Да се обединим за Радост Unite for Joy

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10627 Дарители
457913.92 EUR дарени от 511292 EUR
Организатор
Деница Маринова
Бенефициент
Радост Георгиева Жечкова
Крайна дата
Край след 10 дни
Налична сума
4216.85 EUR
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Край след 10 дни
Налична сума
4216.85 EUR

Средствата се стопяват по-бързо от болеста. 17.01.24г The funds melt away faster than the disease. 17.01.24г

17-ти януари 2024

Средствата се стопяват по-бързо от болеста.
Правим плащане на поредната 14- ста химиотерапия, която се прилага в момента на Радост. Тя няма да бъде последната... Лечението продължава.

Битката на Радост със Сарком на Юинг - много агресивен рак формиращ се в костите продължава вече 10 месеца. През цялото това време именно благодарение на Вас ние успяхме да съберем и изхарчим една не малка сума за лечението на Радост. Сума, която трудно се събира, но която не е толкова голяма, когато я използваш за подобно лечение. Радост и нейната майка Дени не са се прибирали вкъщи от ден първи на лечението. За тях дните са ясни. Те трябва да се борят. Дени е поставена пред една и съща гледка всеки ден. Гледка, която може да смрази всеки родител, гледка, която носи в себе си само болка и страх. Гледката на това да виждаш всеки ден как детето ти е седнало в инвалидната количка, изпитващо болки и обикалящо от кабинет на кабинет, за да мине през поредните изследвания, поредната химиотерапия, поредното укрепващо лечение. Страшната гледка обаче крие и много вяра и надежда… за деня, когато ще дойде онази така чакана Блага Вест. Онзи момент, когато ще чуем – Радост нямаш рак. ТОЗИ ДЕН СЕГА Е ТОЛКОВА ДАЛЕЧE И ВСЕ ОЩЕ НЕ ИДВА.

И понякога чупи… духа им, силата им и надеждите им. Разбива ги на малки парчета и след всяко събиране те не са същите.
Всяка майка иска най-доброто за детето си. Пазим децата си от лоши навици, от грешни хора, от погрешни решения и т.н. Искаме да имат най-доброто образование, най-красивите дрехи, да боравят с най-добрите технологии... Една майка обаче не се интересува от това. Тя иска най-доброто лечение за дъщеря си! Като родител е длъжна да го осигури... Днес тази майка има нужда от всички нас. Да ѝ помогнем, за да помогне на детето си. Можете ли да споделите страничката на Радост, нейната история? Тази с битката на едно дете и неговата майка, битката едно семейство да остане цяло. Можем ли тук да се съберем повече хора, които са готови да помогнат… Повече отколкото може да събере един инфлуенсър? Можем ли? 

The funds melt away faster than the disease.
We are making payment for another 14 chemotherapy treatments that are currently being administered to Joy. It won't be the last... Treatment continues.

Joy's battle with Ewing's Sarcoma, a very aggressive cancer forming in the bone, has been going on for 10 months. During all this time it is thanks to you that we have been able to raise and spend a not insignificant amount of money for Radost's treatment. An amount that is hard to raise, but which is not so big when you use it for such treatment. Joy and her mother Denny have not been home since day one of treatment. For them, the days are clear. They have to fight. Denny is faced with the same sight every day. A sight that can chill any parent, a sight that holds only pain and fear. The sight of seeing your child every day sitting in a wheelchair, in pain, going from office to office to go through another test, another chemo, another strengthening treatment. But the scary sight also holds a lot of faith and hope... for the day when that much awaited Good News will come. That moment when we will hear - Joy you don't have cancer. THAT DAY IS NOW SO FAR AWAY AND YET IT IS NOT COMING.

And sometimes it breaks... their spirit, their strength and their hopes. It breaks them into little pieces and after each reunion they are not the same.
Every mother wants the best for her child. We protect our children from bad habits, wrong people, wrong decisions, etc. We want them to have the best education, the most beautiful clothes, to handle the best technology... But a mother doesn't care about that. She wants the best treatment for her daughter! As a parent, it is her duty to provide it... Today, this mother needs all of us. Let's help her to help her child. Can you share Joy's page, her story? The one with the battle of a child and his mother, the battle of a family to remain whole. Can we get more people here who are willing to help... More than an influencer can muster? Can we?

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.