Нека помогнем на Дани Neka, let's help on Dani.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Нека помогнем на Дани Neka, let's help on Dani.

821 Дарители
30644.15 EUR дарени от 153388 EUR
Организатор
Нина Лазарова
Бенефициент
Данаил Ивайлов Павлов
Крайна дата
Край след 132 дни
Налична сума
6257.86 EUR
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Край след 132 дни
Налична сума
6257.86 EUR

С огромна мъка и болка в сърцето, скъпи Приятели, Ви пише лелята на Данаил, с молба за помощ.

Моля Ви да му дадете шанс да победи рака за втори, надяваме се за последен път!

Данаил е почти на 17 години, когато един ден забелязва подуване в областта на единия тестис. Следва година в прегледи и консултации с уролози и специалисти,  множество изследвания, операция и хистологии, и от резултатите, след почти година от самото начало, се стига до диагнозата  - рабдомиосаркома – ембрионален тип. Той вече е на 18 години и е нито дете, нито възрастен.

От детска клиника не могат да го лекуват защото не е дете, а онкологичната клиника за възрастни казват, че видът на тумора не е типичен в неговата възраст, и че лечение при тях за него няма.

Семейството ни открива надежда в клиника в Турция.

С помощта на приятелите, съученици от училището, в което по това време Данаил учи и, разбира се неочакваната подкрепа от до тогава непознати приятели, Данаил получи необходимата финансова подкрепа, за да започне лечение. Следват тежки месеци на химиотерапия, с на няколко пъти животозастрашаващи моменти. Данаил вярва силно в живота и надеждата за оздравяване и се сграбчва в тях. Клиниката в Истанбул – “Anadolu” успява. 

Данаил си отдъхна и с още по-голяма мотивация започна да гради живота си. Кандидатства стоматология, приеха го и с нетърпение започна да учи. Мечтата му от 1 клас!!!

След кратко време в ремисия, на контролен скенер лекарите установиха подут лимфен възел - разсейки на туморът, който Данаил беше победил. Духът ни за кратко се пречупи, но след големия шок всички сглобяваме вярата си наново и се подготвяме психически за следващата борба. 

Клиниката в Турция силно вярва, че и този път ще се справи и ни насрочи дата за нов курс химиотерапия с последаваща лъчетерапия, средства, за която вече наистина нямаме.

Днес Дани е първа година студент по стоматология и между лекциите се справи и с операция, която бе на 14.11.2023 г.

Няма подходяща възраст, за да премине човек през тежко заболяване. Живеем във време, в което диагноза "раково образувание" чуват деца и възрастни, никой от тях не е подготвен, за да се изправи пред тази така тежка диагноза. 

Данаил има нужда от Вас, за да съберем сумата, необходима за курсовете от химиотерапия и лъчетерапия, който му предстоят.

Помогнете на Данаил да заличи следите на болестта ЗАВИНАГИ! МОЛЯ ВИ! 

Всички, повярвайте наистина, всички възможности за събиране на средства са изчерпани в последните две години борба и за да продължим досегашната битка ни трябвате Вие - Общността на Агнели на надеждата - Дарителите! Помогнете на Данаил!

With great sorrow and pain in her heart, dear Friends, Daniel's aunt writes to you, asking for help.

Please give him a chance to beat cancer for a second, hopefully final time!

Danail was almost 17 years old when one day he noticed a swelling in the area of one testicle. What followed was a year of examinations and consultations with urologists and specialists, multiple tests, surgery and histology, and the results, after almost a year from the start, led to the diagnosis - rhabdomyosarcoma - embryonal type. He is now 18 years old and is neither a child nor an adult.

The children's clinic cannot treat him because he is not a child, and the adult oncology clinic says that the type of tumor is not typical at his age, and that there is no treatment for him at their clinic.

Our family found hope in a clinic in Turkey.

With the help of friends, classmates from the school where Danail was studying at the time, and of course the unexpected support from friends he didn't know until then, Danail received the financial support he needed to begin treatment. Tough months of chemotherapy followed, with several life-threatening moments. Danail believes strongly in life and the hope of recovery and grasps at them. The clinic in Istanbul - "Anadolu" succeeds.

Danail breathed a sigh of relief and started building his life with even more motivation. He applied dentistry, got accepted and eagerly started studying. His dream since 1st grade!!!

After a short time in remission, at a follow-up scan the doctors found a swollen lymph node - a dissection of the tumor that Daniel had defeated. Our spirits were briefly broken, but after the big shock we are all reassembling our faith and mentally preparing for the next fight.

The clinic in Turkey strongly believes that we will make it through this time too and has set us a date for another course of chemotherapy followed by radiotherapy, funds for which we really no longer have.

Today Danny is a first year dental student and between lectures he managed to have surgery which was on 14.11.2023.

There is no appropriate age for a person to go through a serious illness. We live in a time where children and adults hear the diagnosis "cancer", none of them are prepared to face such a severe diagnosis.

Danail needs you to raise the money needed for the courses of chemotherapy and radiotherapy he is about to undergo.

Help Danail erase the traces of his disease FOREVER! PLEASE!

Everyone, believe it truly, all fundraising opportunities have been exhausted in the last two years of struggle and in order to continue the current battle we need YOU - the Lambs of Hope Community - the Donors! Help Daniel!

Виж още
Новини
18-ти юни 2024
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, Това е проформ фактурата за образната диагностика, която предстои от 08.07.2024 г. Ще включва ПЕТ-СКЕНЕРА и други изследвания. Дани се ч... Hi, This is the proforma invoice for the imaging diagnostic that is due from 08/07/2024. It will include PET-scan and other tests. Danny is feeling fi...
2000 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса
4-ти юни 2024
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Продължаваме с възстановяването We continue with the recovery
Здравейте на всички! Искам да ви информирам за състоянието на Дани. След дългият период на операция, химиотерапия и лъчетерапията, той се възстановяв... Hello everyone! I would like to inform you about Dani's condition. After the long period of surgery, chemotherapy and radiation, he is recovering. We...
 
15-ти април 2024
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Новини за Дани 15.04.24г News for Danny 15.04.24d
Здравейте на всички благодетели! Тази седмица е последна от курса на лъчетерапията на Дани!!! Той се чувства сравнителн добре. Премина през малки пери... Hello to all benefactors! This week is the last of Danny's radiotherapy course!!! He is feeling relatively well. He went through small periods of disc...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.