29345.12 лв. дарени от 137200 лв.

Документи към Кампания


Дари Бъдеще на Елена ❤️

Благотворителна кампания за Елена

(Campanie de caritate pentru Elena)

Pentru a citi în română apăsați butonul  “ ПОКАЖИ ОЩЕ ”

Bună, aici o să găsiți povestea unei prietene și rude de ale mele din Bulgaria. Am speranța că prin traducerea mea o să pot să o ajut cu tot ce pot din România unde știu că am întâlnit oameni dornici să ajute cu ce pot alți oameni. Nu este o persoana fictivă va garantez și va rog să ajutați cum puteți prin a da “share” sau prin a dona pe linkul cu campania de caritate din Bulgaria (text în limba bulgară si engleză). Sper că traducerea mea o să va ajute să înțelegeți prin ce trece…

Sunt câteva pași pe linkul de donație, trebuie obligatoriu mail și nume. Dacă nu va descurcați mă puteți sună la nr de telefon :0768672306 va ajut cu drag – Silviya Lyubenova.

Здравейте, казвам се Елена Ангелова от гр. Брегово, Видинска област.
 
Още като дете бях диагностицирана с рядко генетично заболяване – болест на Улсън-Коновалов. Това е заболяване, при което черния дроб спира да работи, а организмът не изхвърля медта от тялото и я трупа в органите. След като прекарах почти целия втори клас в Педиатрията, която по онова време се намираше на ул. Урвич в София, бях стабилизирана и върната към сравнително нормален начин на живот. Още от невръстна възраст ми се обясни, че за да живея трябва да се ограничавам и да планирам всичко в живота си – бременност, майчинство. За мое щастие животът ми е бил изпълнен с най-доброто, подкрепящо и обичащо ме семейство и невероятни приятели, съученици, състуденти и колеги и случайни познати.
 
За съжаление, през 2008 г. спряха вноса на лекарството което приемах ежедневно от 8-9 годишна и цяла година бях без лекарства. Това даде своето отражение – установи се че съм развила  цироза. През 2011 г. натрупаните вещества в тялото ми предизвикаха силна реакция - за известен период от време не можех да ходя, говоря нито да пиша, но късметът не ме изостави и ме срещна отново с много добри специалисти и най-вече хора – д-р Гергелчева, д-р Андреева и  д-р Желязкова от Неврологията на Александровска, където съм диспансеризирана и към днешна дата.
 
От 2002 г. живея с човек, които ме прави невероятно щастлива и е с мен на всяка стъпка, като ме подкрепя безрезервно. Вече си мислех че съм стабилна и нямам какво повече да отлагам, за да стана майка. През 2015 г. моят партньор си направи генетично изследване за да проверим дали не е носител на Болестта на Уилсън – за наше щастие се оказа, че не е, т.е. шансовете детето ни да е здраво са налице. Но след една година ходене при всякакви специалисти, крайното заключение беше: „Г-жо, черният Ви дроб няма да издържи бременност!“. Е, преминах и през това, но за мое щастие, към днешна дата отново имам надежда за детенце.
 
В края на 2020 г., както много голяма част от населението, така и аз прекарах Ковид 19. Не е сигурно дали в следствие на вируса или просто заболяването ми реши да ми напомни за себе си, но аз отново започнах да залитам и да губя равновесие. Първоначално реших, че неврологичните ми проблеми са се завърнали, но се оказа че имам чернодробна декомпенсация, а единственото решение се оказа трансплантация на черен дроб. Диагнозата бе дадена от д-р Димитрова от болницата в гр. Пловдив, а през ноември 2021 бе потвърдена и от гастроентерологията на ВМА, където се оказа, че съм направила и тромбоза на артериите, а състоянието ми се влошава много бързо.
 
Тази година проведох медицински преглед при  Проф. Д-Р Бюлент Юнал - ЗИЦ Медикъл Караджъ трансплатационен хирург от болница „Медикъл Парк” в гр. Истанбул. Докторът беше в България по покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ”. Становището му беше, че с извършването на трансплантация имам шанс да продължа живота си, а защо не и да сбъдна най-съкровената си мечта – да стана майка. Операцията ще бъде извършена в болница „Медикъл Парк” в гр. Истанбул. За да се случи това са нужни средства в размер на 140 000 лв. Сумата включва разходите по операцията – изследване за съвместимост с донора и трансплантиране на черен дроб, разходите по време на болничния престой и лечението ми.

За мое съжаление болестта ми не спира да се развива и черният ми дроб все по-бързо спира да работи, а с него отлита и моят шанс да продължа да живея, да се излекувам и водя нормален начин на живот. В момента съм на ежеседмични вливания на албумин, прием на диоритици и кръворъзреждащи, съпътствани от ежедневен страх, но и вяра в бъдещето и в доброто. Моля всеки, който иска и има възможност да ми помогне, да продължа да живея, да го направи

Благодарности към всеки един от Вас, който ще прочете, сподели, уважи и помогне в борбата ми за Живот! ❤️

_________

Hello, my name is Elena Angelova from the town of Bregovo, Vidin region.

As a child I was diagnosed with a rare genetic disease - Wilson disease. This is a disease in which the liver stops working and the body does not remove copper from the body and it accumulates it in the organs. After spending almost the entire second grade in Pediatrics, which at that time was located on Urvich Street in Sofia, I was stabilized and returned to a relatively normal lifestyle. From an early age it was explained to me that in order to live I have to limit myself and plan everything in my life, take constant medications, be careful about what I eat and in general - limit any opportunity for a normal physical activity. Fortunately, my life has been filled with the best, supportive and loving family and amazing friends, classmates, fellow students and colleagues and casual acquaintances.

Unfortunately, in 2008 they stopped importing the medicine I was taking daily from the age of 8-9 and I was without medicine for a whole year. Because of this I was diagnosed with cirrhosis. In 2011, the accumulated substances in my body caused a strong reaction - for some time I could not walk, talk or write, but luck did not leave me and introduced me to some very good professionals and kind humans - Dr. Gergelcheva, Dr. Andreeva and Dr. Zhelyazkova from the Neurology of Alexandrovska, where I am still examined today.

Since 2002, I have been living with a person who makes me incredibly happy and is with me every step of the way, supporting me wholeheartedly. I already thought I was stable and had nothing more to procrastinate to become a mother. In 2015, my partner did a genetic test to see if he was a carrier of Wilson's disease - fortunately it turned out that is not the case, ie. The chances of our child being healthy are great. But after a year of going to all sorts of specialists, the final conclusion was: "Ma'am, your liver will not withstand pregnancy!". Well, I've been through this, but fortunately, to this day, I have hope for a child again.

At the end of 2020, both a very large part of the population and I spent COVID19. It is not certain whether due to the virus or just my disease decided to remind me of myself, but I again began to stagger and lose balance. At first I thought that my neurological problems had returned, but it turned out that I had liver decompensation, and the only solution turned out to be a liver transplant. The diagnosis was given by Dr. Dimitrova from the hospital in Plovdiv, and in November 2021 was confirmed by the gastroenterologist of the Military Medical Academy, where it turned out that I had thrombosis of the arteries, and my condition is deteriorating very quickly.

This year I conducted a medical examination at Prof. Dr. Bulent Unal - ZIC Medical Karadzhi transplant surgeon from Medical Park Hospital in Istanbul. The doctor was in Bulgaria at the invitation of the Medical Karadzh Health Information Center. His opinion was that with the transplant I have a chance to continue my life, and why not to realize my deepest dream - to become a mother. The operation will be performed at Medical Park Hospital in Istanbul. In order for this to happen, funds in the amount of BGN 140,000 (75 000 EURO) are needed. The amount includes the costs of the operation - a donor compatibility study and a liver transplant, the costs during the hospital stay and my treatment.

Unfortunately, my disease does not stop developing and my liver stops working faster and faster, and with it my chance to continue living, recovering and leading a normal life flies away. I am currently on weekly infusions of albumin, taking diuretics and blood thinners, accompanied by daily fear, but also faith in the future and in the good. I ask everyone who wants and has the opportunity to help me to continue living, to do so

Thanks to each one of you who will read, share, respect and help in my struggle for Life! ❤️

How can you help?

by donation here in the platform, through the virtual POS terminal (click on the Donate button)

if you don't have the financial means - by sharing the campaign on your social networks (click on the Share button)

 

Bună ziua, mă numesc Elena Anghelova din Bregovo, regiunea Vidin.

Am fost diagnosticată în copilărie cu o boală genetică rară – Boală Wilson–Konovalov . Această este o boală încare ficatul nu mai funcționează, iar organismul nu elimina  cuprul din organism și Îl acumulează în organe.  După ce am petrecut aproape toată clasa a II-a la Pediatrie,  care la acea vreme se află pe stradă Urvici din Sofia, am fost stabilizată și am revenit la un stil de viață relativ normal. Încă de când eram mică mi s-a explicat că pentru a trăi trebuie să mă limitez și să planific totul în viața mea - sarcina, maternitatea. Din fericire pentru mine, viața mea a fost plină de tot ce este mai bun, o familie susținătoare și iubitoare precum și prieteni, colegi de clasă, colegi de facultate, colegi de la muncă și cunoștințe ocazionale.

Din păcate, din 2008 au  încetat să mai importe medicamentul pe care  îl iau zilnic de la vârstă de 8-9 ani și am rămas fără medicamente un an întreg. Acest lucru și-a avut efectul - s-a constatat că făcusem ciroză. În 2011, substanțele acumulate în corpul meu au provocat o reacție puternică - pentru o anumită perioadă de timp nu am putut să merg, să vorbesc sau să scriu, dar norocul nu m-a abandonat și m-am întâlnit din nou cu specialiști foarte buni și mai ales oameni cum se cade - dr. Gherghelceva , Dr. Andreeva și Dr. Zhelyazkova de la Departamentul de Neurologie din Aleksandrovsk, unde am fost diagnosticată până în prezent.

Din 2002, locuiesc cu un bărbat care mă face incredibil de fericită și îmi este alături la fiecare pas, sprijinindu-mă fără rezerve. Deja credeam că sunt stabilă și nu mai aveam ce să amân să devin mamă. În 2015, partenerul meu a făcut teste genetice pentru a verifică dacă era purtător al bolii Wilson - din fericire pentru noi, s-a dovedit că nu era, de exemplu șansele că copilul nostru să fie sănătos sunt acolo. Dar după un an de mers la tot felul de specialiști, concluzia finală a fost: „Doamnă, ficatul dumneavoastră nu va supraviețui unei sarcini!”. Ei bine, și eu am trecut prin asta, dar, din fericire pentru mine, de astăzi, am din nou speranță pentru a avea copil.

La sfârșitul anului 2020, că o mare parte a populației, am trecut prin Covid 19. Nu este sigur dacă a fost din cauza virusului sau doar boală a decis să-mi amintească ca inca este acolo, dar am început să am amețeli și să-mi pierd din nou echilibrul. La început am crezut că mi-au revenit problemele neurologice, dar s-a dovedit că am decompensare hepatică, iar singură soluție s-a dovedit a fi un transplant de ficat. Diagnosticul a fost pus de dr. Dimitrova de la spitalul din orașul Plovdiv, iar în noiembrie 2021 a fost confirmat și de catedră de gastroenterologie a Academiei de Științe Medicale, unde s-a dovedit că am avut și tromboză la artere, și starea mea se deteriorează foarte repede.

Anul acesta am făcut un examen medical la Prof. Dr. Byulent Yunal -  chirurg transplante de la Spitalul “Medical Park” din Istanbul. Medicul a fost invitat în Bulgaria la invitația Centrului de Informare în Sănătate „Medical Karadzja”. Părerea lui a fost că, efectuând un transplant, am șansa de a-mi continuă viața și de ce nu să-mi îndeplinesc cel mai prețuit vis - să devin mamă. Operația va fi efectuată la Spitalul Medical Park din Istanbul. Pentru că acest lucru să se întâmple, sunt necesare fonduri în valoare de 140 000 BGN,  (70 000 €) care include costurile operației - un test de compatibilitate cu donatorul și transplantul de ficat, costurile pe durata spitalizării și tratamentul meu.

Din nefericire pentru mine, boală mea nu încetează să se dezvolte și ficatul meu încetează să funcționeze din ce în ce mai repede, iar odată cu el și șansa mea de a continuă să trăiesc, de a mă vindeca și de a duce o viață normală. Momentan sunt la perfuzii săptămânale de albumină, diuretice și anticoagulanți, însoțite de frică zilnică, dar și de încredere în viitor și în binele în viață. Rog pe oricine își dorește și are ocazia să mă ajute să trăiesc în continuare, să o facă.


Mulțumesc fiecăruia dintre voi care veți citi, împărtăși, respectați și ajutați în lupta mea pentru viață! ❤️


 Cum poți ajuta?

  • donând aici pe platformă, prin terminalul POS virtual (click pe butonul verde Donează - în bulgară – "ИСКАМ ДА ДАРЯ ....лв." )
  • dacă nu aveți oportunitatea financiară - prin partajarea campaniei pe rețelele dvs. de socializare (faceți clic pe butonul albastru Share - în bulgară – "Сподели")

Новини по кампанията

31-ви август 2022
Одобрено изплащане

за момента са използвани 9800лв. за пред оперативни изследвания

Изплатена сума към бенефициента: 12000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
5-ти юли 2022
Одобрено изплащане (2)

Скъпи Дарители, сумата ще се използва за стартиране на лечението ми. Благодаря ви!

Изплатена сума към бенефициента: 17000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Виж Всички новини по кампанията

29345.12 лв. дарени от 137200 лв.
лв.
BGN
.00

PavelAndreev.BG има 0% такса от Вашето дарение. Спада се само транзакционната такса. Платформата ще продължи да предоставя безплатно услугите си благодарение на хората, които ни подкрепят. Желая да подпомогна платформата с :

*
Сподели
avatar
19.22 лв. преди 1 месец
avatar
48.8 лв. преди 2 месеца
avatar
9.36 лв. преди 7 месеца
avatar
9.08 лв. преди 7 месеца
avatar
38.86 лв. преди 7 месеца
avatar
147.4 лв. преди 8 месеца
avatar
16.92 лв. преди 8 месеца
avatar
19.22 лв. преди 8 месеца
avatar
985.5 лв. преди 8 месеца
avatar
48.05 лв. преди 8 месеца
Виж всички дарители
Дари
Сподели