Подари живот на бебе Божидар Give life to baby Bozhidar

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2913 Дарители
70232.26 EUR дарени от 86920 EUR
Организатор
Соня Сотирова
Бенефициент
Божидар Михайлов
Крайна дата
Край след 344 дни
Налична сума
8708.24 EUR
Соня Сотирова организира кампания за Божидар Михайлов
Край след 344 дни
Налична сума
8708.24 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

24-ти октомври 2023
"Здравейте, Ангели на Божидар! Скоро не сме публикували новини за него, но програмата му е доста натоварена. Всеки 2 седмици Божидар посещава рехабилитационен център Ribem Riskli Bebek Danışma Merkezi, където прави интензивна физиотерапия за 12 дни по 2 пъти на ден. Както всички вече знаем, нашето момче е истински герой и се справя изключително добре, като бавно, но славно бележи напредък. Все още най-важен в момента е контролът на главата, за което се работи активно. В България с Божидар също работи физиотерапевт и от другия месец започва да посещава и рехабилитационен център. Миналия месец, докато бяхме в Турция, минахме и контролни прегледи при педиатър, невролог и офталмолог. От направеното ЕЕГ няма индикации на този етап за епилептична дейност на мозъка, но продължаваме с профилактичната терапия, тъй като Божидар е изключително рисков за възникването на такава. Неврологично също има напредък в състоянието му. Състоянието на очите също се подобрява, но на този етап не може все още да се каже дали и какво зрение ще има и продължаваме да го следим. Направени му бяха и специални възглавници, които да подпомогнат правилното му позициониране при упражненията, които правим вкъщи, както и при разходките навън с количката. Скъпи, дарители! Стигнахме до тук благодарение на Вашите големи сърца и подкрепата, която не спирате да ни оказвате! Предстои ни още много дълъг път, но ние вярваме, че ще успеем да го извървим, защото имаме зад гърба си Вас, Ангелите на Божидар! ❤️🥰😇" - Димитрина Димитрова, майка на Божи Изискано е плащане за възстановяване на разходите от последното му пътуване в Турция, което за първи път се осъществява със самолет, тъй като Божи пътува сам с майка му. Досега семейството само покриваше разходите по транспорт. Останалите разходи са направени за лекарства: * Sipraktin и Keppra са противоепилептичните лекарства, Motis е лекарство, необходимо на Божи, за да овладее рефлукса и да регулра перисталтиката си. Gastrotuss също е лекарство за рефлукс. Dulcosoft е за да се изхожда всеки ден, тъй като при децата с шънт в изключително важно всеки ден да се изхождат. Argivit Fokus са мултивитамини. Body Bio е медикамент за мозъка и възстановяване на правилното му финкциониране. "Hello, Angels of Bozhidar! We haven't posted any news about him recently, but his schedule is quite busy. Every 2 weeks Bozhidar visits Ribem Riskli Bebek Danışma Merkezi Rehabilitation Center, where he does intensive physiotherapy for 12 days 2 times a day. As we all already know, our boy is a real hero and is doing extremely well, slowly but gloriously making progress. Still most important at the moment is head control, which is being actively worked on. A physiotherapist is also working with Bozhidar in Bulgaria and from next month he will also start attending a rehabilitation centre. Last month, while we were in Turkey, we also had check-ups with a paediatrician, a neurologist and an ophthalmologist. From the EEG done, there is no indication at this stage of epileptic brain activity, but we are continuing with prophylactic therapy as Bozhidar is extremely at risk for developing one. Neurologically there is also progress in his condition. His eye condition is also improving, but at this stage we cannot yet say if and what vision he will have and we continue to monitor him. Special cushions have also been made for him to help with correct positioning for the exercises we do at home and for the walks outside with the stroller. Dear donors! We have come this far thanks to your big hearts and the support you keep giving us! We still have a very long way to go, but we believe that we will be able to make it because we have you, Bozhidar's Angels, behind us! ❤️🥰😇" - Dimitrina Dimitrova, Bozhidar's mother A payment has been requested to reimburse Bozhidar's expenses from his last trip to Turkey, which for the first time was made by plane, as Bozhidar was travelling alone with his mother. Until now, the family has only covered transport costs. The remaining costs have been incurred for medication:* Sipraktin and Keppra are the anti-epileptic drugs, Motis is a drug needed by Bozhi to control his reflux and regulate his peristalsis. Gastrotuss is also a medication for reflux. Dulcosoft is for bowel movements every day as in children with shunt in extremely important to bowel every day. Argivit Focus are multivitamins. Body Bio is a medication for the brain and restoring its proper functioning.
1583.21 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.