Живот за мама Люба Life for Mama Luba

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Живот за мама Люба Life for Mama Luba

1572 Дарители
54786.93 EUR дарени от 130000 EUR
Организатор
Любка Андонова
Бенефициент
Любка Андонова
Крайна дата
Край след 11 дни
Налична сума
34034.09 EUR
Любка Андонова организира кампания за Любка Андонова
Край след 11 дни
Налична сума
34034.09 EUR

Лекарят: “Това лекарство е единственият ви шанс! Намерете го незабавно!”

Мили хора, ние сме Надя и Криси. Ще ви разкажем за борбата за живот на МАМА. Моля ви останете с нас, подайте ни ръка. През 2021 г. мама чу диагнозата “рак на маточната шийка с множество метастази”. Трябва да действаме БЪРЗО, защото времето не е страната на мама. Мама мина през редица лечения, но те не дадоха резултат.

Докторите казаха, че ЕДИНСТВЕНАТА й надежда е едно лекарство от САЩ. Сумата е НЕПОСИЛНА за нас.

Умоляваме ви, хора, отчаяни сме! МОЛИМ ВИ, помогнете на мама да живее!

Всички казват, че животът е миг. Звучи красиво, докато не се стане реалност и не се хванеш ръката на най-скъпия си човек, знаейки, че всеки миг може да е последен. Отчаяние, болка, ужас, страх са само думи, защото това, което изпитваме е много повече. Ние имаме любов, надежда и вярваме в доброто сърце на всеки. Мама ни отгледа, мен и сестра ми, сам самичка, грижеше се и за баба.

Винаги сме били ние четирите и се наложи да бъдем мъжки момичета, но сега сме безпомощни, скланяме глави и признаваме, че НЕ, не можем да се справим сами!

Скоро изгубихме баба, не искаме да изгубим и мама. Ще се борим до края да запазим семейството си. Всичко, което сме аз и сестра ми, дължим на нея. Ние сме три момичета, които неистово искат да прекарат още време заедно. Моля Ви, хора, помогнете семейството ни да остане цяло! Ние сме едно цяло и всичко има смисъл, когато сме заедно - в добро и в лошо, в здраве и болест. Силни сме, защото сме заедно. Имаме отчаяна нужда от помощ. Всеки ден шансът за живота на мама се изплъзва и сме безсилни, а на нея толкова много й се живее!

Мама е супергерой, дори след тежката диагноза тя не се отказа и не спря да вярва в доброто, да се бори. Цял живот сме разчитали на мама, а сега тя е изцяло разчита на нас и вас, хората, помогнете ни да й покажем, че доброто е част от нас, хората. Мама е несломима, добра, състрадателна, щедра, вдъхновяваща, а духът й и волята й са непоклатими. Откакто се разболя, всички мъки за тялото и духа си тя приема като изпитание и гледа напред, вярвайки. Мама никога не попита “Защо на мен?”. Тя смело мина през всичко - операции, химио- и лъчетерапии, и никога не спря да се бори. Борбата тя не води за себе си, а за нас – за мен и за сестра ми. Бори се, за да е майка още малко и да извърви следващите мигове от пътя на живота, редом до нас, да ни види булки и майки, както казва тя. Мама никога не спря да се развива, да учи, да работи, докато се бореше за живота си. Тя не престана да помага и да дарява на болни, на деца, на животни и да подкрепя всяка душица, имаща нужда от опора.

The doctor: 'This medicine is your only chance! Find it immediately!"

Dear people, we are Nadia and Krissy. We are going to tell you about MOM's fight for life. Please stay with us, give us a hand. In 2021, MOM heard the diagnosis of cervical cancer with multiple metastases. We need to act FAST because time is not MOM's country. Mom went through a number of treatments but they did not work.

The doctors said her ONLY hope was a drug from the US. The amount of money is IMPOSSIBLE for us.

Please people, we are desperate! PLEASE help mom live!

Everyone says life is a blink of an eye. It sounds beautiful until it becomes reality and you hold the hand of your dearest one, knowing that every moment could be your last. Despair, pain, terror, fear are just words because what we experience is so much more. We have love, hope and believe in the good heart of everyone. My mom raised us, me and my sister, by herself, she took care of grandma too.

It's always been the four of us and we've had to be man girls, but now we're helpless, bowing our heads and admitting NO, we can't do it alone!

We recently lost grandma, we don't want to lose mommy too. We will fight to the end to keep our family. We owe everything my sister and I are to her. We are three girls who are frantic to spend more time together. Please folks, help our family stay whole! We are one and everything makes sense when we are together - for better or for worse, in sickness and in health. We are strong because we are together. We desperately need help. Every day the chance of Mom's life slips away and we are powerless and she wants so much to live!

Mum is a superhero, even after her severe diagnosis she didn't give up and stop believing in the good, fighting. All her life we have relied on Mom, and now she is totally reliant on us and you people, help us show her that good is part of us humans. Mom is indomitable, kind, compassionate, generous, inspiring, and her spirit and will are unshakeable. Ever since she became ill, she has taken all the hardships to her body and spirit as a trial and looked forward, believing. Mom never asked "Why me?" She bravely went through everything - surgeries, chemo and radiation treatments, and never stopped fighting. She fought not for herself, but for us - for me and my sister. She fought to be a mother a little longer and to walk the next moments of life's journey, alongside us, to see us brides and mothers, as she says. Mom never stopped growing, learning, working as she fought for her life. She never stopped helping and giving to the sick, to children, to animals and supporting every soul in need of support.

Виж още
Новини
16-ти юли 2024
Любка Андонова организира кампания за Любка Андонова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, мили хора. БЛАГОДАРИМ ВИ от сърце за цялата подкрепа и помощ, която ни дадохте и то за толкова кратко време. Благодарение на всички вас, су... Hello, dear people. THANK YOU from the bottom of our hearts for all the support and help you have given us in such a short time. Thanks to all of you,...
20722.49 EUR Плащане по фактура
30.35 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.