ДАРЍ ЗА ДАРИ DONATE TO DARE

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

ДАРЍ ЗА ДАРИ DONATE TO DARE

333 Дарители
10231.21 EUR дарени от 20000 EUR
Бенефициент
Дарина Димитрова Димитрова
Крайна дата
Край след 46 дни
Налична сума
413.51 EUR
Гергана Димитрова Димитрова организира кампания за Дарина Димитрова Димитрова
Край след 46 дни
Налична сума
413.51 EUR

Това е Дарина или, както всички я наричаме, ДАРИ.

Дари е само на 39 години, майка на две прекрасни деца, която за съжаление страда от мозъчен тумор.

Преди 14 години това младо и ведро момиче, тогава само на 25 години, успя да се пребори веднъж - след тежка черепно-мозъчна операция, лъчетерапия и продължително три-годишно лечение. През цялото това време, въпреки трудностите и неразположенията, усмивката не слизаше от лицето й. Тя знаеше и вярваше, че всичко ще е наред. Така и стана!

Допреди една година, когато ракът се завърна отново. Този път Глиобластом – злокачествен, силно инвазивен тумор на мозъка, който расте и се разпространява в съседната мозъчна тъкан ужасно бързо.

Днес Дари не може да се подложи на операция, тъй като туморът е локализиран в сплита при центровете за движение, говор и други жизнено важни функции. Направена е допустимата доза лъчетерапия, назначена е и химиотерапия. За съжаление това лечение е недостатъчно и състоянието ѝ бързо се влошава. Получава всекидневни пристъпи на опорно-двигателната система, припадъци без загуба на съзнание, мускулни конвулсии и спазми.

След консултация с трима професори в Турция на Дари ѝ беше предложено да се лекува с венозна терапия, която за щастие може да се приложи и в България, но е скъпоструваща. Шансовете на Дари са да се намали оттокът, който в момента затруднява всяка следваща стъпка. Следват консултации за евентуално лечение с гама или кибер нож.

Към този етап на Дари са назначени 10 вливания през 3 седмици, на обща стойност 28 0000 - 30 000 лева. За тази диагноза здравната каса в България не покрива лекарството Avastin (Бевацизумаб), необходимо за вливанията, защото няма разписан протокол за действие от Европейската здравна служба. В допълнение Дари взима ежемесечни добавки (700-800 лева на месец), с които да поддържа организма силен, за да може да се справи с всички терапии. До момента ние поемаме всичко това и ще продължим да плащаме за добавките сами, но имаме нужда от малко финансова помощ за вливанията.

Периодично ще се прави ЯМР, за да се наблюдава формацията. При настъпване на смаляване (така мечтаното подобрение) Дари ще може да пътува за последваща терапия в Турция. Стойността на тези бъдещи терапии все още не е известна, тъй като всичко зависи от динамиката, с която формацията реагира на лечението с Авастин.

Напук на всичко лошо, нашата Дари е все същият усмихнат и ведър човек, и пак със същата надежда гледа напред! С надеждата, че ще го победи отново!

Молим Ви от сърце, ако имате възможност, помогнете на Дари да пребори рака още веднъж!

За да бъде пак пълноценна майка, усмихнат и работещ човек!

За да живее!

За да може Светът да не губи още един добър човек!

This is Darina or, as we all call her, DARI.

Dari is only 39 years old, a mother of two wonderful children who unfortunately suffers from a brain tumor.

Fourteen years ago, this young and cheerful girl, then only 25 years old, managed to fight it once - after a severe cranio-brain surgery, radiation and a long three-year treatment. All this time, despite the difficulties and ailments, the smile never left her face. She knew and believed that everything would be okay. And it did!

Until a year ago, when the cancer returned again. This time it was Glioblastoma, a malignant, highly invasive brain tumor that grows and spreads to adjacent brain tissue terribly quickly.

Today, Dari cannot undergo surgery because the tumor is localized in the plexus at the centers for movement, speech and other vital functions. The allowable dose of radiotherapy has been administered and chemotherapy has been prescribed. Unfortunately this treatment was insufficient and her condition deteriorated rapidly. She gets daily musculoskeletal attacks, seizures without loss of consciousness, muscle convulsions and spasms.

After consultation with three professors in Turkey, Dari was offered treatment with venous therapy, which fortunately can be administered in Bulgaria but is expensive. Dari's chances are to reduce the outflow that is currently making every next step difficult. Consultations about possible treatment with a gamma or cyber knife follow.

At this stage Dari has been scheduled for 10 infusions every 3 weeks, at a total cost of 28,0000 - 30,000 leva. For this diagnosis, the health insurance in Bulgaria does not cover the drug Avastin (Bevacizumab) needed for the infusions because there is no protocol of action written down by the European Health Service. In addition, Dari takes monthly supplements (700-800 leva per month) to keep her body strong to cope with all the therapies. So far we are covering all this and will continue to pay for the supplements ourselves, but we need some financial help for the infusions.

Periodically an MRI will be done to monitor the formation. When shrinkage occurs (the much dreamed of improvement) Dari will be able to travel to Turkey for follow-up therapy. The cost of these future therapies is not yet known as it all depends on the dynamics with which the formation responds to Avastin treatment.

Against all odds, our Dari is still the same smiling and cheerful person, and still looking forward with the same hope! In the hope that she will beat it again!

We ask you from the bottom of our hearts, if you have the opportunity, please help Dari beat cancer one more time!

So that she can be a full mother, smiling and working person again!

To live!

So that the world may not lose another good person!

Виж още
Новини
6-ти юли 2024
Гергана Димитрова Димитрова организира кампания за Дарина Димитрова Димитрова
СПЕШНО ! Борбата продължава! URGENT! The fight continues!
Това е Дари, вече на 40 години, неуморно бореща се с рака за втори път. Дари е майка на две прекрасни деца. Най-усмихнатият и позитивен човек! Нейната... This is Dari, now 40 years old, tirelessly fighting cancer for the second time. Dari is the mother of two wonderful children. The most smiling and pos...
 
15-ти юли 2023
Гергана Димитрова Димитрова организира кампания за Дарина Димитрова Димитрова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте приятели. От сърце благодарим на всички вас за всяко едно дарение, мила дума, молитва и кураж, които изпращате на Дари! Нашето борбено сестр... Hello friends. From the bottom of our hearts, thank you all for every donation, kind word, prayer and courage you send to Dari! Our struggling sister...
19200.55 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.