Красива усмивка за Тея A beautiful smile for Thea

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Красива усмивка за Тея A beautiful smile for Thea

13 Дарители
2500 EUR дарени от 2500 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Вероника Ставрева
Бенефициент
Доротея Методиева Ставрева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
2500 EUR
Вероника Ставрева организира кампания за Доротея Методиева Ставрева
Приключила
Налична сума
2500 EUR

Здравейте на всички !

Казвам се Вероника и съм на 48 г. все още млада жена и майка на едно прекрасно и много добро дете, което за мен е целият ми свят и за което бих дала всичко, за да бъде тя щастлива !През май месец 2019 г за мое съжаление ми откриха Рак на гърдата и от този момент до днес аз започнах да се боря и да водя своята битка със тази коварна болест, за да живея и да бъда до детето си , да се грижа за нея , да я гледам как расте въпреки, че понякога покрай болките и трудните дни, когато не ми е било добре тя беше тази която въпреки че е все още малка се грижеше за мен , даваше ми лекарства , правеше ми чай , мереше ми кръвното и плачеше заедно с мен когато и аз плачех от нетърпимите болки .

До днес съм преминала през една операция за отстраняване на цялата дясна гърда и 12 лимфни възли заради тумор с големина над 10 см. голям колкото ябълка , след която преминах през 10 химиотерапии , 25 лъчетерапии , но за мое голямо съжаление всичко не свърши до тук а продължи да се появява болестта !

Малко след това се появи първата разсейка в главата на раменната кост в дясната ръка и кошмарът за мен започна отново ! Последваха още 6 химиотерапии и 10 лъчетерапии , след тях продължихме със подържащо лечение всеки месец през 21 дни аз влизах в болница за 3 дни за да ми вливат нужните лекарства с които да ме предпазват , но болестта продължаваше да се появява! Въпреки всичко което правеха лекуващите лекари на 5 януари 2023 г. ме оперираха отново този път заради разсейка, която се появи в един от прешлените в основата на гръбнака, която ми причиняваше нетърпими и зверски болки.

Всеки път когато трябва да вляза в болницата за поредната вливка на лекарствата, с които в момента все още ме лекуват тя плаче и ми се моли да не оставам в болницата, а да се прибера при нея , защото й липсвам много когато не съм до нея !

Аз ходя на работа , но има дни когато ми се налага да отсъствам от работа заради неразположенията които имам след вливането на химията с която ме лекуват и пак тя се грижи за мен когато ми е зле и лошо докато повръщам и преминат тези критични дни ! Имам и майка, която също живее с нас и ни помага с каквото може , но детето предпочита то да ми помага и да е до мен ! Бях омъжена близо 12 г . , но за съжаление малко след първата ми операция той ни напусна и реши да продължи живота си с жената с която беше започнал връзката си още в началото когато се разбра , че съм болна , тръгна си без да го е грижа нито за мен , че съм болна нито за детето си което без грам жал натовари с тежкия товар да гледа и да се грижи за болната си майка само без неговата подкрепа !

За това сега се обръщам към всички, които решат да ни подадат ръка и ни помогнат. да направя нещо хубаво , добро , нужно и полезно за това прекрасно дете което заслужава да има прекрасна усмивка !

С Тея посетихме Клиника Сити Дент, където бяха обявили , че ще бъдат извършени безплатни прегледи и след като този преглед беше направен се установи , че Тея има нужда от корекция на челюстите, за да и се наместят зъбките на правилните за тях места ! Преди този преглед аз я бях водила при друг ортодонт , направихме опит да се коригира тази неравност на зъбите със обикновени скоби , но не постигнахме никакви резултати !

От Клиниката ни казаха , че може да се направи тази корекция и зъбите и да си отидат на правилните за тях места , но това ще се получи ако и бъдат поставени брекети с който да се коригира челюста и , но ще трябва да се заплатят 4900 лв. !

Тази сума е непосилна за мен дори и да е на изплащане , защото нямам достатъчно добри доходи въпреки , че получавам заплата и пенсия поради болестта ми , всички разходи , задължения и сметки са изцяло моя грижа , няма на кого да разчитам , защото живея само с дъщеря ми и майка ми която е пенсионер и също като мен е оперирана от същото заболяване като моето така , че се справяме доколкото можем и съм принудена да търся начин за да направя нещо хубаво за детето си което наистина заслужава да има своята прекрасна усмивка и да не се тревожи от нападките на съученичките си които често я подигравали , че и били криви зъбите !

Надявам се със ваша помощ да подаря на детето си прекрасна усмивка и тя да бъде много щастлива и искам предварително да благодаря на всеки които се отзове и ми помогне да зарадвам това прекрасно и много силно дете което въпреки трудностите през които преминавам покрай болестта ми никога не пусна ръката ми и всеки един ден ми дава сила , кураж и стимул за да се боря и да живея за да бъда до нея , да бъдем заедно а това е нещо много ценно и такова дете е дар от Бога за всяка майка и Благословия за нея ! Дай Боже всеки да има такова силно и смело дете каквото е Тея за мен и аз не спирам да се боря и вярвам , че щом тя е до мен , щом сме заедно ще се преборя и ще спечеля тази битка с болестта и аз ще бъда отново здрава ! Бъдете здрави и отново Благодаря предварително на всеки които ми подаде ръка и ми помогне Тея да има прекрасна усмивка ! БЛАГОДАРЯ !

Hello everyone !

My name is Veronica and I am 48 years old still a young woman and mother of a wonderful and very good child, who for me is my whole world and for whom I would give everything to make her happy !In May 2019 unfortunately for me I was diagnosed with Breast Cancer and from that moment until today I started to fight and fight my battle with this insidious disease to live and be by my child , to take care of her , to watch her grow despite, that sometimes during the pain and the hard days when I was not well she was the one who even though she was still small took care of me , gave me medicine , made me tea , took my blood pressure and cried with me when I cried from the intolerable pain .

Till today I have undergone one surgery to remove the whole right breast and 12 lymph nodes because of a tumor of more than 10 cm. as big as an apple , after which I underwent 10 chemotherapies , 25 radiotherapies , but to my great regret it did not end there but the disease continued to appear !

Shortly after that the first scatter appeared in the head of the humerus in the right arm and the nightmare for me started again! Another 6 chemo treatments and 10 radiotherapy treatments followed , after that we continued with maintenance treatment every month for 21 days I went into hospital for 3 days to have the necessary drugs infused to protect me , but the disease kept coming ! Despite everything the doctors did on the 5th of January 2023 they operated on me again this time for a misalignment that had appeared in one of the vertebrae at the base of my spine which was causing intolerable and brutal pain.

Every time I have to go into the hospital for another infusion of the drugs they are currently still treating me with she cries and begs me not to stay in the hospital but to come home to her , because she misses me so much when I am not by her side !

I go to work , but there are days when I have to be absent from work because of the ailments I have after the infusion of the chemo they are treating me with and again she takes care of me when I am sick and unwell until I vomit and these critical days pass ! I also have a mother who also lives with us and helps us with whatever she can , but the child prefers her to help and be by my side ! I have been married almost 12 yrs . , but unfortunately shortly after my first surgery he left us and decided to continue his life with the woman he had started his relationship with from the beginning when he found out I was sick , he left without caring either for me being sick or for his child who without an ounce of pity he saddled with the heavy burden of looking after and caring for his sick mother alone without his support !

So now I appeal to all who decide to lend a hand and help us. to do something nice , good , necessary and useful for this wonderful child who deserves to have a beautiful smile !

Thea and I visited the City Dent Clinic where they had announced that free examinations would be carried out and after this examination was done it was found that Thea needed her jaws corrected to get her teeth in the right places for them ! Prior to this examination I had taken her to another orthodontist , we attempted to correct this misalignment of teeth with regular braces , but we did not get any results !

The Clinic told us , that this correction can be done and her teeth will go to their correct places , but this will work if braces are put on her to correct her jaw , but we will have to pay 4900 BGN . !

This amount is unaffordable for me even if it is on payment , because I do not have a good enough income although , I receive a salary and pension due to my illness , all expenses , debts and bills are entirely my concern , I have no one to rely on , because I live only with my daughter and my mother who is a pensioner and like me has been operated on by the same disease as mine so , so we manage as much as we can and I am forced to look for a way to do something nice for my child who really deserves to have her beautiful smile and not worry about the attacks of her classmates who often teased her about her crooked teeth !

I hope with your help I can give my child a beautiful smile and she will be very happy and I want to thank in advance everyone who responds and helps me to make happy this wonderful and very strong child who despite the difficulties I go through with my illness never let go of my hand and every day gives me strength , courage and encouragement to fight and live to be by her side , to be together and this is something very precious and such a child is a gift from God for every mother and a blessing for her ! God grant that everyone will have such a strong and brave child as Teja is for me and I do not stop fighting and I believe that if she is by my side , if we are together I will fight and win this battle with the disease and I will be healthy again ! Stay healthy and again thank you in advance to everyone who gave me a hand and help Teja to have a wonderful smile ! THANK YOU !

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.