Подкрепете ме да обиколя Европа с колело Support me to cycle around Europe

Спорт 0/0

Подкрепете ме да обиколя Европа с колело Support me to cycle around Europe

4 Дарители
47.66 EUR дарени от 5000 EUR
Организатор
Радослав Драшков
Крайна дата
Край след 13 дни
Налична сума
9.59 EUR
Радослав Драшков е организатор на кампанията
Край след 13 дни
Налична сума
9.59 EUR

Станете част от моята инициатива "И Русе Може": Обиколка на Европа с колело

Въведение: Уважаеми Дарители Казвам се Радослав Драшков, на 20 години, и имам една амбициозна мечта – да обиколя Европа с колело. Нашият град често е засенчван от по-големите градове и дори пренебрегван. "И Русе Може" е моята инициатива, с която искам да променя тази перспектива. Желая да поставя Русе на картата на България в света на колоезденето. Прекарах дълго време в проучвания и разбрах, че няма русенец, който да е обиколил Европа с колело, още по-малко русенец на 20 години.

Цел на пътуването: С това пътуване искам да вдъхновя хората на моите години и не само тях, да следват мечтите си, да поемат рискове и да търсят приключения. Боли ме да гледам млади хора, употребяващи балони с райски газ, вземащи наркотици или пушещи цигари. Искам чрез това пътуване да дам различен пример. Вдъхновението ми да карам колело дойде от пътуванията на Пламен Петков, който обикаля България с колело и заснема пътуванията си. Неговият пример създаде желанието ми да карам колело и да опознавам нови, малко познати и трудно достъпни места. Малко след като изгледах голяма част от неговите видеа, мой приятел си купи колело и ме попита дали искам да отида с него до Гюргево. Аз взех колелото на майка ми и двамата отидохме до Гюргево. Това освен, че беше първият път, в който излизам извън България, беше и първото ми по-дълго пътуване – минахме 34 км.

Гледайки назад, силно вярвам, че със своята инициатива ще вдъхновя много млади хора да карат колело. Точно както Пламен вдъхнови мен. С този проект вярвам, че мога да променя начина, по който младите хора от Русе и България виждат света и своите възможности. Искам да покажа, че с малко смелост и вдъхновение, всеки може да постигне мечтите си. Целта ми е да стана първият млад човек от България, който обикаля Европа с колело и заснема цялото си пътуване, споделяйки го в социалните мрежи.

Маршрут на пътуването: Пътуването ми ще бъде разделено на няколко етапа: 1 етап: От Русе през Румъния, Унгария, Словакия и до Полша, град Краков, където ще направя първата си почивка от 5 дни. 2 етап: От Полша ще мина през Германия и ще стигна до Нидерландия, град Амстердам, където ще направя втората си почивка от 5 дни. 3 етап: След това ще продължа към Белгия, Франция и Испания, до град Барселона, където ще почивам отново за 5 дни. 4 етап: От Барселона ще хващам ферибот до Генуа, Италия. Оттам ще премина през Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания и ще стигна до Гърция, на остров Корфу. 5 етап: От Корфу ще продължа през Северна Македония и обратно в България.

Заключение: Русе и България имат нужда от свои герои. Дайте ми възможността да стана един от тях. Искрено вярвам, че с вашата подкрепа можем заедно да направим нещо голямо и значимо. Вашето участие в този проект ще покаже, че сте ангажирани с подпомагането на младите хора и насърчаването на активния и здравословен начин на живот. Благодаря ви предварително за отделеното време и внимание. Очаквам с нетърпение възможността да обсъдим потенциалното сътрудничество. С уважение, Радослав Драшков

Be part of my initiative "And Ruse Can": bike tour of Europe

Introduction. Our city is often overshadowed by bigger cities and even neglected. And Ruse Can is my initiative to change this perspective. I want to put Ruse on the map of Bulgaria in the world of cycling. I spent a long time researching and I realized that there is no Rusean who has cycled around Europe, let alone a Rusean in his 20s.

Purpose of the trip: With this trip I want to inspire people my age and not only them to follow their dreams, take risks and seek adventure. It pains me to see young people using gas balloons, doing drugs or smoking cigarettes. I want to set a different example through this trip. My inspiration to ride a bike came from the travels of Plamen Petkov, who cycles around Bulgaria and films his trips. His example created my desire to ride a bike and explore new, little known and hard to reach places. Shortly after watching most of his videos, a friend of mine bought a bike and asked me if I wanted to go with him to Giurgiu. I took my mom's bike and we both went to Giurgiu. Apart from being my first time out of Bulgaria, it was also my first longer trip - we went 34 km.

Looking back, I strongly believe that with my initiative I will inspire many young people to cycle. Just like Plamen inspired me. With this project, I believe I can change the way young people in Ruse and Bulgaria see the world and their opportunities. I want to show that with a little courage and inspiration, anyone can achieve their dreams. My goal is to become the first young person from Bulgaria to cycle around Europe and film their entire journey, sharing it on social media.

My journey will be divided into several stages. Stage 2: From Poland I will go through Germany and reach the Netherlands, the city of Amsterdam, where I will take my second break of 5 days. Stage 3: Then I will continue to Belgium, France and Spain, to the city of Barcelona, where I will rest again for 5 days. Stage 4: From Barcelona I will catch a ferry to Genoa, Italy. From there I will pass through Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Albania and reach Greece, the island of Corfu. Stage 5: From Corfu I will continue through North Macedonia and back to Bulgaria.

Conclusion. Give me the opportunity to become one of them. I sincerely believe that with your support we can do something great and significant together. Your participation in this project will show that you are committed to helping young people and promoting an active and healthy lifestyle. Thank you in advance for your time and consideration. I look forward to the opportunity to discuss potential collaboration. Sincerely, Radoslav Drashkov

Виж още
Новини
26-ти юни 2024
Радослав Драшков
Одобрено изплащане Approved repayment
Искам да благодаря на всички мои дарители за подкрепата. Парите, които прехвърлям ще изхарча за Power Bank. I would like to thank all my donors for their support. The money I transfer will be spent on the Power Bank.
37.46 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.