момента, а и с други работещи в сферата на на клиничните проучвания. Това ще бъде нейният дълъг път в борба за изцеление. Вярваме обаче, че с ваша подкрепа ще успяваме да събираме необходимите средства, за да осигуряваме лечението на Радост.

Споделете и подкрепете едно наистина истинско и добро дете.

Помнете, стореното добро е по-ценно от сто проповеди в църквата.

Hello good people,

we are Denny and Joro who need your support and help today to help and save our daughter.

Joy is our first love who is now 16 years old, she studies at the National Trade and Banking High School in Sofia and is a good and very responsible student. She speaks English and French and her interest is biology. She dreams of one day helping people. She loves to dance and adores animals. Summer rescued a beautiful kitten, which today thanks to her and her kind heart we are raising at home. In short Joy is a child who carries a lot of life, dreams, hopes, longings and goals.

Sadly in March 2023 after leg pain that progressed to her back and neck, several consultations with different specialists and a bunch of tests... we were told that the likely diagnosis was Ewing's Sarcoma.

You guessed it, this is a big shock for our family and the only thing we feel right now is fear and helplessness. We immediately started consultations with European and Turkish clinics and within days we had answers, Joy's condition was deteriorating and we had to make a decision quickly and secure funding. As a family that has always supported fundraising campaigns for treatment abroad and after talking to clinics... we knew that treatment would be very expensive. So we have decided to stand in front of you at this time and ask for your help. The sums of money that lie ahead for tests, stays and treatment are prohibitive for our family, and our daughter's life has no price.

This is where we ask you good people to help. Give our daughter a chance to achieve her dreams and live life to the fullest. The fight will be hard we know, it will be long and we know that but we are willing to go through anything to see our daughter healthy and smiling.

It's impossible to give us an offer for the whole treatment because everything in her diaglosis is very dynamic. Joy started treatment with emergency surgery, then began a series of strong chemotherapy, daily blood tests, blood and platelet transfusions, emergency stays in the hospital, radiation therapy assigned... All the while the disease was monitored, follow-up imaging tests were ordered and doctors gathered in a consilium to decide how to proceed with treatment, consultations were made not only in the field at the hospital currently treating her, but also with others working in the field of clinical trials. This will be her long road in the fight for healing. However, we believe that with your support, we will be able to raise the necessary funds to provide Joy's treatment.

Share and support a truly real and good child.

Remember, good done is more valuable than a hundred sermons in church.

Виж още
Новини
8-ми юли 2024
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте прекрасни добри хора 💞 След седмица престой в болницата, защото Радост бе с инфекция, а и се прави и лъчетерапия налични ни средства бяха... Hello lovely good people 💞 After a week in the hospital because Joy had an infection, and is also doing radiation our available funds have been used u...
15000 EUR Плащане по фактура
25 EUR Транзакционна такса
7-ми юли 2024
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Продължаваме напред 🤗🙏🏻 Moving forward 🤗🙏🏻
Здравейте прекрасни хора и наши спасители в битката на Радост 💞 Динамиката, с която се случва всичко е толкова интензивна, че често не успяваме постов... Hello wonderful people and our rescuers in the battle of Joy 💞 The dynamics of everything going on is so intense that we often fail to keep our posts...
 
4-ти юли 2024
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Одобрено изплащане Approved repayment
Заплащане на наем за месец юли за апартамента, в който живеем с Радост, когато тя не е в хоспитализирана... Paying rent for the month of July for the apartment where Joy and I live when she is not hospitalized...
1000 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.