Педиатрите на България - първата онлайн платформа в помощ изцяло на децата. Pediatricians of Bulgaria - the first online platform to help children

Деца и младежи 0/0

Педиатрите на България - първата онлайн платформа в помощ изцяло на децата. Pediatricians of Bulgaria - the first online platform to help children

5 Дарители
353.7 EUR дарени от 99702 EUR
Крайна дата
Край след 38 дни
Налична сума
0.11 EUR
ПЕТКОВ МЕДИКАЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД е организатор на кампанията
Край след 38 дни
Налична сума
0.11 EUR

Уважаеми дарители,

   В България все още няма национална педиатрична болница. Детското здравеопазване е силно централизирано в големите градове, което го прави трудно достъпно именно за най-уязвимите – живущите хора в малки и отдалечени населени места, на които им е трудно да пътуват – било поради лоша инфраструктура, било поради увреждане (тяхно или на децата им) или било поради факта, че за да стигнеш до добър специалист са нужни много време и средства.

   Това доведе до създаването на платформата “Педиатрите на България” - за лесна и бърза онлайн консултация с водещи специалисти от цялата страна.

   Казвам се Петър Петков. Лекар съм по образование и аз и моят екип искаме да довършим започнатото в името на децата на България! Създадох екип, започнахме изграждането на платформа със собствени средства, но ни трябва вашата помощ, за да стигнем до края!

   Разработването на приложение за онлайн консултации за детско здравеопазване може да има значително въздействие на няколко фронта:

   Достъпност: Приложението може значително да подобри достъпа на децата до здравеопазване, особено за тези в отдалечени райони или с ограничен достъп до специализирани здравни заведения. Родителите ще могат да получат медицински съвети за децата си, без да се налага да пътуват на дълги разстояния, което е от полза както при спешни случаи, така и при рутинни прегледи и проследяване на лечението.

   Улесняване на потока към спешните отделения : Улесняването на потока към спешните отделения е критичен аспект от управлението на здравеопазването, насочен към оптимизиране на грижите за пациентите (по-малко струпване и предаване на болести), разпределение на ресурси и оперативна ефективност (намаляване на нуждата от лични посещения при спешна помощ за незначителни проблеми).

   Удобство: Родителите често се борят с насрочването на часове за прегледи около работни и училищни ангажименти. Платформата за онлайн консултация предлага удобството за получаване на медицински съвет по всяко време, без да е необходимо да чакате часове пред клиниката или да пътувате дълго време. Това може да доведе до по-ранна намеса и подобрени здравни резултати.

   Намалено предаване на болести: Като се позволи на децата да получават медицински съвети от разстояние, има по-малък шанс за разпространение на инфекциозни заболявания в чакалните или здравните заведения. Това е особено важно по време на грипните сезони или в случай на заразни заболявания.

   Ранна интервенция: Бързият достъп до здравни специалисти чрез онлайн платформа може да улесни ранното откриване и намеса при здравословни проблеми при деца. Навременният съвет може да предотврати ескалирането на дребни проблеми в по-сериозни състояния, подобрявайки цялостните здравни резултати.

   По-голяма увереност в родителите: Предоставянето на лесен достъп на родителите до медицински специалисти им дава възможност да поемат проактивна роля в управлението на здравето на децата си. Те могат да потърсят насоки по различни проблеми, от леки заболявания до етапи на развитие, насърчавайки чувство на сигурност и компетентност в полагането на грижи.

   Интеграция със съществуващи системи: Интеграцията със системите за електронни здравни досиета може да осигури безпроблемна комуникация между онлайн консултациите и личните здравни посещения, предоставяйки цялостен поглед върху здравната история на детето за по-добре информирано вземане на решения от лекуващия лекар.

   Образователни ресурси: Приложението може да служи и като платформа за разпространение на образователни ресурси, свързани със здравето и благосъстоянието на децата. Това може да включва статии, видеоклипове и интерактивни инструменти, които да помогнат на родителите да разберат по-добре често срещаните здравословни проблеми и превантивните мерки.

   Подкрепа за психично здраве: В допълнение към грижите за физическото здраве, приложението може да предложи ресурси и подкрепа за проблеми с психичното здраве на децата. Осигуряването на достъп до детски психолози или консултанти чрез онлайн консултации може да се справи ефективно с поведенческите и емоционалните предизвикателства.

   Приложението ще предоставя и гарантира сигурността и поверителността на данните на пациентите. Освен това ще допълни, вместо да замени традиционните здравни услуги, за да гарантира, че децата получават цялостна и навременна грижа.

   Време за реализация: до 8 месеца след набиране на средствата.

   Екипът за изпълнение на проекта включва:

- Angular frontend разработчик

- Backend разработчици - Symfony, PHP

- Тестер (контрол на качеството)

- Мениджър управление на проекти

- Сървър администратор на операционни системи Linux

- Адвокат

- Координатор

   Разпределение на финансирането: - собствено участие и дарение чрез платформата на Павел Андреев

   УСТОЙЧИВОСТ:

   Подкрепа и партньорства от общността: Изграждането на партньорства с доставчици на здравни услуги, педиатри, училища и обществени организации може да подобри устойчивостта на проекта чрез насърчаване на доверие, разширяване на обхвата и улесняване на приемането от потребителите;

   Интеграция със здравни системи;

   Съответствие с нормативната уредба;

   Ангажираност и удовлетворение на потребителите;

Благодаря за вниманието.

С уважение,

д-р Петков

Dear donors,

There is still no national pediatric hospital in Bulgaria. Children's healthcare is highly centralized in big cities, which makes it difficult to access for the most vulnerable - people living in small and remote settlements who find it difficult to travel - either because of poor infrastructure, or because of disability (their own or their children's), or because of the fact that it takes a lot of time and money to get to a good specialist.

This has led to the creation of the Pediatricians of Bulgaria platform - for easy and quick online consultation with leading specialists across the country.

My name is Petar Petkov. I am a doctor by training and I and my team want to finish what we started for the sake of the children of Bulgaria! I created a team, we started building a platform with our own funds, but we need your help to get to the end!

Developing an online consultation app for children's healthcare can have a significant impact on several fronts:

Accessibility: the app can greatly improve children's access to healthcare, especially for those in remote areas or with limited access to specialized healthcare facilities. Parents will be able to get medical advice for their children without having to travel long distances, which is beneficial for both emergencies and routine check-ups and follow-up treatment.

Facilitating the flow to emergency departments : Facilitating the flow to emergency departments is a critical aspect of healthcare management aimed at optimizing patient care (less crowding and transmission of disease), resource allocation and operational efficiency (reducing the need for in-person emergency visits for minor problems).

Convenience: Parents often struggle with scheduling appointments around work and school commitments. The online consultation platform offers the convenience of getting medical advice at any time, without the need to wait for hours outside the clinic or travel long distances. This can lead to earlier intervention and improved health outcomes.

Reduced disease transmission: By allowing children to receive medical advice remotely, there is less chance of infectious diseases spreading in waiting rooms or health facilities. This is especially important during flu seasons or in the case of communicable diseases.

Early intervention: quick access to health professionals through an online platform can facilitate early detection and intervention for health problems in children. Timely advice can prevent minor problems from escalating into more serious conditions, improving overall health outcomes.

Greater parental confidence: giving parents easy access to medical professionals empowers them to take a proactive role in managing their children's health. They can seek guidance on a variety of issues, from minor illnesses to developmental milestones, fostering a sense of security and competence in caregiving.

Integration with existing systems: Integration with electronic health record systems can provide seamless communication between online consultations and in-person health visits, providing a comprehensive view of a child's health history for better informed decision-making by the treating physician.

Educational resources: the app can also serve as a platform for disseminating educational resources related to children's health and well-being. This could include articles, videos, and interactive tools to help parents better understand common health issues and preventative measures.

Mental Health Support: In addition to physical health care, the app can offer resources and support for children's mental health issues. Providing access to child psychologists or counselors through online consultations can effectively address behavioral and emotional challenges.

The app will also provide and ensure the security and confidentiality of patient data. It will also complement rather than replace traditional health services to ensure that children receive comprehensive and timely care.

Implementation time: up to 8 months after fundraising.

The project implementation team includes:

- Angular frontend developer

- Backend developers - Symfony, PHP

- Tester (quality control)

- Project Manager

- Linux operating systems server administrator

- Lawyer

- Coordinator

Distribution of funding: - own participation and donation through Pavel Andreev's platform

SUSTAINABILITY :

Community Support and Partnerships: Building partnerships with healthcare providers, pediatricians, schools, and community organizations can improve project sustainability by fostering trust, expanding reach, and facilitating user adoption;

Integration with health systems;

Regulatory compliance;

Consumer engagement and satisfaction;

Thank you for your attention.

Sincerely,

Dr. Petkov

Виж още
Новини
16-ти юли 2024
Петър Петков
Одобрено изплащане Approved repayment
Маркетинг Marketing
122.73 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса
8-ми юли 2024
Петър Петков
Одобрено изплащане Approved repayment
Средства за маркетинг Means of marketing
229.35 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.