Надежда за Калоян Hope for Kaloyan

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Надежда за Калоян Hope for Kaloyan

41 Дарители
1905.86 EUR дарени от 52500 EUR
Организатор
Гергана Колева
Бенефициент
Калоян Димов
Крайна дата
Край след 31 дни
Налична сума
1905.86 EUR
Гергана Колева организира кампания за Калоян Димов
Край след 31 дни
Налична сума
1905.86 EUR

Здравейте Уважаеми Дарители, Днес Ви пишем с доверие и уважение ,както й чувство за споделеност … Нашето желание е да присъстваме в платформата „Павел Андреев“ с огромната си вяра в доброто.

Нашият син Калоян Димов е на 4 години. Диагнозата на Калоян Димов е "перивентрикуларна левкомалация". Състоянието се причинява от хипоксия (липса на кислород) по време на раждане. За наше щастие през 2023г. след три годишни усилия да се справим сами в търсене на възможности в България лекарите ни дадоха добри възможности и решение по отношение на лечението на Калоян.

Първоначално направихме преглед на детето във Виена, Австрия, при проф. Гюнтер Бернерт с оглед диагностика и потенциално предложение за лечение. За жалост проф. Гюнтер Бернерт ни предложи три седмици след прегледа краткотрайно и скъпоструващо лечение. В периода от 14.08.2023 г. до 26.08.2023 г. ние предприехме пътуване до гр. Истанбул, Република Турция в търсене на алтернатива и възможности за лечение. .В болница "Бируни" в гр. Истанбул бяха направени пълни изследвания на Калоян Димов - кръвни изследвания, ехографии, ЕЕГ изследване, скенер и други .На детето не бе открит генетичен проблем. Тестовете и анализите на Калоян бяха с отлични показатели. Проф. д-р Емер Башар извърши оперативно лека корекция на очите на Калоян.

Детето е преглеждано многократно в България, няма увреждане на зрението, но се оказа реално, че е далекоглед и това компрометира заниманията с него и ефективността на провежданата рехабилитация изобщо. На Калоян бе съставен план за лечение и на 27.09.2023г. детето ни претърпя оперативна интервенция за поставяне на ботокс, както й освобождаване на мускули на лява ръка и дясно краче в арменската болница в гр. Истанбул под ръководството на Проф. Доктор Йенер Темели. Последващата интензивна рехабилитация бе поета от Проф. Доктор Назиф Екин Акалан и Проф. Борджу Семин. Ние проведохме интензивна рехабилитация на Калоян в рамките на 16 седмици приблизително и имаме ефективен престой от 5 месеца в Турция.

Всички вероятно ще се запитат какво постигнахме и какъв е точно проблема? Калоян все още не ходи самостоятелно, но ходи вече с ортези и с наша помощ. Детето е емоционално отзивчиво, говори все още недостатъчно и ние ………………..имаме шанса да му помогнем да бъде осъзнат, да порасне здрав и да стане самостоятелен. Независимо от възрастта си Калоян работи ежедневно и ние можем само да се учим от неговата упоритост.

Професорите на Калоян го очакват в Турция през м.Август 2024г. за контролни прегледи, гейт анализ на моториката на тялото, евентуална смяна на ортези и последващи рехабилитации.На нас не ни достигат все още средства за необходимите прегледи и около 200 сесии интензивна рехабилитация….

Нашата приказка не е като всички, има й тъга и радост …сега, когато я четем.. Това е нашата приказка, която днес споделяме с Вас….в търсене на смисъла на всичко дотук и Вашата съпричастност!

Родителите на Калоян

Hello Dear Donors, Today we write to you with trust and respect , as well as a sense of sharing ... Our desire is to be present in the platform "Pavel Andreev" with our great faith in the good.

Our son Kaloyan Dimov is 4 years old. Kaloyan Dimov's diagnosis is "periventricular leukomalacia". The condition is caused by hypoxia (lack of oxygen) during childbirth. Fortunately for us, in 2023, after three years of trying to cope on our own while looking for options in Bulgaria, doctors gave us good options and a solution regarding Kaloyan's treatment.

Initially we had the child examined in Vienna, Austria, by prof. Günter Bernert with a view to diagnosis and a potential proposal for treatment. Unfortunately prof. Günther Bernert offered us short-term and costly treatment three weeks after the examination. In the period from 14.08.2023 to 26.08.2023 we undertook a trip to the city of. Istanbul, Republic of Turkey in search of alternative and treatment options. At Biruni Hospital in Istanbul, we were able to visit the Istanbul Hospital. We did a complete examination of Kaloyan Dimov - blood tests, ultrasound, EEG, scanner, etc. Kaloyan's tests and analyses were excellent. Prof. Dr. Emer Bashar performed surgical minor correction of Kaloyan's eyes.

The child was examined many times in Bulgaria, he had no visual impairment, but it turned out that he was farsighted and this compromised the activities with him and the effectiveness of the rehabilitation in general. A treatment plan was drawn up for Kaloyan and on 27.09.2023 our child underwent a surgical intervention for the insertion of Botox, as well as the release of her left arm and right leg muscles in the Armenian hospital in the town of Kaloyan. She was treated by Prof. Dr. Yener Temeli. The subsequent intensive rehabilitation was undertaken by Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan and Prof. Dr. Borju Semin. We conducted intensive rehabilitation of Kaloyan for 16 weeks approximately and had an effective stay of 5 months in Turkey.

Everybody will probably ask what did we achieve and what exactly is the problem? Kaloyan is still not walking on his own, but he is walking with orthotics and with our help. The child is emotionally responsive, he still does not speak enough and we ....................have the chance to help him to be aware, grow up healthy and become independent. Regardless of his age, Kaloyan works every day and we can only learn from his perseverance.

Kaloyan's professors are expecting him in Turkey in August 2024 for check-ups, gate analysis of body motor skills, possible change of orthoses and further rehabilitation.We are still short of funds for the necessary check-ups and about 200 sessions of intensive rehabilitation....

Our tale is not like all, it has sadness and joy ...now that we read it.. This is our tale that we share with you today....in search of the meaning of it all so far and your empathy!

Kaloyan's parents

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.