Подари живот на бебе Божидар Give life to baby Bozhidar

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2913 Дарители
70232.26 EUR дарени от 86920 EUR
Организатор
Соня Сотирова
Бенефициент
Божидар Михайлов
Крайна дата
Край след 344 дни
Налична сума
8708.24 EUR
Соня Сотирова организира кампания за Божидар Михайлов
Край след 344 дни
Налична сума
8708.24 EUR

Подкрепи Божи God's strength

21-ви юни 2024

Скъпи приятели, дарители и Ангели на Божи!

Тук сме да ви съобщим какво се случва с Божи и неговото семейство, както и да се обърнем към вас със зов за помощ. Пътят и борбата на Божидар и семейството му не спират до тук, но въпреки това има и много добри новини, които бързаме да споделим: Божидар е минал през преглед при ортопед. Появила се е спастичност в крачетата му и са изписани ортези (шини), които трябва да носи почти постоянно на този етап. Те му помагат и при рехабилитациите. Тъй като имаше съмнение за изкривяване, докторът му назначи рентгенография на гръбначен стълб и тазобедрени стави.

Новините са добре, няма изкривяване на гръбначния стълб, а ъгъла на тазобедрените стави е съвсем леко увеличен, което се дължи на факта, че той лежи в повечето време. Ще се изправя повече по време на физиотерапия, за да се натоварват ставите и да се коригира ъгъла. Неочаквано добрите новини за Божи дойдоха при прегледа извършен от офталмолог. Има подобрение и в двете очи, особено при лявото. Докторът отбеляза, че заслуга за това имат и екзозомите. Божи вече носи очила с диоптър 10 на всяко око, като за начало, които трябва да носи постоянно, докато свикне с тях.

Предстои му преглед след 6 месеца. Божидар премина през втора Екзозомна терапия. Още добри новини получи семейството му след преглед при невролог. Има подобрение в цялото неврологично състояние. Извършеният ЯМР показа, че мозъкът продължава да се разгръща, като има голямо развитие в малкия мозък, а ликворът е намалял доста, спрямо миналата година. Божидар премина и през 1 курс физиотерапия, 1 сесия с ерготерапевт и 2 сесии с логопед. Работата с логопеда също трябва да продължи, тъй като мускулите на устата и езика му са слаби и храненето е неефективно. Божи успява вече да задържи главата за секунди, като контролът е много по-добър. Благодарение на ортезите успява да стои по-стабилно при изправяне. А с очилата погледът е доста по-центриран. “Не се разминахме и без инциденти. Божидар се разболя от бактериална гнойна ангина, като първият антибиотик, който пи, не му подейства изобщо.

Наложи се няколко пъти да посетим спешен център за поставяне на инжекции антибиотик, след които нашето момче влезе във форма.” Какво предстои: След 2 седмици на Божидар му предстои вливане на стволови клетки. По препоръка на лекуващия невролог, ще се започне с вливания през 2 седмици на стволови клетки и екзозоми. 3 месеца процедурите ще бъдат редувани. Ако има добри резултати, ще бъдат направени още 1-2 процедури, в зависимост от развитието и подобрението.

След направените вливания Божи трябва да бъде подложен на интензивна физиотерапия. Ще му бъде направено и контролно ЕЕГ Всички в Турция са на мнение, че Божидар има голям потенциал и в момента е много важен период за него и бъдещето му развитие. Всички около Божи залагаме големи надежди на това, което предстои. Затова ви молим за пореден път да се обединим и да помогнем на Божко да има една достойно бъдеще, безгрижно детско, което всяко дете заслужава.

Съвсем скоро ще имаме и оферти от клиниките за период от 1 година. Сумите, които са необходими на Божидар за 2 седмична терапия и лечение са следните: Вливки на стволови клетки - 20000 евро Екзозомна терапия - терапия - 3500 евро Двуседмичен престой 773 евро Рехабилитация за 2 седмици - около 2400 евро с логопед и ерготерапевт Преглед при невролог и ЕЕГ - 1000 евро Разходите за транспорт за предстоящите 2 пътувания вече са платени И така, скъпи приятели на Божидар, ще са необходими още поне 100 000 евро, с които да се осигури предстоящото лечение на Божко! Съвсем скоро ще имаме и актулни оферти, които ще можем да приложим. Вярваме, че заедно ще успеем да помогнем за пореден път!

Dear friends, donors and Angels of God!

We are here to let you know what is happening to Bozhi and his family, and to reach out to you with a call for help. Bozhidar and his family's journey and struggle does not stop here, but there is still very good news to share: Bozhidar has been examined by an orthopedic surgeon. Spasticity has appeared in his legs and he has been prescribed orthoses (splints) which he has to wear almost permanently at this stage. They also help him with rehabilitation. As he was suspected of having a curvature, the doctor ordered x-rays of his spine and hip joints.

The news is good, there is no curvature of the spine and the hip joint angle is only slightly increased due to the fact that he is lying down most of the time. He will stand up more during physiotherapy to put stress on the joints and correct the angle. Unexpectedly the good news for Bozhi came during the examination performed by the ophthalmologist. There was improvement in both eyes, especially the left. The doctor remarked that the exosomes had a lot to do with it. Bozhi now wears glasses with a diopter of 10 in each eye to start with, which he has to wear constantly until he gets used to them.

He is due for a check-up in 6 months. Bozhidar has undergone a second Exosome Therapy. More good news was given to his family after an examination with a neurologist. There has been improvement in all neurological condition. The MRI performed showed that the brain continues to expand, with great development in the cerebellum, and the CSF has decreased quite a bit from last year. Bozidar also underwent 1 course of physiotherapy, 1 session with an occupational therapist and 2 sessions with a speech therapist. Work with the speech therapist also needs to continue as his mouth and tongue muscles are weak and feeding is ineffective. Boz is now able to hold his head for seconds, with much better control. Thanks to the orthoses he is able to stand more steadily when standing. And with the goggles, his gaze is much more focused. "We didn't get away without accidents. Bozidar got sick with bacterial strep throat, and the first antibiotic he drank didn't work at all.

We had to visit the emergency centre several times for antibiotic injections, after which our boy got fit." What's next: In two weeks' time, Bozhidar will have a stem cell infusion. On the recommendation of the treating neurologist, he will start with infusions every 2 weeks of stem cells and exosomes. 3 months the treatments will be alternated. If there are good results, 1-2 more treatments will be done, depending on progress and improvement.

After the infusions, Bozhi should undergo intensive physiotherapy. He will also have a control EEG Everyone in Turkey is of the opinion that Bozhidar has great potential and now is a very important period for him and his future development. Everyone around Bozhid has high hopes for what is to come. So we ask you once again to unite and help Bozhko have a decent future, a carefree childhood that every child deserves.

Very soon we will have offers from the clinics for a period of 1 year. The amounts Bozhidar needs for 2 weeks of therapy and treatment are as follows: Stem cell infusions - 20,000 euros Exosome therapy - therapy - 3,500 euros Two-week stay 773 euros Rehabilitation for 2 weeks - about 2,400 euros with a speech and occupational therapist Neurological and EEG examination - 1,000 euros Transport costs for the upcoming 2 trips have already been paid So, dear friends of Bozhidar, at least 100,000 euros more will be needed to provide Bozhko's upcoming treatment! Very soon we will have actual offers that we can apply. We believe that together we will be able to help once again!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.