Изграждане на скулптура на Св. Иван Рилски в родното му място - с. Скрино Construction of a sculpture of St. Ivan Rilski in his birthplace - village. Skrino

Изкуство, култура и общество 0/0
1 Дарители
24.88 EUR дарени от 76694 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Veska Voleva
Бенефициент
ФОНДАЦИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ, РОДЕН В СКРИНО“
Крайна дата
Приключила
Налична сума
24.88 EUR
Veska Voleva организира кампания за ФОНДАЦИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ, РОДЕН В СКРИНО“
Приключила
Налична сума
24.88 EUR

Стартира изграждането на скулптурата на светеца Иван Рилски. в с. Скрино. The construction of the sculpture of the saint Ivan Rilski started in the village of. Skrino.

21-ви октомври 2023

Добри хора, екипът на фондация „Св. Иван Рилски роден в Скрино” продължава да изпълнява стриктно поетите към обществото  ангажименти. През почти изминалия октомври стартира и завърши изграждането на подпорната стена, както и площадката на която ще бъде поставена скулптурата на св. Иван Рилски.

 

Подпорната стена намираща се зад светеца бе изградена от каменен масив.  Площадката на която ще бъде поставена скулптурата е излят бетон, и се подготвят допълнителни довършителни работи по този първи етап от изграждането на скулптурата. Ръководител на строителната бригада г-н Росен Миндев организира групата от работници заедно с земекопни и товарни машини. Организацията беше перфектна и на изключително високо ниво. Началото на първият етап по изграждане на скулптурата бе съблюдавано от председателя на фондацията адв. Веска Волева, и съмишленика и приятел на фондацията г-н Станислав Косаков.

 

След завършване на първият етап от изграждането на скулптурата на място пристигнаха и скулптура проф. Емил Попов заедно с архитекта Диана Самоковлийска.

След съвместно извършен оглед на постигнатия резултат екипът на фондация „Св. Иван Рилски роден в Скрино” даде своята положителна оценка за постигнатото до момента и постави следващите задачи, които следва да бъдат завършени във възможно най кратки срокове.

 

Проектът се движи по план, като единствено пред екипът на фондацията стои въпросът за финансирането на проекта.

За тази пречка и преодоляването и молим всички добри и вярващи хора да помогнат на фондацията с постигането на нейната цел за облагородяването и запазването на религиозните ценности в с. Скрино. Молим всеки който има възможност и желание да дари сума по избор на следната банкова сметка:

 

Добри хора, включете с към реализирането на нашата цел, нека заедно  почетем небесния закрилник!

 

ОЧАКВАЙЕ ОЩЕ НОВИНИ СКОРО…..

Good people, the team of St. Ivan Rilski born in Skrino" Foundation continues to strictly fulfill its commitments to society. Almost last October, the construction of the retaining wall was started and completed, as well as the site where the sculpture of St. Ivan of Rila will be placed. Ivan of Rila.

The retaining wall located behind the saint was constructed from a stone massif. The site on which the sculpture will be placed has been poured concrete, and additional finishing work is being prepared on this first stage of the sculpture's construction. The head of the construction team, Mr. Rosen Mindev, is organizing the group of workers together with earthmovers and loaders. The organization was perfect and at an extremely high level. The beginning of the first stage of the construction of the sculpture was supervised by the President of the Foundation, Adv. Veska Voleva, and the supporter and friend of the Foundation Mr. Stanislav Kosakov.

After the completion of the first stage of the sculpture's construction, sculptor prof. Emil Popov together with the architect Diana Samokovliska.

After a joint inspection of the achieved result, the team of St. Ivan Rilski born in Skrino" gave their positive assessment of what has been achieved so far and set the next tasks to be completed as soon as possible.

The project is moving according to plan, with the only issue facing the Foundation team being the financing of the project.

For this obstacle and overcoming it, we request all good and faithful people to help the Foundation with achieving its goal of enriching and preserving the religious values in Sr. Skrino. We request everyone who is able and willing to donate an amount of their choice to the following bank account:

Good people, join with the realization of our goal, let us together honor theheavenly protector!

MORE NEWS COMING SOON.....

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.