Подай ръка на Дари и Теди в битката с Аутизма - ПРЕДАЙ НАТАТЪК Give a hand to Dari and Teddy in the battle against Autism - GIVE AWAY

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Подай ръка на Дари и Теди в битката с Аутизма - ПРЕДАЙ НАТАТЪК Give a hand to Dari and Teddy in the battle against Autism - GIVE AWAY

36 Дарители
3279.33 EUR дарени от 23855 EUR
Организатор
Аделина Петкова
Бенефициент
Божидара Боянова Стоянова и Теодора Боянова Стоянова
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
98.22 EUR
Аделина Петкова организира кампания за Божидара Боянова Стоянова и Теодора Боянова Стоянова
Край след 162 дни
Налична сума
98.22 EUR

Малките слънчица Теодора и Божидара са на 4 години и имат нужда от вашата помощ.  До втората си година близначките се развиват като всички деца, без индикация за проблем свързан с развитието им. Единствено прохождат малко по-късно за възрастта си и до настоящия момент не говорят.

През последните две години момиченцата посещават психолог и логопед. Преминават през курсове на ерготерапия и хипотерапия. В началото на тази година започват процедури с барокамера, към момента са преминали два курса и предстои трети през ноември.

За хората в спектъра на аутизма е характерно да страдат от синдром на пропускливи черва, след направени изследвания се оказва, че е необходимо малките момичета да приемат добавки, които са предимно внос от чужбина и цената им е изключително висока.

За съжаление въпреки неуморните усилия от страна на родителите, както и множеството терапии през последните две години, резултатът е минимален, а финансовите  ресурси на семейството са изчерпани. Последният шанс на двете малки момиченца е да бъдат включени в алтернативна терапия, която се провежда в център за работа с  деца от спектъра. Терапията е по метод, който е по-различен от практиката на отделни терапевти. Тъй като подобряването на състоянието на децата може да бъде повлияно до 6-годишна възраст, то семейството има нужда от подкрепа именно сега. Родителите са обнадеждени, че малките им момиченца ще подобрят състоянието си ще имат нормално и щастливо детство. Занятията по време на терапията ще продължат първоначално 6 месеца а след това ще се прецени още колко време ще се наложи да се продължи терапията, а пакетната цена на месец е 5460 лв. общо за двете деца или 32 760лева за целият период от 6 месеца. Тази сума е непосилна за семейството и затова имат нужда от вашата подкрепа. Вярваме, че заедно ще успеем да покажем на двете сестрички, че  светът не е враждебен и детството им може да бъде изпълнено с радост.

Little suns Teodora and Bojidara are 4 years old and need your help. Until their second year, the twins are developing like all children, with no indication of a developmental problem. Only they walk a little later for their age and do not speak until now.

The girls have been seeing a psychologist and speech therapist for the past two years. They have undergone courses of occupational therapy and hippotherapy. At the beginning of this year they started treatments with a barochamber, so far they have completed two courses and a third is due in November.

It is common for people on the autism spectrum to suffer from leaky gut syndrome, after research it appears that the little girls need to take supplements which are mostly imported from abroad and the cost is extremely high.

Unfortunately, despite tireless efforts on the part of the parents as well as multiple therapies over the past two years, the outcome has been minimal and the family's financial resources are depleted. The last chance for the two little girls is to be included in an alternative therapy, which takes place in a centre for work with children on the spectrum. The therapy is using a method that is different from the practice of individual therapists. As the improvement of the children's condition can be influenced by the age of 6, it is now that the family needs support. Parents are hopeful that their little girls will improve their condition will have a normal and happy childhood. The sessions during the therapy will continue for 6 months initially and then it will be assessed how much longer the therapy will need to continue and the package cost per month is £5460 for both children in total or £32,760 for the whole 6 month period. This amount is unaffordable for the family and therefore they need your support. We believe that together we will be able to show the two sisters that the world is not hostile and their childhood can be filled with joy.

Виж още
Новини
1-ви юли 2024
Аделина Петкова организира кампания за Божидара Боянова Стоянова и Теодора Боянова Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment
Частично заплащане за месец юли. Божидара напредва много с терпиите и вече не се различава много от децата в норма. Трябва и още малко да подобри гов... Partial payment for the month of July. Bojidara is progressing a lot with the therapies and is no longer very different from the norm children. She al...
649.66 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
2-ри май 2024
Аделина Петкова организира кампания за Божидара Боянова Стоянова и Теодора Боянова Стоянова
Всичко което искам е твоята ръка All I want is your hand
Хората казват" господ ти дава толкова колкото можеш да носиш" Децата се развиват добре!!!! Дари прехвърли очакванията ни и всички казват че е на път... People say "God gives you as much as you can carry" Children develop well!!!! Dari has exceeded our expectations and everyone says she is about to com...
 
10-ти януари 2024
Аделина Петкова организира кампания за Божидара Боянова Стоянова и Теодора Боянова Стоянова
Една година по-късно с много надежда One year later with much hope
Здравейте, една година по-късно и вече на 5г. Благодарение на Вас децата се развиват добре, имаме думи и прости изречения, повече фиксирано внимание... Hello, one year later and now 5 years old. Thanks to you the children are developing well, we have words and simple sentences, more fixed attention...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.