Подарете бъдеще на Мишо Give a future to Michaud

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Подарете бъдеще на Мишо Give a future to Michaud

57 Дарители
11432.37 EUR дарени от 23264 EUR
Организатор
Цветелина Кирилова
Бенефициент
МИХАИЛ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
Крайна дата
Край след 218 дни
Налична сума
5210.14 EUR
Цветелина Кирилова организира кампания за МИХАИЛ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
Край след 218 дни
Налична сума
5210.14 EUR

Здравейте, мили дарители преди да ви разкажа моята история, ще Ви Благодаря, защото в днешните времена хляба , здравето и времето са много,много скъпи.

Аз съм Цвети- майка на две близначета създадени по инвитро процудера, която беше болезнено сложна, тежка и много дълга свързана разбира се и с доста пари, но всичко се забравя, когато има резултата.  А тук, той беше двоен, голямо двойнощастие.

Всъщност винаги съм искала близнаци и името на момчето да е на св. Михаил да го пази, а за нея  не знаех и се помолих в Руската църква на дядо Серафин Софийски и от там и дойде и нейното име, та родиха се близнаците Михаил и София.

Всичко вървеше добре до момента, когато към вторият месец главичката на Мишо леко се посплеска и започна едно ходене и обикаляне в Пирогов ,но казаха нищо тревожно и то така и стана пооправи се. На деветият месец седна с помоща ни на гърне каза маммммма и сочеше гледайки ни , че е на една годинка. В проходилката тичаше и почукваше часовника на ръката на дядо си, обичаше книжки беше точен в храната без да мрънка, като сестра си .Това дете знаеше, като че ли всичко то беше спокойно готово мен да ме учи а не аз него, казвах му че е извънземен, защото беше много,много осъзнато дете. На годинка носеше телефона зад врата и си казваше ааааа сестричката му все го копираше, тя не знаеше нещата така както той, това дете беше силно беше тук и сега .

На година и два месеца нещо се случи Мишо ИЗЧЕЗНА. Нямаше го погледа ,започна да ходи на пръсти, не ме отразяваше не търсеше сестра си и децата, започна да поскача много. Потърсих мнения ,защото ставаше нещо с това момче. Всички ми казваха, че съм луда и само се притеснявам бил  малък можел и да не чува, но аз усещах нещо странно, но не можех да го открия сама .

Той  порасна и отидохме след  2 годинки на преглед при невролог, казаха умерено умствено изоставане за цял живот.

Сринах се , бях сама с него в болницата и бързо излязох в градина виках и плачех изпаднах в пълен шок, а той за миг ме погледна сякаш се появи за секунда старото ми дете и разбрах ,че идва нещо лошо.

Започнах да чета и да казвам ,че не е това има нещо друго нямаше профил на такова дете  работх с него схващаше нещата редеше пъзели имахме ред и цел на заниятията. И така не след дълко след третата година след прегледи при специалисти сложиха диагноза тежък аутизъм. Това ли е нее ли, другото ли е не знам , започнахме терапии всеки ден, където чуя и който го звеме аз бях там.

Започнахме добавки ,диети, ноотропи, специалисти , хомеопатия, изследвания доста скъпи, резултат имаше, но доста малък и кратък. Всеки ден се молех за едно просветление, абе някой да ми каже откъде и какво стана на това дете, а силите ми намаляваха с ден с ден.

В къщи беше ад той подскача и  се луташе в мрака, пълнеше гащите постоянно тя пък го биеше или плачеше  все за нещо бях на края на силите си дори и семейството ми, което ми помага не можеше да си представи какви мисли имах в главата. Молих се за един прав път, по който да поема да го облекча това дете да се завърне тук и сега. Чета що има мнение и знания за болестите да знам да се  боря за глътка въздух за надежда на децата ми.Мина време и се запознах по телефона с една жена, тя ме свърза с други две едната е хомеопатка, другата голям човек, който работи с нас с радиестезия и която без да ме е виждала събра пари за пътуването,  което се появи в същото време за Мишо.

И тя все ми казва, абе Цвети помоли хората за помощ твоето дете има шанс тези близнаци са специални не разбираш ли, ти ще успееш.Сега пиша и плача, защото стоях в ъгъла борейки се сама без вяра, а само с надежда. Сега след като намерих добри специалисти, който да работят с него открих и специалните масажи в Словакия виждам подобрение на детето си, той ме вижда и понякога чува, а това мили хора значи много. Искам да докарам детето  си до края на пътя вярвам вече в терапията на доктор Вел и  Ви моля да я продължим поне още година. Всичко каквото имах спестено  отиде за него , сега съм на борсата ще се борим някак за нуждите ни, но пари за терапията му нямам.

Пътувахме два пъти в седмицата Враца-София за по 2 часа  средно по 1200 лева на месец, според дните разбира се но и терапията в Словакия е с голям пробив при нас тя се прави на 3-4 месеца и излиза около 10000 лева всичко с път квартира храна процедури за 10 дена.Искам да направине и хелиране на Мишето при доктор Антонучи, чиято първа консултация е около 600 лева и да го изчистят и от тежките метали от кръвта. За 4 дена средно по 2200 лева, както и очаквам оферта за стволови клетки и трансплантациа на микробиом в Словакия.

Рехабилитациите в Мирте Дилкозен за година са само около 16 200лв, това е огромна и непосилна сума за мен.Мишо и София са вече на 5г, помогнете ни да дам на сина си нормално детство, като това на сестра му. Да не бъде той различен и да му се подиграват децата.

Не зная дали ще можете Вие дарителю, да ми помогнете, но прочетете знайте ,че аз пак ще се боря за децата си.Усещам го дано моето дете се завърна от другия свят и да бъде с нас тук и сега, чакам те слънчево дете кога пак ще ми кажеш МАМО, МАМО ОБИЧАМ ТЕ,  а Софи иска само да карате колело заедно.

Благодаря ви приятели помагайте и бъдете добри, грижете се за себе си .

Hello, dear donors before I tell you my story, I will thank you because in today's times bread , health and time are very,very expensive.

I am Tsveti- a mother of two twins created by in vitro procudera, which was painfully complicated, difficult and very long and of course connected with a lot of money, but everything is forgotten when there is the result. And here, it was double, a great double happiness.

In fact, I always wanted twins and the boy's name to be St. John's. Michael to protect him, and I didn't know about her, so I prayed in the Russian Church of Grandfather Seraphim of Sofia and from there came her name, so the twins Michael and Sofia were born.

Everything was going well until the second month, when Misho's little head got a little flat and started walking and going around in Pirogov, but they said nothing alarming and it got better. At the ninth month he sat on the potty with our help and said mummmmmm and pointed looking at us , he was one year old. In the walker he was running and tapping his grandfather's wrist watch he loved books he was punctual at food without grunting like his sister .This child knew like everything he was calmly ready for me to teach him not me him I told him he was an alien because he was a very,very aware child. At a year old he was carrying the phone behind his neck and saying ahhh his sister kept copying him , she didn't know things the way he did , this child was strong was here and now .

At a year and two months something happened Michaud WENT AWAY. He was out of sight , started tiptoeing , didn't reflect me didn't look for his sister and kids , started to jump a lot . I sought opinions , because there was something going on with this boy. Everyone told me I was crazy and just worried he was small he might not hear but I felt something strange but couldn't find it myself .

He grew up and we went to see a neurologist after 2 yrs, they said moderate mental retardation for life.

I broke down , I was alone with him in the hospital and quickly went out into the garden screaming and crying I went into complete shock and he looked at me for a second like my old child had appeared for a second and I knew something bad was coming .

I started to read and say , that's not it there is something else there was no profile of such a child I worked with him grasped things solved puzzles we had order and purpose of the events. So not long after the third year after examinations with specialists put a diagnosis of severe autism. Is this her, is the other I don't know , we started therapies every day wherever I heard and who call it I was there.

We started supplements , diets, nootropics, specialists , homeopathy, research quite expensive, there was a result but quite small and short. Every day I prayed for an enlightenment, someone to tell me where and what happened to this child and my strength was diminishing day by day.

At home it was hell he was bouncing and wandering in the dark, stuffing his pants constantly she in turn would beat him or cry all about something I was at the end of my strength even my family who helps me couldn't imagine what thoughts I had in my head. I prayed for a straight path to take to ease this child back to here and now. I read as far as there opinion and knowledge about the diseases to know to fight for a breath of hope for my children.Time passed and I met a woman on the phone, she connected me with two others one a homeopath the other a great person who works with us with radiesthesia and who without seeing me raised money for the trip that came up at the same time for Michaud.

And she kept telling me, well, Cvette ask people for help your child has a chance these twins are special don't you understand, you will make it.Now I write and cry because I was standing in the corner fighting alone with no faith but only hope. Now that I have found good specialists to work with him I have also found the special massages in Slovakia I see improvement in my child, he sees and sometimes hears me and that dear people means a lot. I want to bring my child to the end of the road I believe now in the therapy of doctor Vel and I ask you to continue it at least another year. Everything I had saved went to him , now I am in the marketplace we will fight somehow for our needs but I have no money for his therapy.

We traveled twice a week Vratsa-Sofia for 2 hours on average 1200 leva per month, according to the days of course but the therapy in Slovakia is a big breakthrough with us it is done every 3-4 months and comes out to about 10000 leva all with travel lodging food procedures for 10 days.I want to do chelation of Misheto with Dr. Antonucci, whose first consultation is about 600 leva and clean him and the heavy metals from the blood. For 4 days average 2200 leva, and I am expecting an offer for stem cells and microbiome transplant in Slovakia.

The rehabs in Mirte Dilkozen for a year are only about 16,200lv, this is a huge and unaffordable amount for me.Michaud and Sophia are now 5, help us to give my son a normal childhood like his sister's. Don't let him be different and be made fun of by children.

I don't know if you donor will be able to help me but read know , I will still fight for my children.I feel it hopefully my child will come back from the other world and be with us here and now, I am waiting for you sunny child when will you tell me again MOM, MOM I LOVE YOU and Sophie just wants to ride a bike together.

Thank you friends help and be good take care of yourselves.

Виж още
Новини
14-ти май 2024
Цветелина Кирилова организира кампания за МИХАИЛ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
Продължаваме да се борим за бъдещето на Мишо We continue to fight for Misho's future
Здравейте, ние сме тук заминахме по спешност за рехабилитация и направихме първият трансфер на микробиом, успоредно с това правихме и рехабилитация на... Hi, we are here we went for emergency rehab and did the first microbiome transfer, along with that we did rehab for Misho everything is good and calm...
 
4-ти март 2024
Цветелина Кирилова организира кампания за МИХАИЛ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
Одобрено изплащане Approved repayment
Привет на всички съпричастни лица към кампанията на Мишо. Няма как да не съм Благодарна от сърце на всеки един от вас, за жеста за уважението и ра... Greetings to all the supportive individuals to Misho's campaign. I can't help but be grateful from the bottom of my heart to each and every one of you...
12168 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
3-ти март 2024
Цветелина Кирилова организира кампания за МИХАИЛ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
С частица удовлетворение и успех ! With a particle of satisfaction and success !
   Привет към всички съпричастни лица към къмпанията на Мишо. Няма как да не съм Благодарна от сърце на всеки един от Вас, за жеста, за уважението и... Greetings to all the supporters of Michaud's campaign. I can't help but be grateful from the bottom of my heart to each and every one of you, for you...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.