Община Бобошево издаде разрешение за поставяне на скулптура на „Св. Иван Рилски” № 4 от 17.08.2023 год.На 17.08.2023 год. и на основание чл. 57, ал. 1 и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 4 и чл. 5, ал. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бобошево, получихме дългоочакваното разрешение за поставяне на скулптурата на Св. Иван Рилски.

 

За да получи  разрешението от Община Бобошево за поставяне на скулптурата, екипът на фондацията представи редица документи пред компетентните органи. Сред представената документация бяха представени следните документи :

 

  1. Заявление с вх. № 2068/10.08.2023 год. подадено от Фондация „ Св. Иван Рилски, роден в Скрино” чрез адв. Веска Атанасова Волева – председател на фондацията.
  2. Виза за проектиране с изх. № 10/19.05.2022 год. и придружаваща я скица № 147/18.05.2023 год. издадена от ОБА на Община Бобошево.
  3. Препис извлечение от решение № 233 взето на редовно заседание на Общински съвет Бобешево, проведено на 29.07.2021 год. по Протокол № 27;
  4. Протокол от заседание на Експертния съвет по изобразителни изкуства, към Министъра на културата, провело се на 12.05.2023 год.
  5. Съгласувано писмо с изх. № 33-00-730/27.07.2023 год. и много други.

 

С настоящото разрешение Община Бобошево утвърди местонахождението на което ще бъде изградена и поставена скулптурата на светеца Иван Рислки, а именно:

 

Тротоарното пространство, заключено между ул. с о.т. 13-14 и ул. с о.т. 14-36 по регулационния план на с. Скрино, община Бобошево, област Кюстендил, одобрен със заповед 801/08.03.1963 год. съгласно представената проектна документация на обекта, включваща част „Архитектура” и част „Конструкции”.

 

Преместваемият обект /скулптура на Св. Иван рилски/ представлява монументално-декоративен елемент на градската среда, а настоящото. Настоящото разрешение представлява неразделна част от представената проектна документация и се издава във връзка с постъпилото заявление подадено от Фондацията с вх. № 2068/10.08.2023 год.

 

Настоящото разрешение е одобрено от Главният архитект на Община Бобошево арх. Никола Дюлгеров.

 

Добри хора, включете се към реализирането на нашата цел, нека заедно  почетем небесния закрилник!

 

ОЧАКВАЙЕ ОЩЕ НОВИНИ СКОРО……


Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели