Да се обединим за Радост Unite for Joy

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10629 Дарители
457938.02 EUR дарени от 511292 EUR
Организатор
Деница Маринова
Бенефициент
Радост Георгиева Жечкова
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
4240.95 EUR
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Край след 9 дни
Налична сума
4240.95 EUR

Право на живот Right to life

30-ти юни 2024
🆘🆘💞 Този път е важно… Прочети 💞🆘🆘 ❌ Търся държавата… Търся управляващите поели отговорност за страната ни ❌ Къде са тези управляващи днес? Къде са в историята на Радост и нейното семейство? Къде са медиите? Едно дете, което се бори за живота си НЕ Е ЛИ интересна новина? Не заслужава ли 1 минута в най-гледаното време? Не за друго, а за да я видят хората, за да разберат за нея и да имат шанса да помогнат. А за Радост Държавата СМЕ НИЕ, ХОРАТА, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА Ѝ ПОМАГАМЕ! За нея друга държава няма ‼️‼️❗️ За година и четири месеца едно българско дете оцеля! Не благодарение на държавата, а НА ДОБРИТЕ ХОРА В НЕЙНАТА ДЪРЖАВА 💞 И моля ви не питайте къде е Фондът за лечение на деца в чужбина, защото вместо да помага, с тромавата си процедура, ако разчиташ на него НЯМАШ никакъв шанс за живот 🚫 Много жалко… Много. За нас. За децата ни. За бъдещето ни. За здравето ни. За живота ни. За родителите ни…. Жалко 🥺 Радост претърпя спешна операция, за декомпресия на прешлен, вземане на 2 биопсии, 14 курса силна химиотерапия с по пет дни вливане, 31 курса лъчетерапия, 4 курса нова химиотерапия, 6 нови лъчетерапии, спешна и животозастрашаваща операция за отстраняване на вътрешно черепен тумор, който притискаше мозъка. Трудно ми е да кажа колко образни изследвания, кръвни изследвания през ден и укрепящи процедури имаше. Болницата отдавна стана не втори, а първи дом за Радост. Множество генетични тестове, изследвания на жива тъкан, проучвания, консултации. Следва прилагането на нова терапия, като тя ще бъде с лекарство, индивидуално тествано в епруветка върху туморна тъкан, взета от Радост. Терапията е на стойност 24 800 евро за доза… без престоя в болница, без изследванията, без образната диагностика. Тази терапия ще се прилага в комбинация с 10 курса лъчетерапия на стойност 18 000 евро. ✅ ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДПЛАТЕНО, ЗА ДА ЗАПОЧНЕ ТЕРАПИЯТА ✅ А сме похарчили (всички заедно с вас) над 1 000 000 лева дотук. Пак да кажа, поради липсата на държава, благодарение единствено на ХОРАТА С ДОБРИ СЪРЦА. Никаква друга подкрепа. Трябва ли Радост да се откаже от живота си, заради пари !? Задавам си този въпрос доста честно. Трябва ли нечии живот изобщо да има цена? Вярвам знаете, че не е само Радост? Децата като нея са много. Хората като нея са много. На всеки от нас му се живее, но никой не е застрахован от такава съдба! Никой… Дори тези, които ще подминат този пост, защото е много дълъг или много натоварващ. Едно сигурно нещо има… Доброто съществува! Тук е сред нас, в нас и около нас. Радост съществува… Там е и се бори да живее! Да оздраве, да бъде сред семейството си, да се влюби, да мечтае, да чувства порива на вятъра, аромата на цветята, … А ти? Кое ще избереш? Ще подкрепиш, ще споделиш и ще дадеш гласност на всичко това… или ще подминеш? Какъв е твоят избор? Споделяме с вас и платежното на стойност 32000 евро, за операцията. За всеки, който има желание, сърце и вяра, може да подкрепи Радост като дари по един от следните начини и като СПОДЕЛИ, за да достигнем до повече хора и шансът за успех на Радост да е без притеснения за пари! 🆘🆘💞 This time it's important... Read 💞🆘🆘 ❌ Looking for the country... Looking for the government who took responsibility for our country ❌ Where are those government today? Where are they in the history of Joy and her family? Where are the media? A child fighting for her life IS NOT interesting news? Doesn't it deserve 1 minute in prime time? Not for anything else, but for people to see it, find out about it and have a chance to help. And for Joy Country WE ARE THE PEOPLE WHO CONTINUE TO HELP! There is no other country for her ‼️‼️❗️ In one year and four months, one Bulgarian child has survived! Not thanks to the state, but to the GOOD PEOPLE IN HER STATE 💞 And please don't ask where the Fund for the Treatment of Children Abroad is, because instead of helping, with its cumbersome procedure, if you rely on it you have NO chance of life 🚫 Very unfortunate... Very. For us. For our children. For our future. For our health. For our lives. For our parents.... Unfortunate 🥺 Joy underwent emergency surgery to decompress a vertebra, take 2 biopsies, 14 courses of strong chemotherapy with five days of infusion, 31 courses of radiation, 4 courses of new chemotherapy, 6 new radiation treatments, emergency and life threatening surgery to remove an intracranial tumor that was pressing on her brain. It's hard for me to say how many imaging tests, blood tests throughout the day and strengthening treatments there were. The hospital long ago became not a second, but a first home for Joy. Lots of genetic tests, live tissue studies, surveys, consultations. A new therapy would be administered next, with a drug individually tested in a test tube on tumor tissue taken from Radost. The therapy costs 24,800 euros per dose... without the hospital stay, without the tests, without the imaging. This therapy will be administered in combination with 10 courses of radiotherapy at a cost of 18,000 euros. ✅ ALL THIS MUST BE PAID FOR IN ORDER TO START THE THERAPY ✅ And we have spent (all of us together with you) over 1 000 000 euro so far. Again to say, due to the lack of a state, thanks only to PEOPLE WITH GOOD HEARTS. No other support. Does Joy have to give up her life for money !? I ask myself that question quite honestly. Should one's life have a price at all ? I trust you know it's not just Joy ? Children like her are many. People like her are many. We all have our lives to live, but no one is immune from such a fate! No one... Even those who will pass this post by because it is too long or too taxing. One thing is for sure... Goodness does exist! It is here among us, within us and around us. Joy exists... It is there and it is struggling to live! To get well, to be among family, to fall in love, to dream, to feel the gust of wind, the scent of flowers, ... And you? Which will you choose? Will you support, share and give publicity to all this... or will you pass by? We share with you the payment of 32,000 euros for the operation. For anyone who has the desire, heart and faith, you can support Joy by donating in one of the following ways and by SHARING so that we can reach more people and Joy's chance of success will be without money worries!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.