Нека помогнем на Асен в борбата с левкемията Let's help Assen in the fight against leukemia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
83 Дарители
2363.61 EUR дарени от 199404 EUR
Организатор
Вера Стоилова
Бенефициент
Асен Димитров Петрунов
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
317.81 EUR
Вера Стоилова организира кампания за Асен Димитров Петрунов
Край след 9 дни
Налична сума
317.81 EUR

Новини 27.02.24г News 27.02.24

27-ми февруари 2024

С голяма надежда и благодарност Ви съобщаваме, че благодарение на Вашата безкрайна подкрепа и силния дух на Асен, той е изписан от болницата. Той постигна значителен прогрес и сега е във фаза на възстановяване, но пътят към пълното оздравяване все още е дълъг и изпълнен с предизвикателства.

Въпреки че Асен вече е извън болничната среда, се налага редовно, по няколко пъти седмично, да посещава медицинския център в Хайделберг за различни изследвания и терапии. Тези допълнителни медицински процедури са важни за неговото възстановяване, но също така водят до значителни финансови тежести, като международен гражданин. Средствата, които набираме, ще помогнат за покриването на тези изключително важни разходи.

В този ключов момент от битката на Асен, Вашата подкрепа е по-важна от всякога за връщането му към пълноценен живот, което означава и възможността той отново да бъде с нашата дъщеря, която е в България. Всяко дарение ни приближава една стъпка по-близо до момента, в който Асен ще може да се върне при нея.

Всеки принос, независимо от неговия размер, има огромно значение за нас. Моля, ако имате възможност, дарете и споделете нашата кампания с вашите приятели, колеги и близки.

Благодарим Ви от сърце за всяка форма на подкрепа и доброта. Бъдете здрави и не забравяйте, че заедно можем да преодолеем всичко.

It is with great hope and gratitude that we inform you that thanks to your endless support and Assen's strong spirit, he has been discharged from the hospital. He has made significant progress and is now in the recovery phase, but the road to full recovery is still long and fraught with challenges.

Although Assen is now out of the hospital environment, he has to visit the Heidelberg Medical Center regularly, several times a week, for various tests and therapies. These additional medical procedures are important for his recovery, but also entail a significant financial burden as an international citizen. The funds we are raising will help cover these crucial expenses.

At this pivotal time in Assen's battle, your support is more important than ever for his return to a full life, which also means the opportunity for him to be with our daughter who is in Bulgaria again. Every donation brings us one step closer to the moment when Assen can return to her.

Every contribution, no matter its size, makes a huge difference to us. Please, if you are able, donate and share our campaign with your friends, colleagues and family.

Thank you from the bottom of our hearts for any form of support and kindness. Stay healthy and remember that together we can overcome anything.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.