Надежда за Христо Hope for Hristo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
651 Дарители
11942.52 EUR дарени от 22825 EUR
Организатор
Мария Чушкова
Бенефициент
Христо Вълев Чушков
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR
Мария Чушкова организира кампания за Христо Вълев Чушков
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR

Благодарим Ви Ангели-Хранители на Христо!!! Thank You Guardian Angels of Christo!!!

7-ми октомври 2023

 Мили хора, благодарим Ви с цялата си душа,  че дарихте НАДЕЖДА НА ХРИСТО! Благодарим от сърце на невероятния екип от болница "Бируни" Истанбул! Христо вече не е известен като "мъжът с половината череп" , защото всички Вие върнахте неговото достойнство. Христо прекара месец и половина в Истанбул. Лекарите лекуваха инфекции и стабилизираха състоянието на  Христо, за да пристъпят към тежката операция за реконструкция на черепа. Операцията се състоя на 14.09. - много тежка и рискована операция сперед неврохирурзите, но Христо е боец и премина и през това изпитание геройски. Раната на главата беше огромна и всеки ден, в продължение на 3 седмици, неврохирурзите следяха развоя на нещата около нейното зарастване. По-голямата част от скобите на операцията са свалени, но тъй като има една част, която малко по-трудно зараства, неврохирурзите решиха да останат така още един месец. Лекуващите лекари ни посъветваха  Христо да бъде изписан, защото по-дългият престой в болница крие риск от вътреболнични инфекции. И така Хисто вече си е вкъщи. След един месец предстои сваляне на скобите, контролен преглед и консултации със специалисти-невролози и  ортопеди, допълнителни изследвания и за първи път ЕЕГ на мозъка, което в Бълтария молехме да бъде направено, но ни се подсмихваха и дори не ни обясниха, че без череп няма как да бъде направено.

Семейството ни е малко по-спокойно, защото за първи път след 14 месеца доктори гледат Христо не като безнадежден случай, а като съвсем нормален пациент, за когото полагат адекватни грижии и назначават адекватна терапия след направени изследвания, защото не ни "набиват" в главите, че всичко е безнадеждно и "да свикваме с това сътояние на Христо, че и много по-тежко да очакваме"/съжалявам да го кажа, но това са думи на родни лекари/. Тръгнахме по един много тежък път, но такъв оказа се, че има...Ще се опитваме да "поправим"  това в състоянието на Христо, което в България допуснаха да се случи и неглежираха. 

Добри хора, нищо от това нямаше да се случи без вас! Да лекарите са чудесни - назначават терапия, оперираха Христо, но как щяхме да стигнем до тях, ако не беше Вашето милосърдие, съпричастие и щедрост?! Да знаеш, че там някъде, някой непознат съпреживява твоята драма и болка и отделя наистина от залъка си, за да ти помогне - това е велико!

Борбата за достойния живот на Христо продължава и той  ще има нужда от Вас - Хората с големи сърца!

 

Бъдете благословени!

 

Dear people, we thank you with all our soul for giving HOPE to CHRIST! Thank you from the bottom of our hearts to the amazing team at Biruni Hospital Istanbul! Hristo is no longer known as "the man with half a skull" because you all gave him back his dignity. Hristo spent a month and a half in Istanbul. Doctors treated infections and stabilized Christo's condition to proceed with the difficult skull reconstruction surgery. The operation took place on 14.09. - It was a very difficult and risky operation in the eyes of the neurosurgeons, but Hristo is a fighter and went through this ordeal heroically. The head wound was huge and every day, for 3 weeks, the neurosurgeons monitored the development of things around its healing. Most of the staples of the surgery were removed, but since there was one part that was a little harder to heal, the neurosurgeons decided to leave it that way for another month. The doctors treating us advised that Christo should be discharged because a longer stay in hospital carries a risk of hospital-acquired infections. So Christo is now home. In a month's time, we will have the braces removed, a follow-up examination and consultations with specialists-neurologists and orthopedists, further tests and for the first time an EEG of the brain, which we asked to have done in Bultaria, but they scoffed at us and didn't even explain that without a skull it can't be done.

Our family is a bit more relaxed because for the first time after 14 months doctors see Christo not as a hopeless case, but as a completely normal patient, for whom they take adequate care and prescribe adequate therapy after the tests, because we are not "drilled" in our heads that everything is hopeless and "to get used to this state of Christo, and much harder to expect" / sorry to say, but these are the words of native doctors /. We have started on a very difficult path, but it turns out that there is one... We will try to "fix" this condition of Christo, which in Bulgaria they allowed to happen and did not care.

Good people, none of this would have happened without you! Yes the doctors are wonderful - they prescribe therapy, they operated on Christo, but how would we have reached them if it were not for your compassion, empathy and generosity!! To know that out there, somewhere, a stranger empathizes with your drama and pain and is really giving of his or her dowry to help you - that is great!

The fight for Hristo's dignified life continues and he will need you - People with big hearts!

Be blessed!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.