Всички новини за кампания

3-ти юли 2024
Анелия Петрова е организатор за бенефициент Ангел Захаринов Цветанов
Одобрено изплащане Approved repayment

Плащане за рехабилитация и лечение към център Миете Диркозем за деца с аутизъм на Ангел Захаринов Цветанов за месец юли сумата е 4400 Благодаря за събраните средства разликата ще я довнеса Payment for rehabilitation and treatment at the center Miette Dirkozem for children with autism of Angel Zakharinov Tsvetanov for the month of July the amount is 4400 Thank you for the collected funds the difference will make up

1534.13 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса