ДАРЍ ЗА ДАРИ DONATE TO DARE

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
333 Дарители
10231.21 EUR дарени от 20000 EUR
Бенефициент
Дарина Димитрова Димитрова
Крайна дата
Край след 47 дни
Налична сума
413.51 EUR
Гергана Димитрова Димитрова организира кампания за Дарина Димитрова Димитрова
Край след 47 дни
Налична сума
413.51 EUR

СПЕШНО ! Борбата продължава! URGENT! The fight continues!

6-ти юли 2024

Това е Дари, вече на 40 години, неуморно бореща се с рака за втори път. Дари е майка на две прекрасни деца. Най-усмихнатият и позитивен човек! Нейната битка с Глиобластом (злокачествен, силно инвазивен тумор на мозъка) продължава.

След множество консултации, изследвания и наблюдение от български и чудестранни неврохирурзи се установи, че туморът не подлежи на премахване с никой от известните методи. Не може повече да бъде облъчван с радиолъчи; нова лъче- или протонна терапия не са възможни заради степента на увреждане на тъканите, което е настъпило вследствие на предходните облъчвания. На запитванията ни за манипулация с кибер или гама нож също получихме отказ.

Единствената възможност на Дари да продължи борбата остава венозната химиотерапия с Авастин, познат още като Бевацизумаб. За съжаление това лекарство към момента не се поема от НЗОК за нейната диагноза.

Благодарение на всички вас, и нашите близки и приятели, които ни помогнаха да съберем първоначалната сума, на Дари са направени 17 вливания до момента. Туморните формации са намалили жизненоспособността си и са смалили размерите си!!

Дари е под постоянно лекарско наблюдение, правят се периодични ЯМР изследвания, и редовна физическа и ментална рехабилитация. Препоръките на лекарите са да продължим курса на лечение с редовни вливания на всеки четири седмици. С помощта на роднини и приятели сами покриваме разходите за рехабилитация и имуно-поддържащите терапии на Дари, но за съжаление няма да успеем да се справим с разходите за вливанията сами.

Следващ курс на лечение от 15 вливания ще ни струва приблизително 40 000 лв. Молим ви отново за помощ! Молим ви, ако имате възможност, помогнете на Дари да продължи да се бори! За да бъде пак пълноценна майка, усмихнат и работещ човек! За да живее! За да може светът да не губи още един добър човек!  Благодарим ви от сърце!!!

This is Dari, now 40 years old, tirelessly fighting cancer for the second time. Dari is the mother of two wonderful children. The most smiling and positive person! Her battle with Glioblastoma (a malignant, highly invasive brain tumor) continues.

After numerous consultations, tests and observation by Bulgarian and international neurosurgeons, it was determined that the tumor cannot be removed by any known method. It can no longer be irradiated with radio-rays; new radiation or proton therapy are not possible because of the extent of tissue damage that has occurred as a result of previous irradiations. Our inquiries about cyber or gamma knife manipulation were also denied.

Dari's only option to continue the fight remains intravenous chemotherapy with Avastin, also known as Bevacizumab. Unfortunately this drug is not currently covered by the NHIF for her diagnosis.

Thanks to all of you, and our family and friends who helped us raise the initial amount, Dari has had 17 infusions to date. The tumor formations have decreased in viability and shrunk in size!!!

Dari is under constant medical observation, periodic MRI scans, and regular physical and mental rehabilitation. The doctors recommendations are to continue the course of treatment with regular infusions every four weeks. With the help of relatives and friends, we are covering the cost of Dari's rehabilitation and immune-support therapies ourselves, but unfortunately we will not be able to manage the cost of the infusions on our own.

The next course of treatment of 15 infusions will cost us approximately 40 000 BGN. Please help us again! Please, if you are able, help Dari to keep fighting! So that she can be a full mother, smiling and working person again! To live! That the world may not lose another good person! Thank you from the bottom of our hearts!!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.