Надежда за Гоги Hope for Gogi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10901 Дарители
233808.37 EUR дарени от 204517 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Владимир Диамандиев
Бенефициент
Георги Диамандиев - Гоги
Крайна дата
Приключила
Налична сума
312.56 EUR
Владимир Диамандиев организира кампания за Георги Диамандиев - Гоги
Приключила
Налична сума
312.56 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

20-ти ноември 2023
Здравейте, мили приятели ! Приложени ще намерите касовите бонове от последните закупени лекарства с цел лечение на Гоги. Измина доста време от както не сме споделяли информация относно неговото състояние. Както вече знаете от предходният път, на 1ви юни се прибрахме отново вкъщи, защото ни беше отказано да се затвори трахеостомата на нашето малко момче. Причината беше, че според докторите, той не може да се храни нормално. Веднага след прибирането ни вкъщи започна постепенно захранване и тренировки. От средата на юни до сега, нашият герой се храни и пие вода, само и единствено през устата! Машината за дишане беше използвана за последно, в средата на месец май. Гоги излиза всеки ден на разходка и обожава да е навън. Помните, че когато ни изписаха от Турция той приемаше 7 много тежки лекарства, които не му позволяваха да диша нормално. Сега вече към 19.11.2023г. лекарствата, които приема са точно 2, без да броим хранителните добавки. В следствие на тежкото заболяване, нашият герой беше загубил всички свои научени умения, беше напълно неподвижен и имаше и период, в който дори не ни разпознаваше. Сега нещата са по-различни. Той отново движи с всички сили ръце и крачета (макар и доста некоординирано). Започнахме тренировки, за възвръщане на умението да държи глава (все още сме далече от истината, но се вижда желанието и искрата в очите му). Най-големият успех е това, че той отново възвърна всички свои емоции и ни разпознава перфектно!!! Обожава да се храни ( с лъжичка през устата ) и да прави всекидневните си упражнения. Най – много обича да бъде гушкан и да излиза на разходка. Колкото до гърчовете, когато е буден, той няма да направи нито един ( звучи невероятно, но си мислим, че се е научил да ги владее ). Прави ги, когато заспи, те не са толкова силни, както преди (около 30 секунди е максимума). Достигат до 7-8 по време на сън. Силно се надяваме, че с времето и това ще отмине. Надяваме се и че ще дойде и момента, когато ще махнем тази трахеостома и отново ще можем да чуем гласа на нашето момче. Самият факт, че Гоги е с нас е истинско чудо!!! Благодарим на всички Вас, които отворихте сърцата си и помогнахте на нас и малкото ни момче да достигнем до този момент. Пътят ще е много дълъг и труден! Битката продължава! Искрено ваши, Семейство Диамандиеви Hello dear friends ! Attached you will find the receipts from the last medicines purchased for Gogi's treatment. It has been a while since we have shared information regarding his condition. As you already know from the last time, on the 1st of June we went home again because we were denied to close our little boy's tracheostomy. The reason was that according to the doctors, he could not eat normally. As soon as we got home, we started gradual feeding and training. Since mid-June until now, our hero has been eating and drinking water, only by mouth! The breathing machine was used for the last time, in the middle of May. Gogi goes for a walk every day and loves being outside. You will remember that when we were discharged from Turkey he was on 7 very heavy medications that prevented him from breathing normally. Now as of 11/19/2023 the medications he is taking are exactly 2, not counting the supplements. As a result of his severe illness, our hero had lost all his learned skills, was completely immobile and there was also a period where he didn't even recognize us. Now things are different. He is moving his arms and legs with all his strength again (albeit rather uncoordinated). We've started training him to regain the ability to hold his head (we're still a ways off, but you can see the desire and sparkle in his eyes). The biggest success is that he has regained all his emotions and recognizes us perfectly!!! He loves to eat ( with a spoon through his mouth ) and do his daily exercises. Most of all he loves being cuddled and going for a walk. As for the seizures, when he is awake he won't do one ( sounds amazing but we think he has learned to master them ). He does them when he falls asleep, they are not as loud as they used to be ( about 30 seconds is the max ). They get up to 7-8 during sleep. We are very hopeful that with time this will go away too. We also hope that the time will come when we can remove this tracheostoma and we can hear our boy's voice again. The very fact that Gogi is with us is a true miracle!!! Thank you to all of you who opened your hearts and helped us and our little boy reach this moment. The road will be very long and difficult! The battle continues!
393.15 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.