Надежда за Поли Hope for Polly

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Надежда за Поли Hope for Polly

60 Дарители
1758.63 EUR дарени от 29655 EUR
Организатор
Николета Димова
Бенефициент
Полина Красимирова Димова
Крайна дата
Край след 298 дни
Налична сума
1758.49 EUR
Николета Димова организира кампания за Полина Красимирова Димова
Край след 298 дни
Налична сума
1758.49 EUR

Поли се роди на 19.11.2012 г. Раждането ѝ се случи 6 седмици по-рано от определения термин. На третия ден след раждането ѝ, бе открита хидроцефалия и агенезия на корпус калозум. На 03.12.2012 г. ни изпратиха на лечение в София в Неонатологично отделение на Университетска болница. При престоя ѝ за лечение там беше установена и хромозомна аномалия. При изписването на Поли на 29.12.2012 г. ѝ беше назначена рехабилитация, провеждането, на която продължава непрестанно и до сега. На 1г. 4м. и беше поставена диагнозата Детска церебрална парализа – Спастична дисплегия на долни крайници. Провеждали сме рехабилитационни процедури в СБДПЛРДЦП „ Света София ” ; СБР – Национален комплекс – Момин проход ; СБР – Национален комплекс – Банкя. Напредъкът на детето беше минимален и реших да потърся консултация в чужбина. След проведени три курса на лечение в Турция, състоянието ѝ стана значително по-добро. Поли продължава да се бори, показва, че от рехабилитацията и труда има полза напредва усилено, но има още какво да се желае, за да се оправи напълно. На нея й предстои преливане на стволови клетки в „Liv Hospital” в Истанбул, Турция (лечение, което не се финансира у нас). За него са нужни 10 000$ за всяко вливане (необходими са минимум 4 вливки), а общата сума за всички вливки е 40 000$ - сума непосилна за семейството ни. Същевременно с това е нужна и рехабилитация отново в Турция, която също не е никак евтина. Поли продължава смело и борбено напред. Въпреки всички трудности, детето с увереност и желание продължава своята борба. Всичко се случва бавно, но ние не спираме да вярваме, че Поли ще се оправи. Отскоро посещаваме друг център, за който представям оферта. Там с детето работят рехабилитатори специалисти. Освен това се оказва, че за Поли е особено важно и полезно да се прилага хидротерапия, затова тя вече използва и такива процедури, които дават резултат. В Турция състоянието ѝ се следи от няколко специалисти - очен лекар, невролог, генетик, ортопед и лекар за сколиозата ѝ. Също така продължават да се изработват шини за детето, с които то успява да се задържи изправено за период от 10 мин по няколко пъти. Тези успехи Поли постига с много труд и упоритост, благодарение на рехабилитациите. За жалост са ни нужни още доста средства, за да продължим.

Polly was born on 19.11.2012. She was born 6 weeks earlier than her due date. On the third day after her birth, hydrocephalus and agenesis of corpus callosum was detected. On 03.12.2012 we were sent for treatment in Sofia in the Neonatology Department of University Hospital. During her stay there for treatment chromosomal abnormality was also detected. Upon Polly's discharge on 29.12.2012, she was assigned rehabilitation, which has been ongoing until now. She was diagnosed with Cerebral Palsy - Spastic Lower Extremity Dysplasia at the age of 1 year 4 years. We have carried out rehabilitation procedures in the SBRDC " St. Sofia " ; SBR - National Complex - Momin Pass ; SBR - National Complex - Bankya. The child's progress was minimal and I decided to seek consultation abroad. After three courses of treatment in Turkey, her condition became significantly better. Polly continues to struggle, showing that rehabilitation and work has benefited she is progressing hard, but there is still much to be desired for her to fully recover. She is due to have a stem cell transfusion at Liv Hospital in Istanbul, Turkey (a treatment that is not funded in this country). It requires $10,000 for each infusion (a minimum of 4 infusions are needed) and the total for all infusions is $40,000 - an amount unaffordable for our family. At the same time, rehabilitation is needed again in Turkey, which is not cheap either. Polly continues bravely and struggling forward. Despite all the difficulties, the child continues her fight with confidence and desire. Everything is happening slowly, but we keep believing that Polly will get better. Recently we have been visiting another centre for which I am presenting an offer. Specialist rehabilitators work with the child there. In addition, it turns out that for Polly it is especially important and useful to apply hydrotherapy, so she is already using such treatments, which are producing results. In Turkey, her condition is monitored by several specialists - an eye doctor, a neurologist, a geneticist, an orthopedist and a doctor for her scoliosis. They also continue to make splints for the child, with which she manages to stay upright for a period of 10 minutes several times. Polly achieved these successes with hard work and perseverance, thanks to the rehabilitation. Unfortunately we need a lot more resources to continue.

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.