Надежда за Христо Hope for Hristo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
651 Дарители
11942.52 EUR дарени от 22825 EUR
Организатор
Мария Чушкова
Бенефициент
Христо Вълев Чушков
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR
Мария Чушкова организира кампания за Христо Вълев Чушков
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR

Новини News

31-ви октомври 2023

Скъпи хора, Спасители на Христо, Христо  отново има нужда от Вашето милосърдие!

Преди четири месеца заедно поведохме борба за живота на един млад мъж, дамгосан като "безнадежден случай", но  доказахме, че когато сме заедно, доброто побеждава и най-страшните прогнози! 

  Както знаете Христо е в състояние на будна кома и БЕШЕ  известен като "мъжът с половината череп"-  до момента, в който  всички Вие върнахте неговото достойнство. Христо прекара месец и половина в Истанбул. Лекарите лекуваха инфекции и стабилизираха състоянието на  Христо, за да пристъпят към тежката операция за реконструкция на черепа. Операцията беше успешна, но Христо остана дълго време в болницата за наблюдение. Раната на главата беше огромна и всеки ден, в продължение на 3 седмици, неврохирурзите следяха развоя на нещата около нейното зарастване. По-голямата част от скобите на операцията са свалени, но тъй като има една част, която малко по-трудно зараства, докоторите решиха скобите на това място да останат така още един месец. Лекуващите лекари ни посъветваха  Христо да бъде изписан, защото по-дългият престой в болница крие риск от вътреболнични инфекции.  Хисто вече един месец си е вкъщи и настъпва моментът за  сваляне на скобите, контролен преглед и консултации със специалисти-невролози, офталмолози и  ортопеди, допълнителни изследвания и за първи път ЕЕГ на мозъка.

Докато Христо беше в болницата, офталмолозите установиха, че окото, което беше поразено поради безхаберие в България, е пробито и е път за инфекции, които могат да мигрират до мозъка. Предложиха операция за поставяне на мембрана, която да предотвратява евентуалното проникване на  инфекции. Тъй като Христо беше опериран наскоро, тази операция беше отложена. Може би сега, при повторното ни връщане, такава ще бъде направена. 

Средствата, които събираме за лечението на Христо, са на изчерпване...Точната сума, от която се нуждаем , не можем да определим. Прилагам оферта само за операцията на окото с предполагаем престой от 10 дни. Транспортирането на Христо до болницата също е свързано със страшно много разходи-необходима е линейка с доктор реаниматор, а цената е ...10000 лева отиване и връщане. При първото ни посещение транспортирането заплатихме със собствени средства, но сега вече и те привършиха.

Добри хора, нищо от това нямаше да се случи без вас! Да лекарите са чудесни - назначават терапия, оперираха Христо, но как щяхме да стигнем до тях, ако не беше Вашето милосърдие, съпричастие и щедрост?! Да знаеш, че там някъде, някой непознат съпреживява твоята драма и болка и отделя наистина от залъка си, за да ти помогне - това е велико!

Борбата за достойния живот на Христо продължава и той  има нужда от Вас - Хората с големи сърца!

 

Бъдете благословени!

 

Dear people, Saviors of Christo, Christo needs your mercy again!

Four months ago, together, we fought for the life of a young man who was labeled as a "hopeless case", but we proved that when we are together, good overcomes even the most dire predictions!

As you know, Christo is in an awake coma and WAS known as "the man with half a skull"- until you all gave him back his dignity. Christo spent a month and a half in Istanbul. Doctors treated infections and stabilized Christo's condition to proceed with the difficult skull reconstruction surgery. The surgery was successful, but Christo remained in the hospital for a long time for observation. The head wound was huge and every day, for 3 weeks, the neurosurgeons monitored the progress of things around its healing. Most of the surgery staples were removed, but since there was one part that was a little harder to heal, the docs decided to leave the staples in that spot like that for another month. Our doctors advised Christo to be discharged because a longer stay in hospital poses a risk of hospital-acquired infections. Christo has now been home for a month and it is time for the staples to be removed, a follow-up examination and consultations with specialists-neurologists, ophthalmologists and orthopedists, further tests and for the first time an EEG of the brain.

While Christo was in the hospital, the ophthalmologists discovered that the eye, which had been damaged due to neglect in Bulgaria, was punctured and was a pathway for infections to migrate to the brain. They suggested surgery to insert a membrane to prevent possible infections from entering. Since Christo had surgery recently, this surgery was postponed. Perhaps now, when we return again, one will be done.

The funds we are raising for Christo's treatment are running out...The exact amount we need , we cannot determine. I am enclosing a quote for the eye surgery only with an estimated stay of 10 days. The transportation of Christo to the hospital is also very costly-an ambulance with a resuscitation doctor is needed, and the cost is ...10000 BGN round trip. On our first visit we paid for the transport with our own money, but now they are running out.

Good people, none of this would have happened without you! Yes the doctors are wonderful - they prescribe therapy, they operated on Christo, but how would we have reached them if it wasn't for your kindness, compassion and generosity! To know that out there, somewhere, a stranger empathizes with your drama and pain and is really giving of his or her dowry to help you - that is great!

The fight for Hristo's dignified life continues and he needs you - People with big hearts!

Be blessed!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.