Лято за деца без родители Summer for children without parents

Деца и младежи 0/0

Лято за деца без родители Summer for children without parents

25 Дарители
642.51 EUR дарени от 7752 EUR
Крайна дата
Край след 23 дни
Налична сума
642.5 EUR
Фондация Програма Генерация е организатор на кампанията
Край след 23 дни
Налична сума
642.5 EUR

Набираме парични дарения за летен лагер за 14 деца от общински дом за деца. Когато за тях не са организирани ангажиращи преживявания, децата и младежите в институциите не прекарват ваканцията по най-полезния начин. Някои стоят в дома и се затварят в себе си, а други обратното - прекарват времето навън и често попадат в проблемни ситуации и в групи с вредно и дори престъпно поведение. Ние полагаме всички усилия, за да осигурим по-цветно и пълноценно детство за децата, лишени от родителски грижи.

За лятото на 2024 г. организираме едноседмичен лагер във Врачанския Балкан! Избрахме този лагер, защото целим „изваждане“ на децата от изолираната им среда, поставяйки им определени предизвикателства. Те от своя страна стимулират вродената им креативност и спомагат за личната им изява.

Смяната на фокуса, различният поглед към света и собственото място в него, излизането от зоната на комфорт – това е начинът, по който всеки човек учи най-много. Интригуващ е и приключенският елемент. Той показва различен начин на живот и на прекарване на свободното време, осмисля и емоционално „зарежда“ младежите с позитивни и незабравими спомени. Спомага за това те да се опознаят по-нестандартен игрови път, като се учат да действат и работят в екип, който се поддържа, бори, спори, аргументира, доказва и в крайна сметка достига до своето познание и място в обществото.

За да могат децата да получат това преживяване са необходими 15 162 лева за 19 души общо. С тях ще заплатим разходите към организаторите на лагера за 14 младежи, 3-ма възпитатели и 2-ма инструктори. В цената е включено всичко необходимо за седем нощувки - лицензиран транспорт, настаняване на база пълен пансион в младежки еко център Очиндол, екипировка и материали за активностите, застраховка, ДДС.

Сумата не е малка, но с условията за децата и сигурността им не се правят компромиси. Двете преходни жилища, в които живеят младежите се намират в София, кв. Горна баня. Преходните жилища са центрове за настаняване от семеен тип към Столична община. Четиринадесет деца и младежи на възраст от 16 до 18 годишна възраст живеят в двете жилища за алтернативна грижа - Преходно жилище "Неофит Рилски" и Преходно жилище "Захари Стоянов", тъй като растат без родителска грижа.

Те всички учат, а някои и работят допълнително. Ние сме доброволци от фондация „Програма Генерация“ и подпомагаме уязвими деца, като се стремим да осигурим за тях условия за личностно развитие, подготовка за училище, насочване към подходяща професия. Това не се предоставя от държавата – нейните грижи се ограничават до подслон и изхранване. Затова се стараем да подготвяме децата за всичко, което ги очаква, когато напуснат социалната система, в която живеят сега. За тази цел развиваме менторска програма за доброволци, които подкрепят индивидуално децата и са тяхна опора днес и след навършване на пълнолетие. Всички ресурси за развитието на децата се осигуряват от дарения. Организираме уроци и обучения, културни мероприятия, почивки и приключенски екскурзии за младежите. И не на последно място - средства за създаване на уют и веселие при честване на общи и лични празници. С всичко, което правим за уязвимите деца и семейства, можете да се запознаете на нашата интернет страница: https://generation-program.com Столична община е осигурила много добри битови условия за децата, но няма достатъчно ресурс за организиране на ваканционни атракции, екскурзии и отдих сред природата и на море.

Това е призив за дарение, за да могат 14 деца без родители, както всички деца със семейства, да отидат на почивка, съчетана с полезни активности! Ще зарадваме дарителите със снимки и благодарности от децата и младежите, както и по традиция ще направим подробен отчет на изразходваните средства. За да следите изпълнението на кампанията и за да научавате за нашите нови инициативи, последвайте нашите страници във facebook, Instagram и LinkedIn. Нека дарим на тези деца лято, изпълнено с незабравими моменти и надежда за по-добро бъдеще! Помогнете ни, за да помогнем!

We are collecting cash donations for a summer camp for 14 children from a municipal children's home. When engaging experiences aren't arranged for them, children and youth in institutions don't spend their vacations in the most rewarding way. Some stay at home and withdraw into themselves, while others do the opposite - they spend time outside and often get into problematic situations and groups with harmful and even criminal behaviour. We make every effort to ensure a more colourful and fulfilling childhood for children deprived of parental care.

For the summer of 2024 we are organizing a one-week camp in the Vratsa Balkan! We have chosen this camp because we aim to "take" the children out of their isolated environment, giving them certain challenges. These in turn stimulate their innate creativity and help their personal expression.

The change of focus, the different view of the world and one's own place in it, getting out of the comfort zone - this is how each person learns the most. The adventure element is intriguing too. It shows a different way of life and of spending free time, it makes sense and emotionally "charges" the young people with positive and unforgettable memories. It helps them get to know each other in a more unconventional playful way, learning to act and work in a team that supports, fights, argues, argues, proves and ultimately reaches its knowledge and place in society.

In order for the children to have this experience, a total of 15,162 is needed for 19 people. This will pay the costs to the camp organizers for 14 youth, 3 educators and 2 instructors. The price includes everything needed for seven nights - licensed transport, accommodation on full board basis in the youth eco centre Ochindol, equipment and materials for the activities, insurance, VAT.

The amount is not small, but the conditions for the children and their safety are not compromised. The two transitional homes where the youth live are located in Sofia, in the district of. Gorna Banya. The transitional housing is a family-type accommodation centre of the Sofia Municipality. Fourteen children and young people aged 16 to 18 live in the two alternative care homes - Neofit Rilski Transitional Home and Zahari Stoyanov Transitional Home, as they grow up without parental care.

They are all studying and some of them are working additionally. We are volunteers from the Generation Programme Foundation and we support vulnerable children, trying to provide them with conditions for personal development, preparation for school, guidance to a suitable profession. This is not provided by the state - its care is limited to shelter and nutrition. That is why we try to prepare children for everything that awaits them when they leave the social system in which they now live. To this end, we are developing a mentoring programme for volunteers who support the children individually and are their support today and beyond adulthood. All resources for the children's development are provided by donations. We organize lessons and training, cultural events, vacations and adventure trips for the youth. And last but not least, funds to create comfort and cheerfulness when celebrating common and personal holidays. You can see everything we do for vulnerable children and families on our website: https://generation-program.com The capital municipality has provided very good living conditions for the children, but there are not enough resources to organize holiday attractions, excursions and recreation in nature and at the sea.

This is an appeal for donations so that 14 children without parents, as well as all children with families, can go on holiday combined with useful activities! We will delight donors with photos and thank you notes from the children and young people, and as is tradition, we will make a detailed report of the money spent. To follow the campaign and to learn about our new initiatives, follow our Facebook, Instagram and LinkedIn pages. Let's give these children a summer full of unforgettable moments and hope for a better future! Help us to help!

Виж още
Новини
10-ти юли 2024
Програма Генерация
Спаси лятото! Save the summer!
Скъпи приятели и поддръжници! Бихме искали да изразим дълбоката си признателност към всички, които вече се отзоваха на нашия призив и дариха за летния... Dear friends and supporters! We would like to express our deep gratitude to all those who have already responded to our appeal and donated to the summ...
 
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.