Подай ръка на Дени да пребори аутизма Give Denny a hand to beat autism

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Подай ръка на Дени да пребори аутизма Give Denny a hand to beat autism

80 Дарители
3569.08 EUR дарени от 11000 EUR
Организатор
Мария Семова
Бенефициент
Денис Захариев
Крайна дата
Край след 74 дни
Налична сума
1752.94 EUR
Мария Семова организира кампания за Денис Захариев
Край след 74 дни
Налична сума
1752.94 EUR

Здравейте, добри хора днес ще ви разкажа нашата история.

Мечтаех да си имам дечица, като всяка жена. За съжаление 5 години опити, тормоз, мъка, ходете по лекари, прегледи, лечения... Моята мечта се сбъдна. Забременях нормално с близнаци. Родих преждевренно моите малки борбени момченца-Денис и Дейвид.

Първите два месеца и половина Денис прекарва в кувьоз в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД – гр. София, бил интубиран. Той е изключително борбено дете, което успява да пребори много възникнали усложнения по време на престоя си в кувьоза. Прибирайки се у дома се установява проблем и при храненето – силен рефлукс. Година и половина се бори и с това.

Когато навърши една годинка се наложи поставянето на пълна упойка, за да се види слуха му. Установява се, че има двустранна слухозагуба – 40%. Половин година след поставянето на пълната упойка забелязахме, че детето не се развива като братчето си и останалите деца. Направихме консултация с детски психолог, който ни насочи към детска психиатрична клиника за диагностициране на състоянието. Там ни поставиха диагнозата „детски аутизъм“.

Денис е на 7 години и все още не говори, не играе с деца, не прави контакти с непознати хора, не може да се храни сам, не може да се самообслужва, хиперактивен е. От три годишен посещава логопед, психолог и ресурсен учител. Има напредък в развитието му, но е минимален. За това се насочих в частна клиника „Мирте Дилкозем“ гр. София.

Денис има нужда от вашата помощ. Сумата е непосилна за семейството ни, затова се обръщаме към всички вас с молба за подкрепа в този труден за нас момент, да помогнете на детето ни да проговори и да бъде като всички деца. Той е едно лъчезарно, пленяващо всички с усмивката си дете, което мечтае да бъде разбрано и прието.

Hello good people today I will tell you our story.

I dreamed of having children, like every woman. Unfortunately 5 years of trying, harassment, grief, going to doctors, examinations, treatments... My dream came true. I got pregnant normally with twins. I gave birth prematurely to my little struggling boys-Dennis and David.

Denis spent the first two and a half months in a cuboid at the Prof. Ivan Mitev" EAD - town. He was intubated. He is an extremely fighting child who managed to overcome many complications that arose during his stay in the cuboid. Coming home, he also developed a feeding problem - severe reflux. For a year and a half he struggled with this as well.

When he turned one year old he had to have a full anaesthetic to see his hearing. He was found to have bilateral hearing loss - 40%. Half a year after the placement of the full anaesthetic we noticed that the child was not developing like his brother and the other children. We consulted a child psychologist who referred us to a child psychiatric clinic for diagnosis of the condition. There we were diagnosed withchildhood autism.

Denis is 7 years old and still does not speak, does not play with children, does not make contact with strangers, cannot feed himself, cannot self-care, is hyperactive. He has been seeing a speech therapist, a psychologist and a resource teacher since he was three. There has been progress in his development but it is minimal. For this, I referred him to a private clinic "Mirte Dilkozem" town. I have been to the clinic in Dizdroztelem in Sofia.

Denis needs your help. The amount of money is unaffordable for our family, so we appeal to all of you for support in this difficult time for us, to help our child to speak and be like all children. He is a radiant child, captivating everyone with his smile, who dreams of being understood and accepted.

Виж още
Новини
18-ти юли 2024
Мария Семова организира кампания за Денис Захариев
Одобрено изплащане Approved repayment
Благодарение на добри хора с големи сърца, близки и роднини през август месец Денис ще има възможността да започне своето развитие в център Мирте Дилк... Thanks to good people with big hearts, friends and relatives in August Denis will have the opportunity to start his development at the Mirte Dilkozem...
1815.39 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.