Матей-за слънчево детство Matthew-for a sunny childhood

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Матей-за слънчево детство Matthew-for a sunny childhood

280 Дарители
18569.55 EUR дарени от 17844 EUR
Организатор
Анелия Атанасова
Крайна дата
Край след 25 дни
Налична сума
10040.16 EUR
Анелия Атанасова е организатор на кампанията
Край след 25 дни
Налична сума
10040.16 EUR

Нашата история с Матей започна на 05.10.2022 г. Роди се 2.420 кг., чрез цезарово сечение...Веднага го поставиха в кувьоз, понеже адаптацията му се оказа трудна. Чакахме 11 дни да ни преместят в друга неонатология, а през цялото това време той беше на кислород, хранеше се чрез сонда и имаше много тежки апнеи.

Когато ни преместиха, мина и консултация с хирург, който след обстоен преглед ни каза и диагнозата - Вродена трахеомалация (congenital tracheomalacia, CTM), която е рядко заболяване, причиняващо колапс на трахеалната стена при дишане ....... и всички с облекчение си помислихме, че това е изпитанието, през което е трябвало да мине малкият Матей и че вече всичко ще бъде наред....  

След 52 дни в неонатология се прибрахме щастливи и спокойни... Веднага минахме за преглед през педиатър и по негови думи всичко беше уж нормално, докато един ден не забелязах, че Матей много трудно си свива крачетата.

Веднага, много притеснени, посетихме невролог, който го прегледа внимателно и ни обясни, че Матей има нужда от рехабилитация и трансфонтанелна ехография. Започнахме веднага  рехабилитацията, направихме и ехографията, но дори и след тези процедури, забелязах, че Матей не може да държи главата си свободно.

Времето минаваше, дори и след всички процедури, Матей продължаваше да изоставя от своите връстници. Въпреки това, семейството ни не се отказахме и продължихме с рехабилитацията и консултациите при невролог.
Минахме през образна диагностика( ЯМР...скенер), ЕЕГ и ЕМГ, докторите ни казаха, че горе долу изследванията са добре, но при поредната консултация и обстоен преглед, доцент Анатолий Найденов даде диагноза ДЦП - спастична диплегия-тежка форма...

За миг, светът спря, не можех да си поема въздух...., но бързо се съвзех и продължих с въпросите за....след това, какво следва, какво е небходимо още да се направи, как, защо......

Неврологът ни доцент Анатолий Найденов ни обясни, че трябва много бързо да се ориентираме за допълнителни изследвания в болница в Турция, тъй като в България, няма екип от неврохирург, ортопед и рехабилитатор, които евентуално бързо да дадат становище и да ни изготвят план за рехабилитация Затова дълго търсихме, но намерихме добра клиника , в която да направят обстоен преглед на Матей и след това насоки за неговото лечение.

Предстои преглед и рехабилитации в края на месец Февруари в клиника Ribem в Турция! След като го прегледат ще стане ясно какво ще бъде последващото лечение и рехабилитация. Силно вярвам и знам, че там могат адекватно и бързо да помогнат на Матей …

Но за целта, за тази първа стъпка към спокойно, усмихнато и слънчевото детство на Матей се обръщам към Вас с молба и зов за помощ, тъй като сумата се оказа непосилна за семейството ни!

Моля ви, мили хора, помогнете на Матей за неговата първа крачка в лечението си и надявам се и вярвам и за неговото прохождане❤️ Той се нуждае от вашата помощ и разбиране.

С обич, силна вяра и благодарност се обръщам към всички вас добри хора - майката на прекрасния МАТЕЙ.

Our story with Matthew began on 05.10.2022. He was born 2.420 kg., by caesarean section... They immediately put him in a cuboid, because his adaptation was difficult. We waited 11 days to be transferred to another neonatology, and all that time he was on oxygen, fed through a tube and had very severe apneas.

When we were moved, we had a consultation with a surgeon who, after a thorough examination, told us the diagnosis - Congenital Tracheomalacia (CTM), which is a rare condition that causes the tracheal wall to collapse when breathing....... and we were all relieved to think that this was the ordeal that little Matthew had to go through and that everything would be fine now....

After 52 days in neonatology we came home happy and relaxed... We immediately went for a check up through the pediatrician and according to him everything was supposedly normal until one day I noticed that Matthew was having a very hard time flexing his legs.

Immediately, very worried, we visited a neurologist who examined him carefully and explained that Matthew needed rehabilitation and a transfontanal ultrasound. We started the rehab right away and did the ultrasound, but even after these procedures, I noticed that Matthew could not hold his head freely.

Time passed, even after all the treatments, Matthew continued to be left behind by his peers. However, our family did not give up and continued with rehabilitation and neurologist consultations.
We went through imaging diagnostics( MRI...scanner), EEG and EMG, the doctors told us that the top to bottom tests were fine, but at the next consultation and thorough examination, Associate Professor Anatoly Naydenov gave a diagnosis of cerebral palsy - spastic diplegia-severe form...

For a moment, the world stopped, I couldn't breathe...., but I quickly recovered and continued with the questions about....then, what's next, what more needs to be done, how, why......

Our neurologist, Associate Professor Anatoly Naydenov, explained to us that we should very quickly look for further tests in a hospital in Turkey, as in Bulgaria, there is no team of neurosurgeon, orthopaedic surgeon and rehabilitation specialist, who could possibly quickly give an opinion and prepare a rehabilitation plan for us So we searched for a long time, but found a good clinic , where they would do a thorough examination of Matthew and then guidelines for his treatment.

We are going to have a check-up and rehabilitation at the end of February at Ribem clinic in Turkey! Once he is examined it will be clear what the further treatment and rehabilitation will be. I strongly believe and know that they can adequately and quickly help Matthew ...

But for this purpose, for this first step towards a calm, smiling and sunny childhood of Matthew I am turning to you with a request and a call for help, as the amount proved to be unaffordable for our family!

Please dear people, help Matthew for his first step in his treatment and I hope and believe for his прохождане❤️ He needs your help and understanding.

It is with love, strong faith and gratitude that I turn to all you good people - the mother of the wonderful MATTHEW.

Виж още
Новини
10-ти юли 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment
Моля за заплащане за хотел в Кавала за рехабилитация на Матей… Please pay for a hotel in Kavala for Matthew's rehabilitation...
640.5 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
9-ти юли 2024
Анелия Атанасова
Напред и нагоре ❤️ Onwards and upwards ❤️
Здравейте усмивки…от доста време не съм писала тук😊продължаваме с рехабилитацията на Матей…страх ме е да се похваля🙈но дано имаме късмет и се получат... Hello smiles...it's been a long time since I posted here😊we are continuing with Matthew's rehabilitation...I'm scared to brag🙈but hopefully we'll be l...
 
7-ми май 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Моля за превод за количка на Матей и позиционираща седалка…благодаря ви ☺️ Посещеваме рехабиталиция…напредва бавно…За съжаление се нуждаем от специалн... Please translate for Matthew's stroller and positioning seat...thank you ☺️ We are attending rehab...progressing slowly...unfortunately we need specia...
2838 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.