Пълноценен живот за Ева A full life for Eva

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Пълноценен живот за Ева A full life for Eva

150 Дарители
6449.39 EUR дарени от 65000 EUR
Организатор
Юлияна Караиванова
Бенефициент
Евелин Георгиева
Крайна дата
Край след 129 дни
Налична сума
6449.39 EUR
Юлияна Караиванова организира кампания за Евелин Георгиева
Край след 129 дни
Налична сума
6449.39 EUR

Здравейте, приятели, познати и непознати.

Обръщам се към Вас с призив да ни подкрепите в нашата най-голяма кауза – а именно дъщеря ми Евелин да бъде едно пълноценно и здраво дете.

След нормално раждане през 2019г., в Англия, продължило 32 часа, Ева получи инсулт след случила се асфикция при нейното израждане. За съжаление, към днешна дата тя е на 100% зависима физически - няма самостоятелен седеж, не ходи и не говори все още. Посещава всекидневна рехабилитация от години, като напредъкът е минимален.

От 3 години лечението и проследяването й се извършва в Истанбул, Турция, където преди 2 месеца наравихме първата Екзозомна терапия, след която видяхме и съществен напредък. Ева вече се опитва сама да задържа главата си – нещо, което беше почти невъзможно до скоро.

Лекуващите я специалисти силно препоръчват да й бъдат направени вливки на стволови клетки, водейки се от положителния резултат от предходните (2 на брой) Екзозомни терапии, като шансът за последващи добри резултати е голям. Цената на една процедура, която ще се извърши в Баку, Азербайджан, е на стойност 20 000 Евро, като необходимите интервенции ще бъдат между 4 и 6 (в тази сума не влизат транспортни и други разходи). Другата добра новина е, че имаме шанс интервенциите да се извършат в Истанбул, където и процедурите биха били на по-ниска цена. Към момента нямаме официално потвърждение и допълнителна оферта. Появявайки се такова, веднага ще го споделя с всички вас. 🙏

Тук идва и моментът, в който искам да Ви помоля да ни подкрепите за набирането на 120 000 Евро, която сума е непосилна за нас към момента.

Моля, всички да споделят при възможност, защото истински вярвам, че има много добри хора, които ще имат изключителен принос за нашия успех! Благодаря предварително на всички, включили се по какъвто и да е начин! Бъдетет здрави, и вярвайте в чудеса, защото те се случват! ❤️🍀

Hello, friends, acquaintances and strangers.

I am turning to you with an appeal to support us in our greatest cause - namely my daughter Evelyn to be a complete and healthy child.

After a normal birth in 2019, in England, lasting 32 hours, Eva suffered a stroke after an asphyxia occurred during her delivery. Sadly, to date she is 100% physically dependent - no independent sitting, walking or talking yet. She has been attending daily rehabilitation for years with minimal progress.

For the past 3 years her treatment and follow-up has been done in Istanbul, Turkey, where 2 months ago we set up the first Exosome Therapy, after which we also saw significant progress. Eva is now trying to hold her head up on her own, something that was almost impossible until recently.

The specialists treating her strongly recommend that she has stem cell infusions, guided by the positive outcome of the previous (2 in number) Exosome Therapies, and the chance of further good results is high. The cost of one procedure, which will be performed in Baku, Azerbaijan, is 20,000 Euros, and the required interventions will be between 4 and 6 (this amount does not include transport and other costs). The other good news is that we have the chance to have the interventions performed in Istanbul, where the procedures would also be at a lower cost. At the moment we have no official confirmation and no additional offer. When one appears, I will share it with all of you immediately. 🙏

Here comes the moment when I would like to ask you to support us in raising 120,000 Euros, which is an unaffordable amount for us at the moment.

I ask everyone to share when possible because I truly believe there are many good people who will make an outstanding contribution to our success! Thank you in advance to everyone who participated in any way! Stay healthy, and believe in miracles because they do happen! ❤️🍀

Виж още
Новини
13-ти юли 2024
Юлияна Караиванова организира кампания за Евелин Георгиева
Добри новини ❤️🍀 Good news ❤️🍀
Здравейте, мили приятели! Пиша този пост с радост и вълнение за предстоящото. След продължителна и упорита борба, лекарският екип, лекуващ и наблюдава... Hello, dear friends! I am writing this post with joy and excitement for what is to come. After a long and hard struggle, the medical team treating and...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.