ЖИВОТ ЗА ИВО LIFE FOR IVO

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

ЖИВОТ ЗА ИВО LIFE FOR IVO

10314 Дарители
260271.26 EUR дарени от 500000 EUR
Организатор
Иво Методиев
Бенефициент
Иво Ивов Христов
Крайна дата
Край след 41 дни
Налична сума
14881.71 EUR
Иво Методиев организира кампания за Иво Ивов Христов
Край след 41 дни
Налична сума
14881.71 EUR

Здравейте, добри хора!

Много от вас познават Иво Христов като „българският Стивън Кинг”, други като най-младият български писател с цели 11 издадени книги за скромните си 22 години, но за нас той освен безспорен талант е и нашето скромно и обикновено момче, имащо една единствена мечта – да живее. Преди 9 години, той чува тежката диагноза „Неврофиброматоза-тип 2” и тогава започва същинската борба. За времето, в което той се бори, са извършени цели 16 мозъчни операции, всяка от които от тежка по-тежка. Тъй като заболяването му се характеризира с образуването на доброкачествени тумори в централната нервна система, шансът да се появяват нови образувания е голям. При премахването на един тумор, се активира друг, което налага операция след операция, а всяка следваща носи все по-голям риск за живота му.

Последствията вече са много - загуба на слух, засегнат говор, неподвижност.

Здравословното състояние на Ивчо се влоши през последните месеци. След белодробната инфекция, която го вкара в болница миналия месец, той отслабна още повече и от два месеца е на легло. Няма сили, храни се малко, не спи по цяла нощ от болки, но въпреки това прави рехабилитация вкъщи с голямо желание и вяра, че скоро ще се завърне към нормалния начин на живот и ще бъде отново на крака.
 
През годините сме изпратили стотици писма до клиники по целия свят, само и само да намерим поддържащо лечение, защото все още не е открито такова, което да го излекува напълно. 

След престоя в болница в София през юли, ни беше необходимо да потърсим помощ в УМБАЛ „Св.Георги“ в гр. Пловдив и спешен разговор с лекар-онкохематолог, д-р Спасов. Там след обстойно преглеждане на последната епикриза и състоянието му, за първи път бяхме насочени към лекарство, което има реалните шансове да помогне на Ивчо в борбата с туморите, които се намират на трудно достъпни места, включително тези в малкия таз, които както в България, така и в чужбина отказват да оперират заради сложността и сериозните последствия.

Лекарството се казва Koselugo и не е регистрирано в България, не се реимбурсира от НЗОК, а приложението му е без алтернатива. Беше ни препоръчано спешно да започнем 1-годишна терапия с него, като на този етап е важно да го закупим за следващите три месеца. Тук идват и лошите новини - сумата е крайно непосилна за нашето семейство. Опитахме се да се справим сами с малкото останали средства в дарителските сметки на Ивчо, за съжаление обаче успяхме да закупим лекарството само за 2 седмици, като последният прием ще бъде направен следващия понеделник и след това изпадаме в безизходица… Нужната сума за закупуването на лекарството Koselugo за три месеца е 72 620,21 евро.

За първи път от близо 10 години някой ни дава надежда, че можем да стопираме агресивното развитие на болестта. Не можем да се окажем точно сега, когато има реален шанс да спрем с операциите и да тръгнем по пътя на истинското възстановяване. Състоянието на Ивчо в момента е такова, че всяка следваща операция може да бъде фатална. Не можем да разчитаме на това… На този етап от борбата ни, вашата подкрепа е надеждата ни, че отново ще се справим.

След този 3-месечен прием на лекарството, Ивчо трябва да направи нов ЯМР преглед, за да се установи как е подействало лечението и дали е необходимо да бъде увеличена дозата. Както споменахме и по-горе, терапията трябва да продължи 1 година.

Молим ви, бъдете с нас в този труден момент. Вашата добрина и подкрепа могат да помогнат за пореден път на Ивчо да не губи вярата и да продължи да бъде наш пример и вдъхновение!

С благодарност,

Семейството на Иво Христов

Hello, good people!

Many of you know Ivo Hristov as "the Bulgarian Stephen King", others as the youngest Bulgarian writer with 11 published books in his modest 22 years, but for us he is not only an undeniable talent, but also our humble and ordinary boy with one dream - to live. 9 years ago, he heard the severe diagnosis of Neurofibromatosis-type 2 and then the real struggle began. In the time that he has been fighting, as many as 16 brain surgeries have been performed, each of them more severe than the last. Because his disease is characterized by the formation of benign tumors in the central nervous system, the chance of new growths appearing is high. As one tumor is removed, another is activated, necessitating surgery after surgery, and each successive one carries an increasing risk to his life.

The consequences are already many - hearing loss, affected speech, immobility.

Ivcho's health has deteriorated in recent months. After the lung infection that landed him in hospital last month, he has weakened further and has been bedridden for two months. He has no strength, eats little, does not sleep all night because of pain, yet he is doing rehabilitation at home with great desire and faith that he will soon return to normal life and be back on his feet.
Over the years, we have sent hundreds of letters to clinics all over the world, if only to find a supportive treatment, because none has yet been found that will cure him completely.

After a stay in a hospital in Sofia in July, we needed to seek help at St. George's University Hospital in the town. We needed help to find a doctor in St. George's Hospital in Plovdiv and had an urgent conversation with the oncohematologist, Dr. Spasov. There, after a thorough review of the latest epicrisis and his condition, we were directed for the first time to a drug that has a real chance to help Ivcho in the fight against tumors that are located in hard-to-reach places, including those in the pelvis, which both in Bulgaria and abroad refuse to operate because of the complexity and serious consequences.

The drug is called Koselugo and is not registered in Bulgaria, is not reimbursed by the NHIF, and its administration is without alternative. We have been advised to start a 1-year therapy with it urgently, and at this stage it is important to purchase it for the next three months. Here comes the bad news - the amount is extremely unaffordable for our family. We tried to manage on our own with the little money left in Ivcho's donation accounts, unfortunately, however, we were only able to purchase the medicine for 2 weeks, with the last appointment to be made next Monday, and then we are in a deadlock... The amount needed to purchase the Koselugo medicine for three months is 72 620,21 euros.

For the first time in nearly 10 years, someone is giving us hope that we can stop the aggressive development of the disease. We cannot turn up right now when there is a real chance to stop the operations and start on the road to true recovery. Ivcho's condition is such now that any further surgery could be fatal. We can't count on that... At this stage of our struggle, your support is our hope that we will make it again.

After this 3-month course of medication, Yvcho needs to have another MRI scan to determine how the treatment has worked and if the dose needs to be increased. As mentioned above, therapy should continue for 1 year.

Please bear with us during this difficult time. Your kindness and support can once again help Yvcho not to lose faith and continue to be our example and inspiration!

With gratitude,

Ivo Hristov's family

Виж още
Новини
5-ти юли 2024
Иво Методиев организира кампания за Иво Ивов Христов
СПЕШНО ПОМОГНЕТЕ HELP ME OUT IN A HURRY
‼️ИВЧО Е ОТЧАЯН‼️‼️СМАЗАН Е‼️НЕ СПИРА ДА МИСЛИ КАК ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛЕЧЕНИЕТО СИ‼️Здравейте,Добри хора!Включваме се с новини относно лечението на Иво. От... ‼️ИВЧО E ОТЧАЯН‼️‼️СМАЗАН Е‼️НЕ STOPS TO THINK HOW TREATMENT WILL CONTINUE СИ‼️Hello,Good people!We are joining in with news about Ivo's treatment. F...
 
19-ти юни 2024
Иво Методиев организира кампания за Иво Ивов Христов
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, Вълшебници! Благодарение на вас, днес имаме финансовата възможност да подсигурим лекарството "Koselugo" на Ивчо за следващите 80 дни. Леч... Thanks to you, today we have the financial opportunity to provide Ivo with the medicine "Koselugo" for the next 80 days. His treatment continues, and...
32100 EUR Плащане по фактура
0.61 EUR Транзакционна такса
28-ми май 2024
Иво Методиев организира кампания за Иво Ивов Христов
Актуална информация за състоянието на Ивчо Update on Ivcho's condition
Здравейте, Вълшебници! Пишем ви с новини относно състоянието на Ивчо. Изминаха два месеца от последната му операция и въпреки трудностите, той е вкъщи... Hello, Wizards! We are writing to update you on Yvcho's condition. It's been two months since his last surgery and despite the difficulties, he is hom...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.